WZMOCNIENIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO MIASTA SANDOMIERZA (wygasły...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO

Zamawiający
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
tel. (+48) 0-15 644-01-00
fax. (+48) 0-15 644-01-01
e-mail: um@um.sandomierz.pl
Strona internetowa: www.um.sandomierz.pl

Przedmiot zamówienia:
„WZMOCNIENIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO MIASTA SANDOMIERZA- ETAP II”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlanych, dotyczących połączenia terenów nadwiślańskich ze Starym Miastem oraz Parkiem Piszczele w Sandomierzu.
Inwestycja obejmuje wykonanie następujących elementów:
 budowę ciągów komunikacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi, o łącznej długości 0,817 km, w tym:
− ciąg pieszo-rowerowy od ul. Krakowskiej do Wąwozu Piszczele,
− ciąg pieszo-jezdny wzdłuż ul. Podwale Dolne,
− ciąg pieszy między ulicami Podwale Dolne – Tatarska,
− ciąg pieszy między ulicami Podwale Dolne – Podwale Górne,
 budowę parkingu u zbiegu ulic Podwale Górne i Podwale Dolne,
 wykonanie zagospodarowanie terenu u zbiegu ciągów pieszo-rowerowego, pieszo-jezdnego i pieszego jako Placu Spotkań „Rawelin”, składającego się z części komunikacyjnej (ciągi piesze, place i schody terenowe) oraz części „zielonej" (żywopłoty, nasadzenia kwiatowe, trawiaste zbocza, szpaler drzew),
 budowę budynku szaletu miejskiego o konstrukcji żelbetowej monolitycznej wraz
z przyłączami wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i energetycznym, wyposażonego w wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne, o następujących parametrach:
− powierzchnia zabudowy - 83,32 m2,
− powierzchnia użytków - 42,98 m2,
− powierzchnia netto - 59,85 m2,
− kubatura - 356,00 m3,
 budowę sieci linii kablowych zasilania elektrycznego i oświetlenia terenu
 budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
 budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem koalescencyjnym,
 budowę sieci wodociągowej,
 regulację cieku wodnego,
 wykonanie elementów małej architektury takich jak ławki i kosze na śmieci oraz elementów nawiązujących do wydarzeń historycznych: „koszokopy", kopie armat
w skali 1:1,
 urządzenie projektowanej zieleni.
Projektowany ciąg pieszo-rowerowy założony jest na układzie zbliżonym do litery "Y", gdzie jedno ramię prowadzi od ul. Podwale Dolne do Wąwozu Piszczele, drugie ramię tworzy
ul. Podwale Dolne, a podstawa ("nóżka") utworzona jest przez Ciąg pieszo-rowerowy od
ul. Podwale Dolne do ul. Staromiejskiej i od. ul. Staromiejskiej do ul. Krakowskiej. Nieregularny, poszarpany kształt wynika z układu działek własnościowych (należących do Gminy Sandomierz) oraz ukształtowania terenu. Elementem geometryczno-kompozycyjnym układu jest Plac Spotkań „Rawelin”, założony na rzucie trójkąta. Na Placu schodzą się ciągi komunikacyjne z czterech najważniejszych kierunków:
◦ od strony północno-zachodniej. ciąg pieszo-rowerowy prowadzący z Wąwozu Piszczele;
◦ od strony północno-wschodniej ciąg pieszo-jezdny - ul. Podwale Dolne;
◦ od strony wschodniej ciąg pieszy - ul. Za Bramą -prowadzący przez "Ucho Igielne" na Rynek Starego Miasta;
◦ od strony południowo-wschodniej ciąg pieszo-rowerowy od ul. Staromiejskiej.
Dodatkowo, na obszarze opracowania, przewidziano ciąg pieszo-rowerowy
od ul. Staromiejskiej do ul. Krakowskiej, ciąg pieszy od. ul. Piszczele do ul. Tatarskiej oraz ciąg pieszy od ul. Tatarskiej do ul. Podwale Dolne, z przedłużeniem do ul. Podwale Górne.
U wylotu ul. Podwale Dolne do ul. Podwale Górne zaprojektowano parking na 19 miejsc postojowych, w tym jedno na samochód osoby niepełnosprawnej. Po drugiej stronie
ul. Podwale Górne zaprojektowano szalet miejski ukryty w skarpie ziemnej między ulicą
a murem obronnym. Przed szaletem plac, z którego jest wejście na istniejący parking.
Teren inwestycji zajmują w sumie powierzchnie około 5,2 ha, w tym:
− powierzchnia zabudowy ( szalet miejski ) - ok. 83,32 m2
− powierzchnia placów i komunikacji - ok. 7.400,00 m2
− powierzchnia zieleni (trawniki, zieleń naturalna, zieleń przy ciągach komunikacyjnych) - ok. 44.768,0 m2.
Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia, określają:
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- Projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami,
- Przedmiary robót,
- Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
stanowiące integralne części niniejszej SIWZ

Znak sprawy
ZP.341-30/09

Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony

Klasyfikacja CPV
03000000-1; 45000000-7; 03100000-2; 45100000-8; 45200000-9; 45300000-0; 45400000-1; 03110000-5; 45111200-0; 45111291-4; 45111220-6; 45111291-4; 45112700-2; 45210000-2; 45223300-9; 45223500-1; 45233140-2; 45233161-5; 45233162-2; 45233222-1; 45310000-3; 45311000-0; 45311100-1; 45311200-2; 45315100-9; 45315300-1; 45315600-4; 45315700-5; 45316000-5; 45316100-6; 45316110-9; 45317000-2; 45320000-6; 45330000-9; 45400000-4; 45421000-4; 45421160-3; 45450000-6

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane


Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: nie wcześniej niż z chwilą podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 (RPO) i nie później niż 1 miesiąc kalendarzowy od popisania tej umowy.
- zakończenie: 30.07.2010r.

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie merytorycznym:
Grzegorz Cież -Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-28
W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych
Dorota Drozdowska – Wydział Zamówień Publicznych
Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-51

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej http://bip.um.sandomierz.pl oraz po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy Placu Poniatowskiego 3a w Sandomierzu, p. nr 32, II p lub drogą pocztową.

Warunki wymagane od wykonawców:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego Zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniany ich będzie łączny potencjał techniczny
i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenia)
a) posiadać przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ilości zatrudnionych pracowników, co najmniej średniorocznie 50.
b) posiadać przeciętną liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości co najmniej średniorocznie 10 osób.
c) dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami, które wykaże Wykonawca, w tym co najmniej:
Lp. OPIS
(Typ/Producent/Model) Minimalna
ilość sztuk
1. Koparko-spycharka 0,15 m3 -2
2. Koparka gąsienicowa 0,60 m3 -1
3. Spycharka gąsienicowa 75 kM -1
4. Samochody samowyładowcze do 5 t -2
5. Samochody skrzyniowy 5-10 t -2
6. Żuraw samochodowy 5-6 t -1
7. Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM -1
8. Przyczepa skrzyniowa 3,5 t -2
9. Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t -1
10. Wibrator powierzchniowy do 225 kG -2
11. Piła do cięcia kostki -2
12. Pompa do betonu z ruroc. 20 m - 60m3/h -1
13. Betoniarki o poj. 150 l -2
14. Piła motorowa łańcuchowa 4,2KM -2
15. Spawarka elektr.wirująca 300 A -1

d) wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności.
• Przedstawiciel Wykonawcy – niniejsza osoba musi posiadać wykształcenie wyższe oraz doświadczenie i kwalifikacje:, co najmniej 3 lata w zarządzaniu projektami np. jako Kierownik Projektu lub Kierownik Zespołu (lub równoważne stanowisko np. Przedstawiciel Zamawiającego)
• Kierownik Budowy – niniejsza osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz praktykę zawodową wynoszącą minimum 5 lat i obejmującą wykonanie, co najmniej 1-nej inwestycji o wartości brutto robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN
• Kierownik robót budowlanych– niniejsza osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz praktykę zawodową wynoszącą minimum 3 lata i obejmującą wykonanie co najmniej
1-nej inwestycji o wartości brutto robót nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN
• Kierownik robót sanitarnych– niniejsza osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz praktykę zawodową wynoszącą minimum 5 lat i obejmującą wykonanie co najmniej 2-ch inwestycji, w tym przynajmniej jednej o wartości brutto robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN
• Kierownik robót elektrycznych i akpia– niniejsza osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz praktykę zawodową wynoszącą minimum 5 lat i obejmującą wykonanie co najmniej 2-ch inwestycji, w tym przynajmniej jednej o wartości brutto robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN
Osoby przewidziane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy
i Kierowników robót, muszą posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).
e) wykonać w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w okresie prowadzenia działalności, jako główny wykonawca, minimum jedno zadanie inwestycyjne w zakresie: budowa ciągów pieszo-rowerowych lub pieszo-jezdnych wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury oraz obiektami kubaturowymi i tym podobne, o wartości bruttu (wraz z podatkiem VAT) co najmniej 5 000 000,00 PLN, poparte referencjami poprzednich Zamawiających.
3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku):
a) wykonawca w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie osiągnął przychody netto ze sprzedaży w kwocie minimum 3 000 000,00 PLN.
b) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN
lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN.
c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000, 00 PLN.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawca udzieli :
• 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty
• 12 miesięcy na dostarczone urządzenia


Dokumenty wymagane od wykonawców

1. Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem.
2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy-Prawo zamówień publicznych.
3. Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników.
4. Informację na temat przeciętnej liczebności personelu kierowniczego.
5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń którymi dysponuje wykonawca.
6. Ewentualne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.
7. Wykaz osób/podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia oraz opis doświadczenia zawodowego każdej z wymienionych osób wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia; kopie dołączonych dokumentów Wykonawca winien potwierdzić za zgodność z oryginałem (kserokopie uprawnień budowlanych oraz wpisy do izb kierownika budowy oraz kierowników robót).
8. Ewentualne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
9. Wykaz wykonanych usług/robót oraz dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi/roboty zostały wykonane należycie.
Zaleca się aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi/roboty zostały wykonane należycie muszą zawierać co najmniej:
a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu, zrealizował usługi/roboty, których dokument dotyczą,
b. wskazanie podmiot, na rzecz którego zrealizowane były usługi/roboty,
c. wskazanie zakres usług/ robót,
d. wskazanie wartości usług/robót,
e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ukończenia),
f. wskazanie miejsca wykonania,
g. opinię podmiotu wskazanego powyżej w p. (b.) stwierdzającą, że usługi./roboty zostały wykonane należycie.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
11. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
12. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
13. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego
z nich),
14. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
15. Rachunek zysków i strat oraz opinię biegłego rewidenta jeżeli sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości podlega badaniu przez biegłego rewidenta, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających przychody netto, zobowiązania i należności za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to za ten okres.
16. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości,
17. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000, 00 mln PLN.
18. Wyceniony przedmiar robót.
19. Wykaz części zamówienia przeznaczonych do podwykonania (jeżeli dotyczy)- na formularzu oferty
1.Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form
w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) pkt. 11,12 i 14- w części „Dokumenty wymagane od wykonawców” składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2) pkt. 13- w części „Dokumenty wymagane od wykonawców" składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 u.p.z.p
2. Na podstawie powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty
o których mowa w ppkt.1 a i c oraz ppkt.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w ppkt. 1b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1 ppkt.1 lit.a,b,c oraz w ppkt.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

Brak jakiegokolwiek dokumentu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania,
a w konsekwencji odrzuceniem oferty tego Wykonawcy, stosownie do odpowiednich postanowień niniejszych Instrukcji, z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 i 4


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Pl. Poniatowskiego3 do dnia: 29.06.2009r do godz. 9:30

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz, pokój Nr 11 (parter) w dniu 29.06.2009r o godz. 10:00

Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium
Wadium – nie wymagane

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP – 02.06.2009rSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKUSandomierz, dn. 03.06.2009r


ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn. „WZMOCNIENIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO MIASTA SANDOMIERZA-ETAP II” Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 -ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ w poniższy sposób:
•w części III SIWZ - Opis ogólny przedmiotu zamówienia w pkt. 2 -Termin realizacji inwestycji

było:
Zakończenie prac budowlanych oraz odbiór Projektu przewiduje się do dnia 15.09.2010r

winno być:
Zakończenie prac budowlanych oraz odbiór Projektu przewiduje się do dnia 30.07.2010r

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.powrót...
Wersja : 1 2 3 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaPOBIERZ SIWZ
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 02.06.2009
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 02.06.2009. Wygasa 30.06.2009. Odsłon 5040, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony