Wydawanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Rynek 2
tel. (15) 644-01-77

Wymagane dokumenty:
·        Wniosek o udzielenie zezwolenia, który winien zawierać:
-         oznaczenie podmiotu ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę oraz wskazanie pełnomocników
-         określenie przedmiotu i obszaru wykonywanej działalności
-         określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem
-         określenie czasu, na jaki zezwolenie ma być udzielone
-         udokumentowana gotowość odbioru odpadów komunalnych przez zakład prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów
-         informację o miejscu i stosowanej technologii wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów oraz udokumentowane prawa do terenów, na którym ma być prowadzona ta działalność

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek
składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 (parter).

Czas załatwienia :
Od daty wpływu zgłoszenia pisemnego – maksymalnie miesiąc.

Podstawa prawna :
 -          Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 1997 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.08.2010 13:35
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.08.2010 13:35. Odsłon 1530, Wersja 11ikona drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 18  
Początek strony