Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Plac Poniatowskiego 3, pokój nr 22 (I piętro),

tel. (15) 8154 - 113, (15) 8154 - 142


 

Godziny pracy:

poniedziałek  -  piątek: 8.00 - 16.00

 

 

Zasady i tryb nadania numeru PESEL

 

Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, nadaje się numer indentyfikacyjny Powszechnego Elektrycznego Systemu Ewidencji, zwany dalej „numerem PESEL”

Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

 

  Numer  PESEL jest nadawany z urzędu.

1.    Osobie, o której mowa w art.7 ust.2, numer PESEL nadaje się na jej wniosek.

2.    Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3.    Nadanie numeru PESEL jest czynnością materialno- techniczną.

 

O nadanie numeru PESEL z urzędu występują:

1. kierownik USC sporządzający akt urodzenia  w stosunku do:

           -- dzieci obywateli RP mieszkających w kraju,

-- dzieci cudzoziemców mające stałe formy pobytu w RP, urodzonych na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. organ wydający polski dokument tożsamości (konsul, organ dowodowy) – w  stosunku do Polaków mieszkających za granicą.

3. organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście-Warszawa – w stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego

4. organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo czasowy:

-- obywateli RP mieszkających w kraju (art. 7 ust. 1 pkt ustawy o ewidencji ludności)

-- cudzoziemców mających stałe formy pobytu w RP (art. 7 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy)

-- członków rodziny cudzoziemców  posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zamieszkujących na terytorium RP z wyjątkiem dzieci tych osób urodzonych w RP (art. 7 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy)

-- osoby zobowiązanej do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów art. 7 ust 2 ustawy (zmiana)


Organem właściwym do przyjęcia wniosku jest:

1. Organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i na pobyt czasowy,

2. Organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy - w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy,

3. Organ gminy właściwy dla dzielnicy Warszawa-Śródmieście - w razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy. 

 

W załączeniu:

 wniosek o nadanie numeru PESEL  [pobierz]

 

 

Numer PESEL jest zmieniany w przypadku :

1)    sprostowania daty urodzenia

2)    zmiany płci

3)    nadania numeru PESEL na skutek:

- omyłki organuadministracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub

- wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osobowej

 

Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia osobę  o nadanie lub zmianie tego numeru.

 

 Załączniki:

-   powiadomienie o nadaniu numeru PESEL  [pobierz]

 -  powiadomienie o zmianie numeru PESEL  [pobierz]

 

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Plac Poniatowskiego 3

pok. Nr 22

 

 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.657),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie określenia wzorów przy nadaniu lub zmianie numeru PESEL(Dz.U. z 2015 r., poz. 1984).

 

Informacja zatwierdzona przez Stefania Czajka dnia 04.12.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.12.2017 9:21. Odsłon 873, Wersja 21ikona drukuj
Wersja : lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Początek strony