„Remonty odcinka ulicy Lwowskiej, Krętej i Kotwicznej w Sandomierzu”. (wygasły...)

Sandomierz, 2017-09-01

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

na zadanie pn.Remonty odcinka ulicy Lwowskiej, Krętej i Kotwicznej w Sandomierzu”.

 

 

  1. Dane dotyczące Zamawiającego:

      Nazwa: Gmina Miejska Sandomierz

      Adres: Pl. Poniatowskiego 3

      Telefon/faks:  15-644-01-00 / 15-644-01-01

      Strona www: www.sandomierz.pl

      Adres e-mail: sekretariat@um.sandomierz.pl

 

  1. Tryb udzielania zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka ulicy Lwowskiej, Krętej i Kotwicznej w Sandomierzu polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej zgodnie z przedmiarem robót.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący zał. nr 2 oraz wzór umowy stanowiący zał. nr 3 do niniejszego zaproszenia.

 

Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz / lub zmiany) treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2017 r.

 

  1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

1) Formularz oferty.

2) Kosztorys ofertowy.

3) Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

4) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót / co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. budowa lub remont dróg o nawierzchni asfaltowej, o wartości minimum 115 000,00 zł brutto/ określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

5) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (kierownik budowy).

6) Wykaz sprzętu, w którym wykonawca wykaże dysponowanie sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia w tym: środek transportowy, koparka, rozkładarka masy bitumicznej, walec samobieżny, frezarka do asfaltu, zamiatarka.

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię:

- wymaganych uprawnień budowlanych w specjalności drogowej,

-  zaświadczenia o wpisie kierownika na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Dokumenty winny być aktualne na dzień składania ofert i podpisane za zgodność z oryginałem.

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższe wymagania, jeżeli załączy do oferty wymienione dokumenty i oświadczenia zgodne z pkt. 5 niniejszego zaproszenia, aktualne na dzień składania ofert i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Ocena spełniania zostanie dokonana wg formuły „spełnia-bądź nie spełnia”.                       

  1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów :

1)  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2)  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

3)  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

 - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Krzysztof Kwieciński tel. +48 (15) 644-01-37, Piotr Cieszkowski tel. +48 (15) 644-01-75, fax: +48 (15) 644-01-01, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 800-1600.

  1. Kryteria wyboru ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium – cena 100%. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Podstawą do określenia przez Wykonawcę ceny oferty są przedmiary robót stanowiące zał. do projektu umowy. Oferent określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarach robót. Na cenę jednostkową pozycji kosztorysowej winny składać się wszystkie koszty  (cena, narzuty, zysk, koszty transportu i inne).

UWAGA: o zauważeniu wszelkich braków i nieścisłości w przedmiarach robót Wykonawca winien niezwłocznie poinformować (pisemnie) Zamawiającego w celu wprowadzenia korekty do dokumentacji i przedmiaru. W przeciwnym razie oferta może stać się niekonkurencyjna, albo Zamawiający nie będzie mógł umieścić pominiętej wartości w umowie.

Niezależnie od zakresu robót umieszczonego w przedmiarze robót cena ofertowa ma zawierać wszelkie inne koszty związane z:

- doprowadzeniem terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego z wyrównaniem

- usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji zadania

- wyłączeniem z ruchu ciągów pieszych i jezdnych

- organizacja placu budowy

- opracowaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Cenę oferty stanowić będzie wartość każdego elementu zamówienia netto bez podatku VAT minus ewentualne upusty plus kwota podatku VAT (23%).

Tak wyliczoną cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia oferent zamieszcza w ofercie, cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty. Cena ofertowa jest ceną ustaloną na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. Oferent podaje wartość ceny każdej pozycji oraz w całości zadania na druku oferty.

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

1)       Miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3

2)       Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 11.09.2017r. do godz. 10.00.

Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz oraz opisane:

Oferta na zadanie pn. Remonty odcinka ulicy Lwowskiej, Krętej i Kotwicznej w Sandomierzu

Oznaczenie sprawy: Or.271.2.16.2017.DDR

Nie otwierać przed dniem 11.09.2017r. godz. 11.00

3) Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego Zaproszenia; Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia w formie elektronicznej lub faxem.

4) Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

5) Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie i obejmować całość zamówienia.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

6) O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „porównania cen” Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia o wynikach przetargów” – stosownej informacji.

10. Załączniki do zaproszenia ofertowego:

Formularz oferty.
Przedmiar robót.
Wzór umowy.Wykaz robót.
Wykaz osób.
Wykaz sprzętu.

 

 

 


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 01.09.2017
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 01.09.2017. Wygasa 12.09.2017. Odsłon 524, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony