„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru (…) na zadaniu inwestycyjnym - budowa budynku przedszkola (…) (wygasły...)

 

     

Or.271.2.17.2017.JPA

Sandomierz, 2017-09-18

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

na zadanie pn. „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych we wszystkich branżach na zadaniu inwestycyjnym - budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu”. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0056/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Dane dotyczące Zamawiającego:

      Nazwa: Gmina Sandomierz

      Adres: Pl. Poniatowskiego 3

      Telefon/faks: 15-644-01-00 / 15-644-01-01

      Strona www: www.sandomierz.pl

      Adres e-mail: sekretariat@um.sandomierz.pl

 

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

            Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych we wszystkich branżach na zadaniu inwestycyjnym - budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu.

Ww. zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0056/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Inspektorzy nadzoru w specjalności:

- konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

           

W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru do jego podstawowych obowiązków będą należeć:

-        Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, specyfikacjami, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

-        Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

-        Stałe uczestniczenie w naradach technicznych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego.

-        Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu rzeczowo-finansowego.

-        Kontrola terminów wykonywania poszczególnych elementów i rodzajów robót przez wykonawcę robót, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

-        Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym.

-        Współpraca z Inwestorem, jednostką projektową i Wykonawcą w okresie realizacji inwestycji.

-        Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Inwestora.

-        Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie.

-        Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:

Kontrola jakości wykonanych prac budowlano – instalacyjnych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy.

 1. Sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, aprobat, deklaracji, wyników badań) dotyczących materiałów budowlanych i urządzeń, które zastosowane będą przy realizacji zadania o którym mowa w § 1 – projektu umowy.
 2. Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
 3. Dokonywanie sprawdzenia zgodności ze specyfikacjami technicznymi, materiałów, które zastosowane będą przy realizacji zadania o który mowa w § 1 – projektu umowy.
 4. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót.
 5. Kontrola jakości wykonanych prac.
 6. Sprawdzanie i odbiór robót budowlano- instalacyjnych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych.
 7. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców.
 8. Bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji.
 9. Bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcą robót budowlano – instalacyjnych.
 10. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do rozliczenia dofinansowania.
 11. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do odbioru końcowego.
 12. Przygotowanie dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 13. Uczestniczenie w odbiorach.
 14. Uczestniczenie w procedurze przekazania obiektu do użytkowania.
 15. Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji i rękojmi łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora do oceny jakości robót w okresie rękojmi.
 16. Potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.
 17. Sporządzenie protokołu pogwarancyjnego.
 18. Organizowanie i prowadzenie rad budowy, zwoływanych minimum raz w miesiącu, ewentualnie na polecenie Wykonawcy robót lub Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.
 19. W razie powstania sytuacji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do rozwiązania na etapie budowy, do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie przedłożenie Zamawiającemu propozycji rozwiązań technicznych.

Zakres prac do nadzorowania inwestorskiego określa załącznik nr 1 do projektu umowy stanowiący zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem stanowiący zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że więcej informacji dotyczących zmówienia tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, pytania i odpowiedzi udzielane podczas przetargu na roboty budowlane, zawiera SIWZ z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi , powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu, które realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0056/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, http://bip.um.sandomierz.pl (zakładka: Przetargi, koncesje, zapytania ofertowe – Ogłoszenia przetargi i zapytania ofertowe – Archiwum).

KOD CPV:

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego,

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi.

Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz / lub zmiany) treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do czasu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanej inwestycji. Planowany termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do dnia 30 listopada 2018r.

Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi, po podpisaniu umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego - budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi , powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu, którerealizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0056/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.                   

4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

1)       Formularz oferty (zał. nr 1)

2)       Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

3)       Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, które są niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (zał. nr 4 do zaproszenia).

Oświadczenie, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami (wykonywania nadzoru inwestorskiego):

-        w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,

-        w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

-        w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

oraz posiadają aktualne wpisy na listy właściwych izby samorządu zawodowego (zał. nr 4 do Zaproszenia).

 

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię uprawnień inspektorów nadzoru wszystkich branż oraz kserokopię zaświadczeń z właściwych izb samorządu zawodowego osób podanych w wykazie. Dokumenty winny być aktualne na dzień składania ofert i podpisane za zgodność z oryginałem.

4)       Wykaz usług, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom (Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości usług objętych przedmiotem zamówienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca własnymi siłami pełnił funkcję inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Nadzór inwestorski w ramach pozostałych branż może zostać zlecony podwykonawcom. Wiodącym i koordynującym prace pozostałych inspektorów nadzoru będzie inspektor specjalności konstrukcyjno- budowlanej (zał. nr 3 do zaproszenia).

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższe wymagania, jeżeli załączy do oferty wymienione dokumenty i oświadczenia zgodne z pkt. 5 niniejszego zaproszenia, aktualne na dzień składania ofert i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Ocena spełniania zostanie dokonana wg formuły „spełnia-bądź nie spełnia”.                           

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów :

1)    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2)    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

3)    Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Krzysztof Kwieciński tel. +48 (15) 644-01-37, Sylwia Żołyniak tel. +48 (15) 644-01-78, Andrzej Żuber tel. +48 (15) 644-02-04, fax: +48 (15) 644-01-01, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 800-1600.

 1. Kryteria wyboru ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium – cena 100%. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

8. Miejsce i termin złożenia ofert:

1)       Miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3

2)       Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 26.09.2017r. do godz. 10.00.

Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz oraz opisane:

Oferta na zadanie pn.„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych we wszystkich branżach na zadaniu inwestycyjnym - budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu”. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0056/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie sprawy: Or.271.2.17.2017.JPA

Nie otwierać przed dniem 26.09.2017r. godz. 10.30.

3)       Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego Zaproszenia; Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia w formie elektronicznej lub faxem.

4)       Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

5)       Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie i obejmować całość zamówienia.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

6)       O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „porównania cen” Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia o wynikach przetargów” – stosownej informacji.

 1. Załączniki do zaproszenia ofertowego:
Formularz oferty – załącznik nr 1Wzór umowy wraz z załącznikiem – załącznik nr 2Wykaz usług, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom – załącznik nr 3.Wykaz osób – załącznik nr 4.

 

W załączeniu do pobrania skan ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY wraz z załącznikami. 

 

Or.271.2.17.2017.JPA                                                                      Sandomierz, 2017-09-21

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie porównanie cen pnPełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych we wszystkich branżach na zadaniu inwestycyjnym - budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu”. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0056/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy Zamawiający Gmina Sandomierz udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Co się dzieje z namułami (grunty niebudowlane) pod poziomem posadowienia?

Pytanie 2 Na co są wymieniane i w jakiej technologii?

Pytanie 3.W projekcie jest wzmianka – cyt.”W przypadku napotkania na grunty nienośne…” – geolog napotkał grunty nienośne, rozumie że fakt ten był znany projektantom i projekt musi to uwzględnić…

Pytanie 4 Czy jest wymiana gruntów w kosztorysie? Ofercie wykonawcy? ( ponad metr wymiany gruntu).

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytania 1,2,3 informujemy, iż problematyka wymiany gruntów w nich poruszona została opisana w zamiennym opisie technicznym do projektu wykonawczego stanowiącego uzupełnienie dokumentacji projektowej i SIWZ (Folder: Zamienne opisy techniczne i przedmiary - pkt.9. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe - ppkt.9.3.1 Fundamenty).

W odpowiedzi na pytanie 4 informujemy, że po wprowadzeniu zmian w opisie technicznym do projektu, zostały wprowadzone również korekty /zmiany do przedmiaru robót. Nadmieniamy, że z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla wykonawcy robót przedmiar robót jest materiałem pomocniczym przy wycenie robót.

W kosztorysie ofertowym wykonawca uwzględnił wykonanie poduszek piaskowych pod fundamenty o stopniu zagęszczenia Is>0,95,dowóz piasku do zasypu wykopów, zasypywanie wykopów dowiezionym piaskiem, koszt utylizacji gruntu z nasypów niekontrolowanych i wykopów.W ZAŁĄCZENIU DO POBRANIA WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA Z LOGOTYPAMI ORAZ RYSUNKAMI WYKONAWCY

 

 

 


Or.271.2.17.2017.JPA                                                                      Sandomierz, 2017-09-22

 

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie porównanie cen pnPełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych we wszystkich branżach na zadaniu inwestycyjnym - budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu”. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0056/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy Zamawiający Gmina Sandomierz udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W budynku zaprojektowano pomieszczenie kuchni wys.3m. Pomieszczenia kuchni to praca   w warunkach szkodliwych-wysokość pomieszczenia winna być 3,3m. Mniejsza - przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej oraz uzyskaniu odstępstwa/zgody od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Czy w dokumentacji znajduje się odstępstwo/zgoda Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego na zmniejszenie wysokości kuchni do 3m? (wymagane na etapie projektu).

Odpowiedź.:

W oparciu o informacje uzyskane od projektanta:

-  kuchnię należy wykonać o wys. 3,00m, co jest zgodne ze stosownymi przepisami

-  nie ma konieczności uzyskania odstępstwa/zgody.

 

Pytanie 2

Załącznikiem do dokumentacji jest wyciąg z obliczeń.

Czy szerokość ław fundamentowych 85cm w osi 14 (pomiędzy osiami H-I),osi 10 (pomiędzy osiami H-I),osi I (pomiędzy osiami 10-13),osi H (pomiędzy osiami 10-13)

(dla schematu ław obciążonych również parciem gruntu-naziom>3m,obciążony obc. użytkowym min.500kg/m2,momentem (od ścian piwnic) jest prawidłowa.

Można uzyskać obliczenia ww. ław potwierdzające ich szerokość 85 cm.

 

Odpowiedź.:

Projektant potwierdził, że szerokość ław fundamentowych jest prawidłowa.

W załączeniu schemat przedstawiający model liniowy oraz przestrzenny.

Obliczenia były załączone do projektu budowlanego.

 

 

 W ZAŁĄCZENIU DO POBRANIA WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA Z LOGOTYPAMI ORAZ ZAŁACZNIK - MODELE

 

 

 

 

 

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 22.09.2017
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 22.09.2017. Wygasa 27.09.2017. Odsłon 1548, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony