Zbiórki publiczne

Zbiórki publiczne

Wymagane dokumenty:  
Wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:
• termin, teren oraz sposób przeprowadzania zbiórki,
• imię, nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zbiórki,
• cel, na jaki zostaną przeznaczone fundusze uzyskane w drodze zbiórki. Cel zbiórki powinien być zgodny z prawem oraz zasługiwać na poparcie ze względu na interes publiczny,
• wypis z rejestru sądowego,
• zaświadczenie o działalności /dotyczy stowarzyszeń zwykłych nie mających siedziby na terenie gminy/. 

 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sandomierzu, Biuro Obsługi Interesanta, Pl. Poniatowskiego 3.
 
Opłaty:
Opłatę skarbową pobiera się od  decyzji w przedmiocie  zbiórki publicznej w wysokości - 82 zł.
Zwalnia się od opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego- wyłącznie
w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego. 

 
Termin i sposób załatwienia:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.  
 
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 2003 roku
w sprawie sposobu przeprowadzania   zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami  (
Dz. U. z 2003 roku, Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.).     

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku, Nr 225, poz. 1635).
  
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej zezwolenia na zorganizowanie zbiórki publicznej na terenie miasta przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.  


Inne informacje:
Zbiórka publiczna może być przeprowadzona w formie:
• zbierania ofiar pieniężnych do puszek,
• sprzedaży cegiełek o wartości pieniężnej,
• zbierania ofiar w naturze,
• wpłacania ofiar na konto wskazane przez organizatora zbiórki.
Organ gminy jest właściwy do wydania zezwolenia na zbiórkę publiczną o ile ma być ona przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części.
Do wydania zezwolenia na zbiórkę publiczną na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę uprawniony jest Starosta, na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat Marszałek Województwa, a na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy jedynie zbiórek o charakterze publicznym, stąd nie ma takiego obowiązku w przypadku zbiórek:
• dokonywanych na cele religijne, jeżeli są one prowadzone w obrębie zabudowań i pomieszczeń służących tym celom,
• przeprowadzanych w drodze loterii fantowych i pieniężnych, jeżeli zbiórki te nie są organizowane w miejscach publicznych,
• przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród osób znanych osobiście przeprowadzającemu zbiórkę,
• wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych odbywających się na podstawie zezwolenia władz szkolnych,
• koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, odbywających się na podstawie pozwolenia kierownika urzędu.
Zezwolenie może być udzielone jedynie stowarzyszeniom, organizacjom posiadającym osobowość prawną, komitetom zorganizowanym dla przeprowadzenia i uzyskania określonego celu.
Organ gminy, wydający pozwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej, może w każdym czasie kontrolować przebieg i wyniki zbiórki, a także badać w tym celu odpowiednie dokumenty oraz żądać udzielenia wyjaśnień.
Jeżeli zbiórka publiczna prowadzona jest niezgodnie z przepisami ustawy, albo zostało ujawnione, iż dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo gdy zostało stwierdzone, że uzyskane ze zbiórki ofiary nie są przeznaczone na właściwy cel, organ gminy może cofnąć w każdym czasie pozwolenie na prowadzenie zbiórki, a równocześnie orzec o przekazaniu zebranych ofiar na określony cel humanitarny.
Cofnięcie pozwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje stronie odwołanie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Osoba uprawniona do przeprowadzenia zbiórki publicznej winna posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz legitymację upoważniającą do przeprowadzenia zbiórki, wystawioną przez organizację, która uzyskała uprawnienie do przeprowadzenia zbiórki publicznej.
  
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.03.2013 7:58
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.03.2013 7:58. Odsłon 1115, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony