Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej wydają zaświadczenie zawierające żądany odpis przetwarzanych danych dot. danej osoby.

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek  osoby, której dane dotyczą ze wskazaniem, jakiego rodzaju dane zaświadczenie powinno uwzględnić i informacją do jakiego celu jest ono potrzebne.


 
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Spraw Obywatelskich. Pl. Poniatowskiego 3, pok. Nr 22Opłaty:

Opłata skarbowa za  zaświadczenie wynosi   17 zł.   Powyższą opłatę wnosi się  
w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Urzędzie Miejskim  w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:

27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz .
Zwolnione z opłaty są zaświadczenia wydawane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.


 

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy wynosi 7 dni od daty wpływu podania.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 roku, Nr  139, poz. 993 z późn. zm.),
- art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 roku,  Nr 98, poz. 1071   z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku, Nr 225, poz. 1635).

  
 
Tryb odwoławczy:  

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody  Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się do Wydziału Spraw Obywatelskich.Od odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

Pliki do pobrania: 

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.03.2013 12:15
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.03.2013 12:15. Odsłon 1151, Wersja 6ikona drukuj
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony