Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza w sezonie 2016/2017 (wygasły...)

Ogłoszenie nr 324248 - 2016 z dnia 2016-10-14 r.
Sandomierz: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza w sezonie 2016/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, krajowy numer identyfikacyjny 83040992700000, ul. Plac Poniatowskiego  3, 27600   Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 156 440 100, e-mail zp@um.sandomierz.pl, faks 156 440 100.
Adres strony internetowej (URL): www.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.um.sandomierz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza w sezonie 2016/2017
Numer referencyjny: OR.271.1.16.2016.JPA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: a.Stałe zimowe utrzymanie dróg gminnych wymienionych w Zał. nr 1 do SIWZ przy założeniu szerokości ulicy 6m, o łącznej długości 25 769 mb poprzez odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej b.Interwencyjne zimowe utrzymanie dróg gminnych nie wymienionych w Zał. nr 1 do SIWZ poprzez odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej c.Gotowość do wykonywania usług (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i operatorów, monitorowanie panujących warunków atmosferycznych w terenie objętym umową) d.Przygotowanie i utrzymanie w gotowości pojazdów, sprzętu oraz materiałów do usuwania śliskości i odśnieżania e.Przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej do posypywania, magazynowanie, zabezpieczenie f.Rozstawienie 40 szt. skrzyń na mieszankę piaskowo-solną będących własnością Zamawiającego oraz 25 skrzyń będących własnością Wykonawcy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. W okresie trwania umowy uzupełnianie skrzyń a po zakończeniu umowy ich uprzątnięcie – wykaz skrzyń stanowi Zał. nr 2 do SIWZ. g.Po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg uprzątnięcie zalegającego piachu i błota z dróg miejskich wymienionych w Zał. nr 1 do SIWZ. 2.Realizacja usługi o której mowa w pkt 1 ppkt a i b polegać będzie na zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie dopuszczeniu do przerw w komunikacji na skutek zasp śnieżnych, gołoledzi i zlodowaciałego lub ubitego śniegu a w przypadku nagromadzenia nadmiernej ilości śniegu jego wywiezienie. 3.Prace o których mowa w pkt. 1 należy prowadzić w taki sposób, aby: a.Utrzymać przejezdność dróg w szczególności skrzyżowań i podjazdów, poprzez posypywanie jezdni materiałami do usuwania śliskości zimowej oraz odśnieżanie jezdni, zwalczanie i zapobieganie gołoledzi, oblodzeń, zlodowaceń, itp. b.nie powodować zasypywania chodników oraz wjazdów na teren posesji c.Nagromadzoną nadmierną ilość śniegu wywieźć w miejsce zapewnione przez Wykonawcę 4.Dla realizacji pełnego zakresu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg miejskich w okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: a.Pełnienia stałego nadzoru i monitoringu stanu nawierzchni dróg przekazanych Wykonawcy do zimowego utrzymania b.Pełnienia dyżuru telefonicznego przez całą dobę c.Przekazywanie Zamawiającemu Informacji o podjęciu zimowego utrzymania dróg w ciągu 12 godzin (fax). d.Prowadzenia dokumentacji akcji zimowego utrzymania dróg zawierającej dziennik dyżurów, dziennik pracy sprzętu e.Podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie rodzaju i ilości użytego specjalistycznego sprzętu, sposobu odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej, ilości zatrudnionych pracowników przy akcji zimowego utrzymania dróg. 5.Akcja stałego zimowego utrzymania dróg gminnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ podejmowana będzie każdorazowo z inicjatywy Wykonawcy, doby w zależności od warunków atmosferycznych i bieżących potrzeb. 6.Interwencyjne zimowe utrzymanie dróg gminnych niewymienionych w załączniku Nr 1 do SIWZ, Wykonawca będzie podejmował jednorazowo wyłącznie na zlecenie osób upoważnionych. 7.Przystąpienie do akcji stałego zimowego utrzymania dróg w porze dziennej tj. w godz. 6.00 – 22.00, również w dni ustawowo wolne od pracy następuje każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym. Decyzję o podjęciu akcji stałego zimowego utrzymania dróg w porze nocnej tj. w godz. 22.00 – 6.00 Wykonawca podejmuje samodzielnie. 8.Rozpoczęcie robót w sezonie zimowym rozpoczyna się w porozumieniu z Zamawiającym z chwilą wystąpienia opadów śniegu, śliskości a zakończone do całkowitego ustąpienia warunków zimowych. 9.Rozstawienie skrzyń na mieszankę piaskowo-solną winno zostać wykonane do 20 listopada 2016 roku. 10.Uprzątnięcie skrzyń na mieszankę piaskowo-solną winno zostać wykonane do 30 kwietnia 2017 roku. 11.Uprzątnięcie nagromadzonego piachu i błota po sezonie zimowym winno nastąpić do 30 kwietnia 2017 roku. 12.Decyzję o rozpoczęciu uprzątania skrzyń oraz podjęciu pozimowego oczyszczania dróg Wykonawca podejmie w porozumieniu z Zamawiającym. 13.Wszystkie materiały użyte do zimowego utrzymania dróg powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2, 90610000-6,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca - udokumentuje (wykaz usług) wykonanie usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług / co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg publicznych o wartości minimum 150 000,00 zł brutto za jeden sezon zimowy każda/ wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; - przedstawi wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia w tym: •trzy pługo-piaskarki, •dwie koparko-ładowarki, •jedna ładowarka •trzy ciągniki z pługiem i rozrzutnikiem. •Zamiatarka mechaniczna
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
-aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 5 pkt.1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. a) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.3.i to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. b)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Inne wymagane dokumenty: -informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 23 - wg zał. nr 5 do SIWZ, a w przypadku, gdy wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług / co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg publicznych o wartości minimum 150 000,00 zł brutto za jeden sezon zimowy każda/wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - stanowiący zał. nr 6 do SIWZ - wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg wzoru stanowiącego zał. Nr 8 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- ewentualne pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert - wadium w wysokości: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia: 25.10.2016r do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w Banku Spółdzielczym, Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się wpływ pieniędzy na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert) 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM„ - Przetarg na: „Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na jej podstawie dla zadania inwestycyjnego pn: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza w sezonie 2016/2017”. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu (w oddzielnej kopercie) potwierdzający wniesienie wadium. Ponadto zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium (oryginału) z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zwrot wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu
  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60
Termin płatości faktury40
  

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu
  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

Sandomierz, 20.10.2016

Zamawiający:

Gmina Miejska Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza w sezonie 2016/2017”, postępowanie znak:  Or. 271.1.16.2016.JPA

 

 

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831,996 i 1020), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Pytanie 1

W Formularzu ofertowym dotyczącym „Rozstawienie skrzyń na mieszankę piaskowo solną oraz uzupełnienie skrzyń materiałem a po zakończeniu umowy ich uprzątnięcie Sezon zimowy 2016/2017” nie ma wielokrotności uzupełnia skrzyń w trakcie sezonu zimowego. Czy w składanej ofercie cena jednostkowa ma zawierać również uzupełnianie w trakcie sezonu zimowego 2016/2017 na zlecenie Zamawiającego. Jeżeli tak, to czy skrzynie wielokrotnie uzupełniane w trakcie sezonu będą rozliczne po cenie jednostkowej podanej w ofercie?

 Odpowiedź

Cena jednostkowa za skrzynię podana w ofercie cenowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt 1f ) obejmuje rozstawienie,  okresie trwania umowy uzupełnianie skrzyni – wielokrotnie w razie potrzeby -  a po zakończeniu umowy jej uprzątnięcie. Cena jednostkowa podana w ofercie powinna zatem zawierać również wielokrotne w razie potrzeby uzupełnianie skrzyń mieszanką.

 Pytanie 2

§ 1 ust. 3 umowy – czy Wykonawca nie powinien otrzymać zgody Zamawiającego?

Odpowiedź

Zgodnie z § 1 ust. 4 Przystąpienie do akcji zimowego utrzymania dróg w porze dziennej tj.
w godz. 6.00 – 22.00, również w dni ustawowo wolne od pracy następuje każdorazowo
w porozumieniu z Zamawiającym. Decyzję o podjęciu akcji zimowego utrzymania dróg w porze nocnej tj. w godz. 22.00 – 6.00 Wykonawca podejmuje samodzielnie.

 Pytanie 3

§ 5 umowy – co oznacza pojęcie „nieuzasadnione podjęcie akcji zimowego utrzymania dróg?

Odpowiedź

Nieuzasadnione podjęcie akcji zimowego utrzymania dróg w porze dziennej będzie mieć miejsce w przypadku podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg bez porozumienia z Zamawiającym, nieuzasadnione podjęcie akcji zimowego utrzymania dróg w porze nocnej będzie mieć miejsce w przypadku podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg nie podyktowanej warunkami atmosferycznymi oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie dopuszczeniu do przerw w komunikacji na skutek zasp śnieżnych, gołoledzi i zlodowaciałego lub ubitego śniegu, utrzymania przejezdności dróg w szczególności skrzyżowań i podjazdów.

 Pytanie 4

§ 9 ust. 2 litera a umowy – kto będzie stwierdzał  nienależyte wykonanie obowiązków i w jakim czasie po wykonaniu usługi?

Odpowiedź

Nienależyte wykonanie obowiązków będzie stwierdzone przez osoby wymienione w § 8 ust. 1 Umowy w czasie 24 godzin od zakończenia wykonywania usługi.  

 ZMIANA TREŚĆI SIWZ

 W załączniku nr 3 do SIWZ –Formularz ofertowy tabela kolumna dwa pkt 2:

 Było Rozstawienie skrzyń na mieszankę piaskowo-solną oraz uzupełnienie skrzyń materiałem a po zakończeniu umowy ich uprzątnięcie Sezon zimowy 2016/2017

Jest - Rozstawienie skrzyń na mieszankę piaskowo-solną oraz uzupełnianie skrzyń materiałem a po zakończeniu umowy ich uprzątnięcie Sezon zimowy 2016/2017

 Zamawiający zamieszcza zmieniony Załącznik nr 3 do SIWZ – na stronie internetowej.

Ponadto Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.10.2016 r

 

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 14.10.2016
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 14.10.2016. Wygasa 26.10.2016. Odsłon 1781, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony