Budowa odwodnienia ul. Krępianki w Sandomierzu (wygasły...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę odwodnienia ul. Krępianki w Sandomierzu

Pożądany termin realizacji: 21.06.2004 r

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy ul. Opatowskiej 3a, p.Nr 6- IIp w Sandomierzu.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są :
Grzegorz Cież - Wydział Techniczno - Inwestycyjny
tel. 832-22-28 wew. 128 lub 832-35-52 w godz. 8:00 – 14:00 /poniedziałek - piątek/
Andrzej Żuber - Wydział Techniczno - Inwestycyjny
tel. 832-22-28 wew. 128 lub 832-35-52 w godz. 8:00 – 14:00/ poniedziałek - piątek/

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego3 (sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2004r. godz. 9:30


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.2004r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Pl. Poniatowskiego 3, p. Nr 11

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości : 3 000 zł

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1i2 ustawy- prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 w/w ustawy, oraz warunki dodatkowe tj. spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 31.03.2004
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 31.03.2004. Wygasa 16.04.2004. Odsłon 5341, Wersja 4
ikona drukuj
Początek strony