Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu w ramach programu rządowego Radosna Sz (wygasły...)

Sandomierz: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu w ramach programu rządowego Radosna Szkoła
Numer ogłoszenia: 243501 - 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczenie ogłoszenia:obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz , Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sandomierz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu w ramach programu rządowego Radosna Szkoła.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej składającej się z: projektu budowlanego typowego szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu, przedmiaru robót oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Rozdział II SIWZ). Dokumentację projektową, szczegółową specyfikację techniczną oraz przedmiar robót wykonała jednostka projektowa Archisport Sp. z o. o. 51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 156. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych. Plac zabaw: Przedmiotem zamówienia jest budowa szkolnego placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową ograniczony krawężnikami oporowymi, oraz jego wyposażenie i remont fragmentu ogrodzenia. Powierzchnia całkowita obiektu 255,00 m2 Powierzchnia naw. poliuretanowej 176,13 m2 Długość obrzeży 54,30 mb Szkolny plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej dla dzieci pierwszych klas szkoły podstawowej (lat 6-9). Całość urządzeń i sportowy program funkcjonalny zostały opracowane w oparciu o wytyczne funkcjonalno-ergonomiczne sporządzone przez pracowników naukowych Katedry Metodyki Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Projektanci nie dopuszczają wprowadzania zmian funkcjonalnych w zaprojektowanych urządzeniach. Projekt opracowano w oparciu o wytyczne programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Radosna Szkoła. Wykończenie nawierzchni szkolnego placu zabaw - poliuretan na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny). Kolor nawierzchni poliuretanowej - pomarańczowy w części strefy bezpieczeństwa oraz niebieski dla komunikacji (dopuszcza się inne kolory zgodnie z wymogami MEN). Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 2mb do 2mm. Nawierzchnia placu zabaw obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie betonowej. - nawierzchnia syntetyczna - warstwa wyrównawcza - mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym > 65% ( 0,075 - 4 mm) gr. 5 cm dopuszczona przez PZH. - warstwa nośna - kliniec (4-40 mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-40 mm) o wskaźniku piaskowym > 50% i o zawartości pyłów < 5%, gr. 15 cm (dopuszcza się inne frakcje, które muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru).Warstwa ta może posłużyć do zniwelowania różnic grubości płyt poliuretanowych. - piasek średnioziarnisty zagęszczony warstwowo (Is=0,97) - gr.10 cm -geowłóknina - grunt rodzimy Konstrukcja nawierzchni Nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, składająca się z granulatów SBR stanowić ma bezpieczną nawierzchnię nadającą się na place zabaw dla dzieci. Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń dzieci w wyniku upadku. Nawierzchnia powinna być odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej) oraz nie powodować zbierania się wody na powierzchni. Nawierzchnia ta składa się z dwóch warstw: - warstwy wierzchniej, kolorowej lub malowanej, - warstwy podkładowej, czarnej. Warstwa wierzchnia wykonana z granulatu SBR. Jej grubość wynosi 20mm - niezależnie od całkowitej grubości nawierzchni. Warstwa podkładowa wykonana z granulatu gumowego SBR (granulacja: 15-25mm) połączonego spoiwem. Grubość warstwy wynosi 30 mm (grubość całkowita 50mm). Nawierzchnia poliuretanowa: Nawierzchnia poliuretanowa o grubości 50mm (wys. bezp. Upadku do 1,5 m): - 20 mm SBR frakcja 1-10 mm - 30 mm SBR frakcja 20 mm W strefie przy urządzeniu nr 2 i 3 nawierzchnia poliuretanowa o grubości 90 mm (wys. bezp. upadku do 2,10 lub większa). Zamiennie dopuszcza się zastosowanie nawierzchni poliuretanowej z płyt typowych gr. 45 mm (wys. bezp. upadku do 1,6m lub większa). Kostka z granulatu gumowego 500x500 mm łączona za pomocą kołków. W strefie przy urządzeniu nr 2 i 3 płyty o grubości 70 mm (wys. bezp. upadku do 2,10m lub większa). Wyposażenie szkolnego placu zabaw: Urządzenia zabawowe, sportowe oraz komunalne. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania programu Radosna Szkoła, polskiego prawa budowlanego, PN-EN 1176 oraz posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa B wydany przez odpowiedni Instytut lub Urząd. UWAGA. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń u wysokości upadku innej / większej niż uwzględniona w projekcie. Należy wtedy w strefie bezpieczeństwa tych urządzeń odpowiednio zwiększyć grubość poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej. Zmiany uzgodnić z projektantem. Wszystkie urządzenia zabawowe zaopatrzyć w tabliczki informacyjne zgodnie z wytycznymi programu MEN Radosna Szkoła. 1)Zestaw zabawowy - 2 wieże: Zestaw zabawowy ze ślizgiem pojedynczym i tubowym na podest h=120cm oraz ślizg spiralny na podest h=160 cm. Elementy nośne zestawu jak słupy, podesty, schody, barierki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Zjeżdżalnie oraz panele wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa HDPE. Słupy zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Słupy o średnicy 114 mm i rozstawie osiowym 115 cm. Skład zestawu: 17 słupów,4 podesty kwadratowe, podest trójkątny, podest trapezowy,2 pary schody,4 barierki do schodów, ślizg pojedynczy, ślizg tubowy, ślizg spiralny, przejście tubowe, przejście żebrowe, panel HDPE,2 daszki,3 wejścia na grzybkach,3 panele dydaktyczne, zaślepki do słupów, elementy łączące. Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Elementy wykończeniowe (ślizg, panele) wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa HDPE barwionego w masie. Stal cynkowana malowana proszkowo. Maksymalna wysokość swobodnego upadku:160cm. 2)Zestaw sprawnościowy: Skład zestawu: trapez, drabinka, rury do wspinania, linearia. Konstrukcja nośna wykonana ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo, linaria typu siatka wykonane z wytrzymałej, grubo plecionej liny o średnicy 16 mm. Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 210 cm. 3) Zestaw zręcznościowy: Skład zestawu: dwa skrzydła wspinaczkowe (skręcone) wykonane z materiału HDPE, moduł z lin (linearna-liny poziomo i pionowo). Konstrukcja nośna wykonana ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo, linaria typu siatka wykonane z wytrzymałej, grubo plecionej liny o śr.16 mm. Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. 4) Ławka z oparciem Ławka z oparciem do wkopania w całości ocynkowana ogniowo o stelażu stalowym. Deski z drewna klejonego malowane dwustronnie. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych Wymiary 2000 x 400-700(dł x szer.) mm. 5) Kosz na śmieci W całości metalowy ocynkowany ogniowo. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. Pojemność 35-40 l. Wymiary 800-400x400(wysXsze) Kosz i ławki wykonać z podobnym systemie i kolorze. 6)Regulamin placu zabaw Na ogrodzeniu szkolnego placu zabaw należy umieścić tablicę z regulaminem jego użytkowania. Konstrukcja drewniana lub metalowa, słup zakończony stalową stopą kotwioną w gruncie na stopie fundamentowej. Sporządzenie regulaminu, określającego zasady i warunki korzystania z placu zabaw w raz z numerami telefonów awaryjnych, należy do inwestora. 7)Fundamenty Mają za zadanie utwierdzenie urządzeń placu zabaw. Należy je wykonać wg wytycznych producenta urządzeń. Beton: -mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN); - wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN); Do mocowania niektórych urządzeń należy stosować bloczki betonowe z osadzonymi kotwami metalowymi. 8)Zieleń Uzupełnienie nawierzchni trawiastej. Przy placu zabaw projektuje się krzewy - Pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius) w dwóch odmianach: -Luteus (Center Glow) - kolor jaskrawo-żółty, kształtować na 150 cm wysokości. -Diabolo (Monlo) - kolor purpurowo-czerwony, Kształtować na 200 cm wysokości. Sadzić jednorzędowo 4 szt. na 1 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zamawiający informuje, że dołączony przedmiar robót z uwagi na przyjętą ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy należy traktować tylko jako materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie w trakcie budowy innych materiałów niż podane w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i użytkowych równoważnych (nie gorszych) niż określone w tej dokumentacji. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: -wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym -wszelkie inne roboty, prace, badania (labolatoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji technicznej, projektu budowlano-wykonawczego, -kompleksową obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na sekcjach mapy zasadniczej. Wskazanym jest aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. W tym celu wskazane jest aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną budowę od ryzyk budowlanych - polisa CAR oraz zabezpieczył plac budowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.23.32.50-6, 45.10.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na kompleksowej budowie placu zabaw dla dzieci o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto każda wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający w zakresie potencjału technicznego nie precyzuje żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli przedstawi w ofercie wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia legitymujących się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone: - kierownik budowy winien posiadać uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia tj. kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (bez ograniczeń) w rozumieniu § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 16.05. 2006) i posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym i ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób wskazanych w wykazie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy, ewentualne pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania zamawiającemu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: - Jeżeli roboty są utrudnione lub opóźnione przez zamawiającego w taki sposób, że wynika z tego konieczność przedłużenia czasu wykonania robót, to: a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o okolicznościach i spodziewanych następstwach opóźnień lub utrudnień, b) czas na ukończenie robót będzie odpowiednio przedłużony przez Zamawiającego. - Jeżeli wystąpią okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, a które uniemożliwiają odpowiednie i zgodne z prawem wykonanie całości lub części robót zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego. Jeżeli w tych okolicznościach zajdzie konieczność zawieszenia pewnych robót to czas na ich ukończenie zostanie odpowiednio przedłużony, aż do chwili kiedy okoliczności ustaną. Jeżeli tempo wykonania pewnych robót będzie musiało ulec zahamowaniu, to czas na ich ukończenie zostanie przedłużony w stopniu, w jakim okoliczności to uzasadniają

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Zamówień Publicznych, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w załączniku.


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 13.09.2011
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 13.09.2011. Wygasa 30.09.2011. Odsłon 3896, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony