Budowa ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu (wygasły...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO

Zamawiający
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
tel. (+48) 0-15 644-01-00
fax. (+48) 0-15 644-01-01
e-mail: um@um.sandomierz.pl
Strona internetowa: www.um.sandomierz.pl

Przedmiot zamówienia:
Budowa ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu (droga nr 372076 T i 372027 T) o nawierzchni: bitumicznej – 2.557m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej – 1.566m², z kanalizacją sanitarną: grawitacyjną z rur PCV Φ 200mm i 250mm dł. 344m., ciśnieniową z PE PN 16 Φ 63mm. z przepompownią, kanalizacją deszczową: grawitacyjną z rur PVC Φ 250, 315 i 400mm dł. 232m., ciśnieniową z PE PN 16 Φ 250mm. z przepompownią, wodociągiem z PE PN 16 Φ 110mm. z oświetleniem dł. 200m
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Prace polegać będą na budowie ulicy o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z likwidacją kolizji energetycznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (projekt budowlany, wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz przedmiarami robót) stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

Znak sprawy
ZP.341-12/09

Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony

Klasyfikacja CPV
45233252-0; 45316100-6; 45314300-4; 45231112-3

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2009r (zakończenie kanalizacji sanitarnej
i deszczowej do dnia 31.08.2009r)

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Grzegorz Cież -Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-28
(w godz. od 8:00do 14:00 od poniedziałku do piątku)
Bogusław Mądry –Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-37
(w godz. od 8:00do 14:00 od poniedziałku do piątku)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej http://bip.um.sandomierz.pl oraz po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego
w Wydziale Zamówień Publicznych przy Placu Poniatowskiego 3a w Sandomierzu, p. Nr 32, II p lub drogą pocztową.


Warunki wymagane od wykonawców
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy – prawo zam. publ., spełniają wymogi art. 22 ust.1 oraz wymogi określone
w SIWZ, a w szczególności:

• w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej
2 potwierdzone referencjami roboty podobne do niniejszego zamówienia tj. budowa ulicy z kanalizacją i oświetleniem oraz o wartości minimum 500 000 zł każda,
• posiadają co najmniej 2 referencje dot. prac wymienionych jw. potwierdzające, iż zostały one wykonane z należytą starannością z podaniem wartości prac daty i miejsca ich wykonania oraz zamawiajacego,
• kierownik budowy posiadać będzie zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego, iż wpisany jest na listę jej członków i posiada uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia tj. konstrukcyjno-budowlane (bez ograniczeń) lub drogowe oraz kierownik robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia”.
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy
z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą.

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty

Dokumenty wymagane od wykonawców
1)Wypełniony formularz ofertowy.
2)Kosztorys ofertowy.
3)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
4)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
6)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 2 robót podobnych do niniejszego zamówienia tj. budowa ulicy z kanalizacją i oświetleniem oraz o wartości minimum 500 000 zł każde z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz zamawiającego.
7)Co najmniej 2 referencje dot. prac wymienionych w wykazie jw. potwierdzające,
iż zostały one wykonane z należytą starannością.
8)Aktualna kserokopia zaświadczenia kierownika budowy o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopia uprawnień– branża konstrukcyjno-budowlana (bez ograniczeń) lub drogowa.
9)Aktualna kserokopia zaświadczenia kierownika robót o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopia uprawnień w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
10)Wykaz kadry przewidzianej do realizacji zamówienia.
11)Ewentualne pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
12)Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - ustawy – prawo zam.publ.
13)Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych.
14)Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń- na formularzu oferty.
15)Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik
nr 1 do SIWZ – na formularzu oferty
16)Oświadczenie o związaniu ofertą – na formularzu oferty.
17)Oświadczenie o tajności części oferty – na formularzu oferty.
(w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
18)Upoważnienie do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów, lub pełnomocnictwo - w przypadku konsorcjum i spółki cywilnej).
19)Parafowany projekt umowy.
Podpisanie umowy z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Inwestora DOFINANSOWANIA PRZEBUDOWY, BUDOWY, REMONTU DROGI LOKALNEJ W RAMACH Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Pl. Poniatowskiego3 do dnia: 29.04.2009r do godz. 9:30
Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz, pokój Nr 11 (parter) w dniu 29.04.2009r o godz. 10:00
Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium
Wadium – nie wymagane

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP – 06.04.2009r


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKUSandomierz, dn. 28.04.2009r


ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w przetargu nieograniczonym pn.:
„Budowa ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu (droga nr 372076 T i 372027 T) o nawierzchni: bitumicznej – 2.557m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej – 1.566m², z kanalizacją sanitarną: grawitacyjną z rur PCV Φ 200mm i 250mm dł. 344m., ciśnieniową z PE PN 16 Φ 63mm. z przepompownią, kanalizacją deszczową: grawitacyjną z rur PVC Φ 250, 315 i 400mm dł. 232m., ciśnieniową z PE PN 16 Φ 250mm. z przepompownią, wodociągiem z PE PN 16 Φ 110mm. z oświetleniem dł. 200m”


Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy-prawo zamówień publicznych zamawiający zmienia treść SIWZ w poniższy sposób:

w przedmiarach należy przyjąć następujące wielkości:

1. ANEKS do projektu kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Obr. Westerplatte – branża sanitarna
- poz.1.1.3 – KNNR 00-06-0802-0300 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych gr. 20cm ręcznie
Razem 15m².
2.Kanalizacja tłoczna i grawitacyjna na ul. Obr. Westerplatte – branża sanitarna
-poz. 3.2.1. KNUR 00-04-1308-0400 – Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250mm
Razem 189m
- poz. 3.2.2 KNNR 00-04-1308-0600 – Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm
Razem 38m
- poz. 3.4.1. KNUR 00-04-1308-0200 – Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm
Razem 74m
- poz. 3.7.4. KNUR 00-06-0113-0100 – Warstwa dolna podbudowy kruszyw łamanych gr. 15cm 10% NOWEGO
Razem 399m²
- poz. 3.7.5. KNUR 00-06-0802-0300 – Rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych gr. 20cm ręcznie
Razem 25m²
Kanalizacja deszczowa pompa -3 szt. P=12,5kW, U=380V,
Kanalizacja sanitarna pompa –2 szt. P=0,75kW, U=380V.
Przepompownie: kanalizacja sanitarna D= 1200
kanalizacja deszczowa D=2400
(pliki dot. w/w zmiany do pobrania w załączniku)

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z powyższą zmianą na podstawie art.38 ust.6 ustawy- Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.05.2009r do godz.9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2009r o godz. 10:00.Sandomierz, dn. 08.05.2009r


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZW odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu pn.” Budowa ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu (droga nr 372076 T i 372027 T) o nawierzchni: bitumicznej – 2.557m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej – 1.566m², z kanalizacją sanitarną: grawitacyjną z rur PCV Φ 200mm i 250mm dł. 344m., ciśnieniową z PE PN 16 Φ 63mm. z przepompownią, kanalizacją deszczową: grawitacyjną z rur PVC Φ 250, 315 i 400mm dł. 232m., ciśnieniową z PE PN 16 Φ 250mm. z przepompownią, wodociągiem z PE PN 16 Φ 110mm. z oświetleniem dł. 200m” Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 -ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:Pytanie:
W związku z rozbieżnościami w obmiarach, prosimy o decyzję, jaki obmiar należy przyjąć
do wyceny niżej wymienionych pozycji kosztorysowych:
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ UL. FRANKOWSKIEGO W SANDOMIERZU DZIAŁKA 682/7-branża sanitarna
- pozycja 1.1.10-KNNR 00-04-1008-1000- analogia rury ochronne- rurociągi ciśnieniowe
z rur z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 400mm [8]=8.000m
czy razem 3m ?

Odpowiedź:
Razem 3 m

Pytanie:
- pozycja 1.1.11-KNNR 00-04-1209-0100- Przeciąganie rurociągów przewodowych
o śr. nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych [8]=8.000m
czy razem 3m ?

Odpowiedź:
Razem 3 m


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 06.04.2009
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 06.04.2009. Wygasa 13.05.2009. Odsłon 7667, Wersja 5
ikona drukuj
Początek strony