Budowę odwodnienia (wygasły...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę odwodnienia ul. Portowej w rejonie skrzyżowania z ul.Lwowską w Sandomierzu – etap I CPV 45232452-5

Wymagany termin realizacji: 31.07.2004r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy ul. Opatowskiej 3a w Sandomierzu, p. Nr 6, IIp

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Grzegorz Cież - Wydział Techniczno - Inwestycyjny
tel. 832-22-28 wew. 128 lub 832-35-52 w godz. 8:00 – 14:00 /poniedziałek - piątek/
Andrzej Żuber - Wydział Techniczno - Inwestycyjny
tel. 832-22-28 wew. 128 lub 832-35-52 w godz. 8:00 – 14:00/ poniedziałek - piątek/

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego3

Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2004r godz. 9:30

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena – 100%

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 1 500 zł ( jeden tysiąc pięćset złotych)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2004r o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Pl. Poniatowskiego 3, p. Nr 11

W przetargu mogą brać udział wykonawcy niewykluczeni na podst. art. 24 ust. 1i2 ustawy- prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 w/w ustawy, oraz warunki dodatkowe tj. spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 12.05.2004
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 12.05.2004. Wygasa 15.06.2004. Odsłon 3078, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony