Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

Samorządowe Centrum Oświaty

I  SCO- Forma prawna, podstawy prawne:   

Samorządowe Centrum Oświaty obejmuje swoją działalnością obsługę finansowo-księgową oraz administracyjno – gospodarczą szkół, przedszkoli, żłobków i SCO,
oraz prowadzi ewidencję syntetyczno – analitycznej środków trwałych Placówek Oświatowych, Żłobków jak również SCO, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Sandomierza. Ponadto prowadzi pełną dokumentację i dokonuje wszelkich czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oświaty i wychowania.
Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu obejmuje swoją działalnością następujące Placówki Oświatowe i Żłobki w Sandomierzu:

1) Gimnazjum Nr 1 przy ul. Cieśli Nr 2;
2) Gimnazjum Nr 2 przy ul. Flisaków 30;
3) Szkołę Podstawową Nr 1 przy ul. Okrzei 6;
4) Szkołę Podstawową Nr 2 przy ul. Mickiewicza 9;
5) Szkołę Podstawową Nr 3 przy ul. Flisaków 30;
6) Szkołę Podstawową Nr 4 przy ul. Mickiewicza 39;
7) Przedszkole Samorządowe Nr 1 przy ul. Okrzei 8;
8) Filię Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Parkowej 4;
9) Przedszkole Samorządowe Nr 3 przy ul. Słowackiego 9;
10) Przedszkole Samorządowe Nr 5 przy ul. Portowej 28;
11) Przedszkole Samorządowe Nr 6 przy ul. T. Króla 3;
12) Przedszkole Samorządowe Nr 7 przy ul. Armii Krajowej 5;
13) Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 przy ul. Portowej 28.

Samorządowe Centrum Oświaty jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Sandomierz nieposiadającą osobowości  prawnej.

Uchwała Rady Miasta o utworzeniu SCO:
Nr XX/193/2015 z dnia 22 grudnia 2015 w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu” [pobierz]

II Dane adresowe:

SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY
uL. Leona Cieśli 2,  27-600 Sandomierz
telefon  15 644-56-80 fax. 15 644-56-90
e-mail: ksiegowa@zeas.pilicka.pl
NIP: 864-184-56-98
REGON: 260036380

III  Przyjmowanie i załatwianie spraw:
w godzinach pracy Centrum od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00.

IV/ Kierownictwo:  
Dyrektor  -  TAMARA SOCHA - wykształcenie wyższe
Główna Księgowa - BARBARA CZECH - wykształcenie wyższe
 
V   Do podstawowych uprawnień i obowiązków dyrektora Centrum należy: 
1.    ustalanie wewnętrznej organizacji pracy SCO, a w szczególności określanie obowiązków, uprawnień
        i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,
2.    podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników SCO,
3.    wydawanie zarządzeń i regulacji określających działalność SCO,
4.    określanie kierunku i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie stosownych decyzji,
5.    ustalanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych SCO,
6.    zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
7.    samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,
8.    współpraca z Dyrektorami Placówek Oświatowych i Żłobków,
9.    akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z realizacją budżetu Samorządowego Centrum  Oświaty w Sandomierzu,
10.    Podejmowanie decyzji w ramach przekazanych pełnomocnictw i upoważnień przez Burmistrza Miasta Sandomierza.
11.    Nadzór nad działalnością Placówek Oświatowych w zakresie oświaty i wychowania oraz Żłobka.

VI  Zadania Zespołu - przedmiot działalności:

Do zadań Zespołu należy:  
1.    obsługa finansowo-księgowa Placówek oraz SCO, organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla  pracowników tych Placówek, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia pracowników Placówek Oświatowych, Żłobków i SCO oraz należności podatkowych,
2.    wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań finansowych i budżetowych własnych oraz poszczególnych obsługiwanych Placówek, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem,
3.    obsługa spraw administracyjno-gospodarczych Placówek oraz SCO dla zapewnienia odpowiednich warunków działania szkół, przedszkoli i żłobków, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania,
4.    uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół przedszkoli i żłobków,
5.    nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w Placówkach objętych obsługą SCO,
6.    archiwizowanie dokumentacji własnej,
7.    opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych, w zakresie dotyczącym oświaty i wychowania, dla obsługiwanych Placówek przy współpracy z Dyrektorami, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach finansowych. Współpraca ze Skarbnikiem Miasta Sandomierza w zakresie realizacji budżetu Miasta w części dotyczącej finansowania gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli, żłobków oraz SCO,
8.    współpraca z Dyrektorami gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków w zakresie wykonania zadań merytorycznych związanych z realizacją zadań oświatowo - opiekuńczych,
9.    prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
10.    prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
11.    rozliczanie finansowe dowozów uczniów do szkół,
12.    obsługa finansowo-księgowa opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz opłaty stałej w żłobkach,
13.    obsługa finansowo - księgowa opłat za wyżywienie w Placówkach,
14.    prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników Placówek i SCO,
15.    obsługa wypłat stypendiów socjalnych oraz wyprawek szkolnych dla uczniów,
16.    udzielanie i rozliczanie zaliczek stałych przeznaczonych na bieżące potrzeby Placówek,
17.    rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników obsługiwanych Placówek i SCO,
18.    wystawianie rachunków za wynajem pomieszczeń w Placówkach,
19.    sprawy z zakresu oświaty i wychowania:
a)    prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymywaniem i  likwidowaniem gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków,
b)    realizacja polityki oświatowej na terenie miasta oraz podstawowych kierunków rozwoju szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
c)    ustalanie planów sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
d)    ustalanie wskaźników i zasad organizacji szkół, przedszkoli i żłobków, uwzględniających ilość oddziałów, liczebności uczniów w oddziałach, zakresu zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza minimum programowe oraz strukturę i limity zatrudniania nauczycieli i pracowników obsługi i administracji,
e)    przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych żłobków, przedszkoli i szkół na dany rok szkolny,
f)    prowadzenie spraw związanych z realizowaniem obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież,
g)    przyznawanie i rejestrowanie nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych,
h)    prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu dla dzieci niepełnosprawnych,
        prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozu dzieci do szkół,
i)    prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem Dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i żłobków,
j)    wnioskowanie o zmianę wynagrodzenia i dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej Miejskich Placówek Oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych oraz prowadzenie spraw kadrowych kadry kierowniczej tych placówek,
k)    wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla Dyrektorów Placówek,
l)    współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie oceny pracy Dyrektorów,
m)    zapewnienie warunków dla doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizowanie i przeprowadzanie egzaminów
        na stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,
n)    opracowywanie zbiorczego projektu budżetu szkół, przedszkoli, żłobków i SCO,
o)    wnioskowanie o ustalanie wysokości odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobkach,
p)    prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
q)    prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej i współpraca w tym zakresie z Kuratorium Oświaty,
r)    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
s)    wykonywanie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Edukacji Narodowej,
t)    w zakresie ewakuacji ludności: przygotowanie i realizowanie przyjęcia ewakuowanej ludności w Placówkach,
u)    współpraca w organizowaniu współzawodnictwa sportowego pomiędzy Placówkami Oświatowymi miasta,
v)    prowadzenie Ewidencji Placówek Niepublicznych oraz współpraca z organami prowadzącymi Placówki Niepubliczne w zakresie ewidencji uczniów, przyznawania i rozliczania dotacji dla tych placówek,
w)    prowadzenie strony internetowej SCO.
 
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.02.2016 9:10
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.02.2016 9:10. Odsłon 2017, Wersja 1ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony