Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Plac Poniatowskiego 3, pokój nr 22 (I piętro),

tel. (15) 644-01-13, (15) 644-01-42


 

Godziny pracy:

poniedziałek  -  piątek: 8.00 - 16.00

 

 

Zasady i tryb nadania numeru PESEL

 

Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, nadaje się numer indentyfikacyjny Powszechnego Elektrycznego Systemu Ewidencji, zwany dalej „numerem PESEL”

Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

 

  Numer  PESEL jest nadawany z urzędu.

1.    Osobie, o której mowa w art.7 ust.2, numer PESEL nadaje się na jej wniosek.

2.    Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3.    Nadanie numeru PESEL jest czynnością materialno- techniczną.

 

O nadanie numeru PESEL z urzędu występują:

1. kierownik USC sporządzający akt urodzenia  w stosunku do:

           -- dzieci obywateli RP mieszkających w kraju,

-- dzieci cudzoziemców mające stałe formy pobytu w RP, urodzonych na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. organ wydający polski dokument tożsamości (konsul, organ dowodowy) – w  stosunku do Polaków mieszkających za granicą.

3. organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście-Warszawa – w stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego

4. organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo czasowy:

-- obywateli RP mieszkających w kraju (art. 7 ust. 1 pkt ustawy o ewidencji ludności)

-- cudzoziemców mających stałe formy pobytu w RP (art. 7 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy)

-- członków rodziny cudzoziemców  posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zamieszkujących na terytorium RP z wyjątkiem dzieci tych osób urodzonych w RP (art. 7 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy)

-- osoby zobowiązanej do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów art. 7 ust 2 ustawy (zmiana)


Organem właściwym do przyjęcia wniosku jest:

1. Organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i na pobyt czasowy,

2. Organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy - w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy,

3. Organ gminy właściwy dla dzielnicy Warszawa-Śródmieście - w razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy. 

 

W załączeniu:

 wniosek o nadanie numeru PESEL  [pobierz]

 

 

Numer PESEL jest zmieniany w przypadku :

1)    sprostowania daty urodzenia

2)    zmiany płci

3)    nadania numeru PESEL na skutek:

- omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub

- wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osobowej


Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia osobę  o nadanie lub zmianie tego numeru.

 

 Załączniki:

-   powiadomienie o nadaniu numeru PESEL  [pobierz]

 -  powiadomienie o zmianie numeru PESEL  [pobierz]

 

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Spraw Obywatelskich

Plac Poniatowskiego 3

pok. Nr 22

 

 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz. U. 2010 roku, 2017 poz. 1427 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie określenia wzorów przy nadaniu lub zmianie numeru PESEL(Dz. U. 2012.74)

Informacja zatwierdzona przez Stefania Czajka dnia 12.03.2015 12:45
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.03.2015 12:45. Odsłon 2066, Wersja 17ikona drukuj
Wersja : lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  z 25  
Początek strony