Wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego

 

Wymeldowanie z pobytu stałego bądź z pobytu czasowego


Obywatel polski , który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się  w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu.

 

Wymeldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Zgodnie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 września 2010 roku o ewidencji ludności za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych (w tym dziecko do ukończenia 18 roku życia) lub osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Dokumenty wymagane do wymeldowania:

 

- Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej wymeldowania (do wglądu),

- Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego.

 

W przypadku zgłoszenia zameldowania lub wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo należy przedstawić:

 

- Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,

- Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika (do wglądu).

 

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

 

Miejsce złożenia dokumentów:  

Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Pl. Poniatowskiego 3, pok. Nr 22

 

Opłaty:

Czynności zgłoszenia wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Urzędzie Miejskim  w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:


27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz. 

 

Termin i sposób załatwienia:  

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu stosownego formularza meldunkowego.
 
Podstawa prawna:  

- Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz.U.  z 2017 r., poz.657 ),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1852 ),

 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1827 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy:

Brak

 

Tel. kontaktowy: 15/ 8154 - 142

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego  [pobierz formularz]

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego  [pobierz formularz]

 

Informacja zatwierdzona przez Stefania Czajka dnia 04.12.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.12.2017 9:13. Odsłon 267, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony