Ochrona i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego (wygasły...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ochronę i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu- wykonanie pełnej inwentaryzacji, opracowanie dokumentów wyjściowych do projektowania, wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu z uzyskaniem tej decyzji, opracowanie wielobranżowego kompletu projektów budowlano-wykonawczych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami i kosztorysami- CPV 74224000-5

Pożądany termin realizacji: 30.01.2005r

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy ul. Opatowskiej 3a w Sandomierzu, p. Nr 6, IIp (SIWZ –bezpłatna)

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Grzegorz Cież - Wydział Techniczno - Inwestycyjny
tel. 832-22-28 wew. 128 lub 832-35-52 w godz. 8:00 – 14:00 /poniedziałek - piątek/
Marianna Bednarska – Wydział Techniczno-Inwestycyjny
tel. 832-22-28 wew. 128 lub 832-35-52 w godz. 8:00 - 14:00 /poniedziałek – piątek/

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego3

Termin składania ofert upływa dnia 07.09.2004r godz. 9:30

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena – 100%

Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.09.2004r o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Pl. Poniatowskiego 3, p. Nr 11
Wymagane wadium - 3 000 PLN

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1i2 ustawy- prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 w/w ustawy, oraz warunki dodatkowe tj. spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia”.

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.07.2004
powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 18.07.2004
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 18.07.2004. Wygasa 08.09.2004. Odsłon 7841, Wersja 5
ikona drukuj
Początek strony