„Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w Sandomierzu” (wygasły...)

                                                                                                                                                          Sandomierz, 2018-02-22

 

 

                                                                                        ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 

na zadanie pn.Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w Sandomierzu

 

 

  1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Sandomierz

Adres: Pl. Poniatowskiego 3

Telefon/faks: (15) 8154 – 171, Fax:  (15) 8154 - 101 

Strona www: www.sandomierz.pl

Adres e-mail: sekretariat@um.sandomierz.pl

 

  1. Tryb udzielania zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego na terenie Gminy Sandomierz w roku kalendarzowym 2018.

Zadanie polega na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego dróg gminnych na terenie Gminy Sandomierz w tym:

- dokonywaniu zakupów oznakowania wg zgłoszeń Zamawiającego

- montażu znaków w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego

- przestawianiu znaków istniejących wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest przez specyfikację techniczną (zał. nr 3 do Zaproszenia)

oraz wzór umowy (zał. nr 5 do Zaproszenia).

 

Ofertę na zakup/montaż/przestawianie znaków pionowych należy przygotować w oparciu o szacowane ilości wg załączonej specyfikacji technicznej.

 

Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz / lub zmiany) treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2018r.

 

  1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru (zał. nr 1 do Zaproszenia)

2)  do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.  

3) wykaz usług oraz dokumenty (np. referencja) potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości minimum 40 tys. brutto zł każda. Przedstawione dokumenty mają zawierać informację dotyczące nazwy obiektu, miejsca, daty i wartości usługi oraz poświadczać, że usługa została wykonana w sposób należyty (zał. nr 2 do Zaproszenia)

4) wykaz osób, które będą realizować zamówienie /kierownik robót/ (zał. nr 4 do Zaproszenia)

 

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższe wymagania, jeżeli załączy do oferty wymienione dokumenty i oświadczenia zgodne z pkt. 5 niniejszego zaproszenia, aktualne na dzień składania ofert i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Ocena spełniania zostanie dokonana wg formuły „spełnia-bądź nie spełnia”.

 

  1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów :

a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

b) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

c) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

  1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

-  w sprawach procedury: Dorota Drozdowska-Achenbach tel.+48 15 81 54 208, Joanna Pawelczyk tel. +48 15 81 54 132

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Krzysztof Kwieciński tel. +48 15 81 54 137, Sławomir Kobylarz tel. +48 15 81 54 221, fax: +48 15 81 54 101, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 800-1600.

 

  1. Kryteria wyboru ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryteriumcena 100%

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

1) Miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3

2)  Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 02.03.2018 r. do godz. 10.30.

Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz oraz opisane:

 

Oferta na zadanie pn. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w Sandomierzu”

Oznaczenie sprawy: Or.271.2.6.2018.DDR

Nie otwierać przed dniem 02.03.2018 r. godz. 11.00.

 

3) Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego Zaproszenia; Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia w formie elektronicznej lub faxem.

4) Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

5) Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie i obejmować całość zamówienia.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

6) O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „porównania cen” Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia o wynikach przetargów” – stosownej informacji.

 10. Załączniki:

1)       Formularz oferty

2)       Wykaz usług

3)       Specyfikacja techniczna

4)       Wykaz osób

5)       Projekt umowy

                       

 

 

                                              

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

 


                                                                                                                                    Sandomierz, 2018-02-28

 

 

Gmina Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

 

 

Dotyczy: postępowania poniżej 30 000 euro w trybie porównanie cen pn. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych

w Sandomierzunumer sprawy Or.271.2.6.2018.JPA

 

 

                                                                       Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

                                                                                zaproszenia do składania ofert

 

 

 

Pytanie 1:

„Z jakiej folii znaki są przewidziane do montażu (I czy II gen.) ?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  zastosowanie znaków wykonanych z folii I generacji za wyjątkiem znaków: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a oraz D-6b, których lica powinny być wykonane z folii tzw. II generacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 28.02.2018
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 28.02.2018. Wygasa 03.03.2018. Odsłon 660, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony