RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (przetwarzanie w związku z ustawą     z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)      

        

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Burmistrz Miasta Sandomierza informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach.

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu jest – Burmistrz Miasta Sandomierza, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

 

2.    Administrator – Burmistrz Miasta Sandomierza wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl, telefonicznie: tel. 15 81 54 193 lub pisemnie na adres Plac Poniatowskiego 3, 27- 600 Sandomierz.

 

3.    Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Sandomierza – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.).

 

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na gminie tj. prowadzenia i aktualizowania w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu rejestru wyborców miasta Sandomierza, sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach a także potwierdzania prawa wybierania oraz wybieralności.

 

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)    inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Miastem Sandomierz, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Sandomierza.

 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas trwania postępowania   w sprawie tj. przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie, przez okres wymagany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa określony dla realizacji celów: archiwalnych, badań naukowych lub statystycznych.

 

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)    prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych przysługuje w przypadku gdy: ·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, ·         gdy przetwarzane były niezgodne z prawem ·         a także gdy obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa;

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

8.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biuro Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Informacja zatwierdzona przez Magdalena Żukowska dnia 18.02.2020 0:00
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 18.02.2020 13:38. Odsłon 222, Wersja 1ikona drukuj
 
Początek strony