Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej (wygasły...)

Or.271.1.9.2016.LKO                                                                         Sandomierz, 2016-07-19

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 209000 EURO

 

Informujemy, iż w dniu 19.07.2016 r. opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu pn. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej".

 

Pełny tekst ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania
w załącznikach.

 


 

Sandomierz, 22.07.2016

Zamawiający:

Gmina Miejska Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej", postępowanie znak: Or.271.1.9.2016.LKO

 

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań
i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umów w sprawie zamówienia publicznego (umów kompleksowych na dostarczanie paliwa gazowego) wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy, na wzorcu zaproponowanym przez Wykonawcę uwzględniającym zapisy Istotnych postanowień umowy w formie literalnej lub zachowującej to samo znaczenie - odrębnie dla każdego punktu poboru paliwa gazowego tj. Miejsc odbioru wymienionych
w załączniku nr 2 do SIWZ (180 PPG)?

Odpowiedź

Zgodnie z Rozdziałem XXI SIWZ pkt 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przesłał Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych na adres e-mail wskazany w informacji o wyborze oferty do akceptacji projekt umowy opracowany przez Wykonawcę, który będzie zawierał wszystkie zapisy Istotnych Postanowień Umowy (IPU), stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli projekt umowy kompleksowej będzie uwzględniał wszystkie zapisy IPU wówczas Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza także zawarcie odrębnie dla każdego punktu poboru paliwa gazowego odrębnej umowy kompleksowej.

 

Pytanie 2

Czy zamawiający zgodzi się usunięcie treści § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 7 Załącznika nr 3 do SIWZ, tj.:

„§ 5 ust. 1 d) Wykonawca zobowiązuje się do: bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży paliwa gazowego w ramach niniejszej Umowy.

§ 6 ust. 7 Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zobowiązany jest do bilansowania handlowego paliwa gazowego sprzedawanego do Miejsc odbioru Zamawiającego. Bilansowanie handlowe rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia paliwa gazowego prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów
i obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem
i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na paliwo gazowe do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)."?

Wykonawca wyjaśnia, iż Zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD), za „Bilansowanie handlowe" odpowiedzialny jest Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie treści zapisów § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający przypomina Wykonawcom, że przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego polegającą na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji.

 

Pytanie 3

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ § 8 ust. 8

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści § 8 ust. 8, tj.:

„Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do .... dni od daty otrzymania faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego."

poprzez zastąpienie zapisem zaproponowanym przez Wykonawcę:

„Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez Zamawiającego w terminie ........... (...) dni od daty wystawienia.

Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie, którego następują płatności z tytułu realizacji Umowy kompleksowej, lub datę otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty w razie dokonania jej w inny sposób niż przelewem"?

Odpowiedź

Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ - Istotnych Postanowień Umowy pozostają bez dokonywania modyfikacji w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający przypomina Wykonawcom, że termin płatności stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

 

Pytanie 4

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie części treści Załącznika nr 3 do SIWZ, § 8 ust. 11 lit. a, b, c , tj.:

„a) faktura zawiera Miejsca odbioru nienależące do Zamawiającego,

b) uwzględnione na fakturze ceny i stawki za paliwo gazowe są niezgodne ze stawkami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszej Umowy i aktualnej Taryfy OSD lub zawierają dodatkowe nieuwzględnione w Umowie opłaty. W takiej sytuacji zawieszeniu ulega bieg terminu płatności za dostarczone paliwo gazowe, do czasu dostarczenia korekty faktury, natomiast zapłata za usługi dystrybucji zostanie dokonana w terminie,

c) wykazane na fakturze zużycie paliwa gazowego rażąco odbiega od prognozowanego zużycia lub zużycia w analogicznych okresach. W takiej sytuacji Zamawiający dokona płatności w wysokości proporcjonalnej do prognozowanego zużycia w okresie trwania umowy zgodnie z danymi ujętymi w załączniku nr 1 do Umowy. Po rozpatrzeniu reklamacji oraz (o ile zajdzie taka konieczność) badaniu gazomierza w sytuacji, gdy reklamacja okaże się zasadna Wykonawca wystawi fakturę korygującą. W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, Zamawiający niezwłocznie dokona płatności pozostałej nieuregulowanej kwoty."?

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie treści zapisów § 8 ust. 12 lit. a, b, c  Załącznika nr 3 do SIWZ.

 

Pytanie 5

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ § 10 - Kary umowne

Wykonawca wnioskuje o usunięcie treści § 10.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie treści zapisów § 10 - Kary umowne  Załącznika nr 3 do SIWZ.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści § 11 ust. 2-8 Załącznika nr 3 do SIWZ
- Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy, tj.:

„2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również
w okolicznościach:

a) jeżeli w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze
z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub gdy Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do końca daty obowiązywania umowy, przy czym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn.

4. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie Kodeksu Cywilnego.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej stronie tylko w formie pisemnej z podanym uzasadnieniem, pod rygorem nieważności.

6. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających, które są należne na dzień rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

7. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż sześćdziesiąt (60) dni w roku umownym, Strona, która została zawiadomiona
o działaniu siły wyższej może rozwiązać Umowę z zachowaniem co najmniej czternastodniowego (14) terminu wypowiedzenia.

W przypadku rażącego naruszenia Umowy przez jedną ze Stron druga Strona ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym i żądać z tego tytułu odszkodowania
w wysokości 10% niezrealizowanej części Umowy."

poprzez zastąpienie ich treścią zaproponowaną przez Wykonawcę:

„1. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron.

2. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy lub istotnych postanowień IRiESD przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym, odpowiednim terminie. Za rażące naruszenie Umowy przez Odbiorcę uznaje się w szczególności nieustanowienie zabezpieczenia w przypadku i na zasadach określonych w Umowie i Ogólnych warunkach umowy.

3. W przypadku, o którym mowa w punkcie VIII ust. 1 lit. c) Ogólnych warunków umowy tj.:

„Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane Paliwo gazowe albo świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności", Sprzedawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia.

4. W przypadku rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, skutkującego utratą możliwości dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy, Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim rozwiązaniu zobowiązuje się poinformować Odbiorcę o tym fakcie na piśmie. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP.

5. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż trzydzieści (30) dni w Roku umownym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu siły wyższej może rozwiązać Umowę z zachowaniem, co najmniej czternastodniowego (14) terminu wypowiedzenia"?

 Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie zapisów proponowanymi przez Wykonawcę.

 

Pytanie 7

Dotyczy treści § 14 ust. 2 lit. d) Załącznika nr 3 do SIWZ.

1) Czy w przypadku Zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wprowadzających zmianę cen i stawek lub zasad stosowanych w rozliczeniach z Zamawiającym w okresie umownym, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości opłaty abonamentowej - niezależnie od tego czy jest korzystna dla Zamawiającego?

2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej paliwa gazowego spowodowanej zmianą kosztu zakupu białego certyfikatu w roku 2017?

Wykonawca wyjaśnia, iż z uwagi na fakt, że termin obowiązywania umowy sprzedaży kompleksowej paliwa gazowego przekracza termin obowiązywania Ustawy o efektywności energetycznej, a w dniu składania ofert przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu, nie będzie znana wysokość procentowego wskaźnika, o którym mowa w przywołanej Ustawie na rok 2017.

Uzasadnienie: w roku 2016 wskaźnik, o którym mowa ustalony został, w Ustawie o zmianie ustawy o efektywności energetycznej z dnia 29 grudnia 2015 roku (Dz. U. 2015 poz. 2359), na poziomie 1,5%. Wskaźnik ten uwzględnia, się przy wyliczeniu ceny paliwa gazowego przeznaczonego na cele energetyczne, w kalkulacji ceny jednostkowej paliwa gazowego pobieranego do 31 grudnia 2016. Z uwagi na fakt, że termin obowiązywania przyszłej umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego przekracza ten termin i w dniu wyznaczonym, jako ostateczny, dla składania ofert przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu, nie będzie znana wysokość procentowego wskaźnika, o którym mowa w przywołanej Ustawie, na kolejny rok 2017, - uzasadnione staje się zastrzeżenie prawa Stron do takiego ukształtowania zapisów umownych, aby interes jednej z nich (Wykonawcy) nie uległ uszczerbkowi wskutek zmian, na które ta nie miała wpływu.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o dodanie dodatkowego zapisu w §14  ust. 2 Załącznik nr 3 do SIWZ w następujący sposób: „i) Zmiany innych unormowań prawnych mających charakter powszechny i niezależny od Wykonawcy a mających wpływ na wysokość ceny paliwa gazowego określonego w ofercie Wykonawcy."

 

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. Zmiany cen jednostkowych mogą wystąpić jedynie w przypadkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy w § 14.

 

Pytanie 8

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ § 14 - zmiany w Umowie, ust. 2 lit. h) oraz ust. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie części treści §14 ust. 2 h) oraz ust. 7, tj.:

„§ 14 ust. 2 h) zmiany liczby Miejsc odbioru +/- 10% w stosunku do całkowitej liczby Miejsc odbioru wskazanych w załączniku nr1 do Umowy, przy czym zmiana ilości Miejsc odbioru wynikać może np. dobudowy nowych Miejsc odbioru, dodania Miejsc odbioru...

§ 14 ust. 7 Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości Miejsc odbioru, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy. Rozliczenie dodatkowych Miejsc odbioru będzie się odbywać według stawek rozliczeniowych określonych w załączniku nr 5 do niniejszej Umowy i Taryfy OSD."

Wykonawca informuje, że zwiększenie liczby miejsc odbioru zobowiązuje Zamawiającego do przeprowadzenia - zgodnie z Ustawą Pzp nowego postępowania przetargowego.

W związku z tym, Wykonawca prosi o dokonanie wszelkich zmian w pozostałej treści SIWZ [ust. 2 pkt 8) oraz ust. 7 Rozdział XXIII SIWZ].

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie treści zapisów § 14 - zmiany w umowie ust. 2 lit. h) oraz ust. 7 Załącznika nr 3 do SIWZ.

 

Pytanie 9

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści § 14 ust. 9 Załącznika nr 3 do SIWZ, tj.:

„Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy na inny podmiot niż Zamawiający w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczane jest paliwo gazowe na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego."

poprzez dopisanie następującej treści: „Wyłącznie za pisemną zgodą Wykonawcy"

W związku z tym, Wykonawca prosi o dokonanie wszelkich zmian w pozostałej treści SIWZ [ust.9 Rozdział XXIII SIWZ].

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 10

Dotyczy: §15 ust. 3 Załącznik nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści poprzez zastąpienie ww. treści następującym zapisem:

„Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej Umowy, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa powyżej rozstrzygać będzie Sąd powszechny, chyba, że sprawy sporne wynikające z Umowy będą należeć do kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki."?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania i składaniu oferty.

 

Sandomierz, 12.08.2016

Zamawiający:

Gmina Miejska Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej”, postępowanie znak: Or.271.1.9.2016.LKO

 

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- 2 - 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający lub któraś z jednostek obecnie posiada oferty promocyjne lub jest członkiem programów lojalnościowych? W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź

Tak, dla niektórych miejsc odbioru paliwa gazowego Zamawiający posiadają oferty promocyjne, jednak nie będą one kolidowały z terminem realizacji przedmiotu zamówienia. Dla tych miejsc odbioru paliwa gazowego promocje obowiązują do 31.12.2016.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje SIWZ w zakresie Załącznika nr 3 Zmiany w Umowie § 14 ust. 2 poprzez dodanie kolejnego podpunktu o treści:„zmiany kosztu tzw. białych certyfikatów”?

Uzasadnienie:

Koszty białych certyfikatów wynikają wprost z obowiązujących przepisów prawa i są poza kontrolą Wykonawcy. Proponujemy rozwiązanie, w którym białe certyfikaty przenoszone są na Zamawiającego na zasadzie „1:1” zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie, aby zapewnić porównywalność ofert prosimy o wskazanie w formularzu ofertowym, że podawana cena powinna uwzględniać aktualnie obowiązujący koszt białych certyfikatów tj. 1,5% ceny sprzedaży netto. Jest to istotne ponieważ VAT naliczany jest od ceny uwzględniającej koszt białych certyfikatów. W przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający będzie musiał wkalkulować ryzyko zmiany tego kosztu i je odpowiednio wycenić. Spowoduje to wzrost zaproponowanej ceny w ofercie oraz potencjalnie ryzyko różnej interpretacji umowy. Proponujemy zatem wyjaśnienie tej kwestii w sposób jednoznaczny. Leży to w naszej ocenie w interesie tak Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. Zmiany cen jednostkowych mogą wystąpić jedynie w przypadkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy w § 14.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje SIWZ w zakresie Załącznika nr 3 Zmiany w umowie § 14 ust. 2 podpunkt h)

z:

„h) zmiany liczby miejsc odbioru +/- 10% w stosunku do całkowitej liczby Miejsc odbioru wskazanych w załączniku nr1 do Umowy, przy czym zmiana ilości Miejsc odbioru wynikać może np. dobudowy nowych Miejsc odbioru, dodania Miejsc odbioru, zmiany stanu prawnego Miejsc odbioru: przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi, zamknięcia lub likwidacji Miejsc odbioru, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów”

na:

„h) zmiany liczby miejsc odbioru +/- 10% w stosunku do całkowitego wolumenu Miejsc odbioru wskazanych w załączniku nr1 do Umowy, przy czym zmiana ilości Miejsc odbioru wynikać może np. dobudowy nowych Miejsc odbioru, dodania Miejsc odbioru, zmiany stanu prawnego Miejsc odbioru: przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi, zamknięcia lub likwidacji Miejsc odbioru, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów”.

Uzasadnienie:

Wolumen daje jaśniejszy obraz zapotrzebowania na paliwo gazowe niż liczba miejsc odbioru.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie.

 Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania i składaniu oferty. 

 

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 19.07.2016
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 19.07.2016. Wygasa 25.08.2016. Odsłon 2709, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony