Budowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu (wygasły...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO

Zamawiający
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
tel. (+48) 0-15 644-01-00
fax. (+48) 0-15 644-01-01
e-mail: um@um.sandomierz.pl
Strona internetowa: www.um.sandomierz.pl

Przedmiot zamówienia:
Budowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu (droga nr G 103) o nawierzchni: bitumicznej-2.560m2, z kostki betonowej- 3.316m2, z kanalizacją sanitarną z rur PCV Ø200mm dł.92m, kanalizacją deszczową z rur PVC Ø315mm dł.488m z oświetleniem dł.795m.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Prace polegać będą na budowie ulicy
o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, z likwidacją kolizji energetycznej i teletechnicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (projekty techniczne branżowe wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz przedmiarami robót) stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ.

Znak sprawy
ZP. 341-2/09

Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony

Klasyfikacja CPV
45233252-0; 45316100-6; 45314300-4; 45231112-3

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.10.2009r

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Grzegorz Cież -Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-28
(w godz. od 8:00do 14:00 od poniedziałku do piątku)
Bogusław Mądry –Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-37
(w godz. od 8:00do 14:00 od poniedziałku do piątku)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej http://bip.um.sandomierz.pl oraz po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy Placu Poniatowskiego 3a w Sandomierzu, p. Nr 32, II p lub drogą pocztową.


Warunki wymagane od wykonawców
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy – prawo zam. publ., spełniają wymogi art. 22 ust.1 oraz wymogi określone w SIWZ, a w szczególności:

•w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej
2 potwierdzone referencjami roboty podobne do niniejszego zamówienia tj. budowa ulicy z kanalizacją i oświetleniem oraz o wartości minimum 500 000 zł każda,
•posiadają co najmniej 2 referencje dot. prac wymienionych w wykazie jw. potwierdzające, iż zostały one wykonane z należytą starannością z podaniem wartości prac daty i miejsca ich wykonania oraz odbiorców
•kierownik budowy posiadać będzie zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego, iż wpisany jest na listę jej członków i posiada uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia tj. konstrukcyjno-budowlane (bez ograniczeń) lub drogowe oraz kierownik robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy
z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą.

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty

Dokumenty wymagane od wykonawców
1)Wypełniony formularz ofertowy.
2)Kosztorys ofertowy.
3)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
4)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
6)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej 2 robót podobnych do niniejszego zamówienia tj. budowa ulicy z kanalizacją i oświetleniem oraz o wartości minimum 500 000 zł każde z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz odbiorców.
7)Co najmniej 2 referencje dot. prac wymienionych w wykazie jw. potwierdzające, iż zostały one wykonane z należytą starannością.
8)Kserokopia zaświadczenia kierownika budowy o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopia uprawnień– branża konstrukcyjno-budowlana (bez ograniczeń) lub drogowa.
9)Kserokopia zaświadczenia kierownika robót o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopia uprawnień w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
10)Wykaz kadry przewidzianej do realizacji zamówienia.
11)Ewentualne pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
12)Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - ustawy – prawo zam.publ.
13)Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych.
14)Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń- na formularzu oferty.
15)Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik Nr 1 do SIWZ – na formularzu oferty.
16)Oświadczenie o związaniu ofertą – na formularzu oferty.
17)Oświadczenie o tajności części oferty – na formularzu oferty.
(w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
18)Upoważnienie do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów, lub pełnomocnictwo - w przypadku konsorcjum i spółki cywilnej).
19)Parafowany projekt umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Pl. Poniatowskiego3 do dnia: 09.02.2009r do godz. 9:30

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, pokój Nr 11 (parter) w dniu 09.02.2009r o godz. 10:00

Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium
Wadium – nie wymagane

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP – 19.01.2009r


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU
Sandomierz, dn.29.01.2009r


W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu pn. Budowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej
w Sandomierzu (droga nr G 103) o nawierzchni: bitumicznej-2.560m2, z kostki betonowej- 3.316m2, z kanalizacją sanitarną z rur PCV Ø200mm dł.92m, kanalizacją deszczową z rur PVC Ø315mm dł.488m z oświetleniem dł.795m” Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 -ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:
W związku z przetargiem dot. Przebudowy sieci telefonicznej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu proszę o wyjaśnienie sprawy przebudowy kabli teletechnicznych miedzianych. W dokumentacji dotyczącej przebudowy kanalizacji oraz kabli telekomunikacyjnych brak jest wyszczególnienia materiałów podstawowych,
a w szczególności typów oraz ilości kabli miedzianych. Z dokumentacji oraz wizji w terenie można wnioskować że kable miedziane będą podlegać wymianie. Proszę o uszczegółowienie.

Odpowiedź:
Informujemy, iż w projekcie wykonawczym pn. „Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w Sandomierzu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej” rys. nr 2 i 3 oraz przedmiarze robót poz. 1.5 są wyszczególnione typy i ilości kabli teletechnicznych, a także sposób ich wbudowania.Sandomierz, dn.02.02.2009r

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu pn. Budowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej
w Sandomierzu (droga nr G 103) o nawierzchni: bitumicznej-2.560m2, z kostki betonowej- 3.316m2, z kanalizacją sanitarną z rur PCV Ø200mm dł.92m, kanalizacją deszczową z rur PVC Ø315mm dł.488m z oświetleniem dł.795m” Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 -ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:
Na etapie przygotowania oferty natrafiliśmy na rozbieżność projektu technicznego budowlanego dotyczącego wykonania oświetlenia ulicznego względem udostępnionego przedmiaru z dn. 2007-09-21-Sandomierz POW –oświetlenie uliczne. W projekcie budowlanym linię kablową w/w oświetlenia należy wykonać kablem YAKY 4x35mm2 natomiast w przedmiarze wycenić należy kabel YAKY 4x25mm2. Proszę Inwestora
o odpowiedź, czy projekt wykonawczy przewiduje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x25mm2 ?


Odpowiedź:
Informujemy, iż projekt wykonawczy pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu” przewiduje ułożenie kabla YAKY 4x35mm2. Jednocześnie przepraszamy za pomyłkę w przedmiarze robót.
Sandomierz, dn. 04.02.2009rZMIANA TREŚCI SIWZ


dot. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. Budowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej
w Sandomierzu (droga nr G 103) o nawierzchni: bitumicznej-2.560m2, z kostki betonowej- 3.316m2, z kanalizacją sanitarną z rur PCV Ø200mm dł.92m, kanalizacją deszczową z rur PVC Ø315mm dł.488m z oświetleniem dł.795m


Zamawiający zgodnie z art.38 ust.4 ustawy- Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższy sposób:
- uzupełnia się SIWZ o załącznik nr 8- wykaz części zamówienia którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 19.01.2009
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 19.01.2009. Wygasa 10.02.2009. Odsłon 6275, Wersja 4
ikona drukuj
Początek strony