„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza”. (wygasły...)

                                                                                                                                                           Sandomierz, 2017-06-05

 

                                                                                              ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

na zadanie pn. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza”.

 

  1. Dane dotyczące Zamawiającego:

      Nazwa: Gmina Miejska Sandomierz

      Adres: Pl. Poniatowskiego 3

      Telefon/faks: 15-644-01-00 / 15-644-01-01

      Strona www: www.sandomierz.pl

      Adres e-mail: sekretariat@um.sandomierz.pl

 

  1. Tryb udzielania zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca zał. nr 2 (dokumentacja techniczna) oraz wzór umowy stanowiący zał. nr 3 do niniejszego zaproszenia.

 

Wykonawca zaproszony oraz pobierający wersję elektroniczną Zaproszenia z Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są ewentualne wyjaśnienia oraz / lub zmiany) treści Zaproszenia. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia/uzupełnienia stają się częścią Zaproszenia i będą dla wykonawców wiążące.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 31 październik 2017 r.

 

  1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

1)       Formularz oferty.

 

       Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższe wymagania, jeżeli załączy do oferty wymienione dokumenty i oświadczenia zgodne z pkt. 5 niniejszego zaproszenia, aktualne na dzień składania ofert i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Ocena spełniania zostanie dokonana wg formuły „spełnia-bądź nie spełnia”.                               

  1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów :

1)    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2)    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

3)    Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Krzysztof Kwieciński tel. +48 (15) 644-01-37, Bogusław Mądry tel. +48 (15) 644-02-03, Piotr Cieszkowski tel. +48 (15) 644-01-75, fax: +48 (15) 644-01-01, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 800-1600.

  1. Kryteria wyboru ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium – cena 100%. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

1) Miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3

2) Termin: Ofertę należy złożyć do dnia: 13.06.2017r. do godz. 10.00.

Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz oraz opisane:

Oferta na zadanie pn. Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza”

Oznaczenie sprawy: Or.271.2.11.2017.JPA

Nie otwierać przed dniem 13.06.2017r. godz. 10.30.

3) Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego Zaproszenia; Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia w formie elektronicznej lub faxem.

4)  Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

5) Cena w formularzu oferty winna być wyrażona cyfrowo i słownie i obejmować całość zamówienia.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

6) O wyniku niniejszego postępowania prowadzonego w trybie „porównania cen” Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia o wynikach przetargów” – stosownej informacji.

10.Załączniki do zaproszenia ofertowego:

1) Formularz oferty.
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
3) Wzór umowy.

 

 


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 05.06.2017
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 05.06.2017. Wygasa 14.06.2017. Odsłon 421, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony