Oczyszczanie chodników, schodów, placów i parkingów na terenie miasta Sandomierza (wygasły...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO

Zamawiający
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
tel. (+48) 0-15 644-01-00
fax. (+48) 0-15 644-01-01
e-mail: um@um.sandomierz.pl
Strona internetowa: www.um.sandomierz.pl

Przedmiot zamówienia:
„Oczyszczanie chodników, schodów, placów i parkingów na terenie miasta Sandomierza”

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie z piachu, błota i innych zanieczyszczeń a w sezonie zimowym ze śniegu i lodu chodników, schodów, placów i parkingów w ilości
15 111 m2 wyszczególnionych w załączniku Nr 1do SIWZ.

Znak sprawy
ZP. 341-6/08

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Klasyfikacja CPV
Główny przedmiot: 90.20.00.00-9 , 74.73.50.00-0
Rodzaj zamówienia
Usługi
Termin realizacji zamówienia: od 03.03.2008r. do 28.02.2009r.

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Albin Sękul - Wydział Nadzoru Komunalnego
ul. Rynek 2/3, 27-600 Sandomierz, telefon. (+48) 0-15 644-01-31
Marcin Gieracha - Wydział Nadzoru Komunalnego
ul. Rynek 2/3 , 27-600 Sandomierz, telefon (+48) 0-15 644-01-29

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatna) dostępna na stronie internetowej http://bip.um.sandomierz.pl oraz po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy Placu Poniatowskiego 3 w Sandomierzu, p. Nr 32, II p lub drogą pocztową
Warunki wymagane od wykonawców

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy – prawo zam. publ., spełniają wymogi określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 ustawy j.w, a w szczególności:
-w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonali co najmniej 3 potwierdzone referencjami usługi o charakterze tożsamym z niniejszym zamówieniem tj. oczyszczanie z zanieczyszczeń chodników, placów, schodów i parkingów.
- dysponują sprzętem (zamiatarki, ciągniki z osprzętem) do realizacji w/w zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia”.
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą.

Dokumenty lub oświadczenia, jakie maja dostarczyć wykonawcy:
1)Wypełniony formularz ofertowy.
2)Kalkulacja cenowa.
3)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
4)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
6)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług o charakterze tożsamym z niniejszym zamówieniem – co najmniej 3.
7)Co najmniej 3 referencje dot. usług wymienionych w wykazie jw. potwierdzającą, iż została ona wykonana z należytą starannością.
8)Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu technicznego (zamiatarki, ciągniki z osprzętem), jakim dysponuje wykonawca.
9)Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - ustawy – prawo zam. publ..
10)Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych.
11)Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z Zał. Nr 1 do SIWZ- na formularzu oferty.
12)Oświadczenie o związaniu ofertą – na formularzu oferty.
13)Oświadczenie o tajności części oferty – na formularzu oferty.
( w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
14)Upoważnienie do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów, lub pełnomocnictwo - w przypadku konsorcjum)
15)Parafowany projekt umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 do dnia: 21.02.2008r do godz. 9.30

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, pokój Nr 11 (parter) w dniu 21.02.2008r o godz. 10.00

Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium
Wadium – brak

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Data zamieszczenia ogłoszenia do BZP – 13.02.2008r.

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniapobierz SIWZ
Informacja zatwierdzona przez Ewelina Brzozowska dnia 13.02.2008
Opublikowana przez Ewelina Brzozowska dnia 13.02.2008. Wygasa 21.02.2008. Odsłon 1043, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony