Remont nawierzchni ul. Marynarskiej, Polnej i Błonie w Sandomierzu (wygasły...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony pn:„Remont nawierzchni ul.Marynarskiej, Polnej i Błonie w Sandomierzu”
CPV-45233252-0
Termin realizacji: do 30.09.2005r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, po uprzednim złożeniu wniosku można odebrać w siedzibie zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy ul. Opatowskiej 3a, p. Nr 6, IIp w Sandomierzu. (SIWZ - bezpłatne) lub otrzymać drogą pocztową (za zaliczeniem pocztowym)

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
Grzegorz Cież - Wydział Techniczno – Inwestycyjny, ul. Opatowska 1
tel.(0-15) 644-01-00 wew. 128 lub 644-68-21 w godz. 8:00 – 14:00 /poniedziałek - piątek/
Bogusław Mądry- Wydział Techniczno- Inwestycyjny, ul. Opatowska 3a
tel.(0-15) 644-01-32 w godz. 8:00 - 14:00 /poniedziałek - piątek/

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego3

Termin składania ofert upływa dnia: 30.06.2005r. godz. 9:30

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena – 100%

Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert

Wadium nie jest wymagane

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2005r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Pl. Poniatowskiego 3, p. Nr 11

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1i2 ustawy- prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 w/w ustawy oraz warunki dodatkowe tj. spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia”.


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 09.06.2005
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 09.06.2005. Wygasa 01.07.2005. Odsłon 4332, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony