Wydawanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Plac Poniatowskiego 1
tel. (15) 644-01-86; (15) 644-02-06

Wymagane dokumenty:
-       Wniosek o udzielenie zezwolenia, który winien zawierać:
Imię nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz numer identyfikacji podatkowej NIP
-         określenie przedmiotu i obszaru wykonywanej działalności
-         określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem
-         określenie czasu, na jaki zezwolenie ma być udzielone im określenie terminu podjęcia działalności
-         udokumentowana gotowość odbioru odpadów komunalnych przez zakład prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów
-         informację o miejscu i stosowanej technologii wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów oraz udokumentowane prawa do terenów, na którym ma być prowadzona ta działalność
- Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
 

Istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od zezwolenia, w wysokości 107,00 zł

Wniosek - druk do pobrania [pobierz]

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek
składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 (parter).

Czas załatwienia :
Od daty wpływu zgłoszenia pisemnego – maksymalnie miesiąc.

Podstawa prawna :
 -          Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.)

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 18.10.2016 14:28
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.10.2016 14:28. Odsłon 1986, Wersja 18ikona drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony