Budowa sieci wodociągowej (bez przyłączy) od ul. Chwałeckiej do ul. Sucharzowskiej w Sandomier (wygasły...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 278 000 EUROZamawiający
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
tel. (+48) 0-15 644-01-00
fax. (+48) 0-15 644-01-01
e-mail: um@um.sandomierz.pl
Strona internetowa: www.um.sandomierz.pl

Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci wodociągowej (bez przyłączy) od ul. Chwałeckiej do ul. Sucharzowskiej w Sandomierzu

Sieć wodociągowa usytuowana jest na terenie położonym pomiędzy ulicą Chwałecką od strony północnej, a ul. Sucharzowską od strony zachodniej. Trasa sieci przebiega od włączenia w istniejący wodociąg miejski DN90 PVC zlokalizowany wzdłuż ul. Chwałeckiej poprzez prywatny teren sadowniczy, następnie poprzez drogę z nawierzchnią gruntowo-żwirową stanowiącą własność Gminy Sandomierz, a przy jej skrzyżowaniu z ulicą Sucharzowską sieć rozwidla się w dwóch kierunkach i przebiega dalej po terenach prywatnych użytkowanych rolniczo i sadowniczo. Siec wodociągowa będzie dostarczała wodę dla potrzeb bytowo-gospodarczych właścicieli działek na tym terenie. Woda będzie mogła być wykorzystywana do celów przeciwpożarowych. W pobliżu zaprojektowanej sieci wodociągowej nie znajdują się żadne osadniki ściekowe. Natomiast sieć zbliża się na odległość 2,0 m na odcinku 86 metrów do istniejącego kolektora tłocznego DN 160 mm kanalizacji tłocznej w ul.Sucharzowskiej. Drugim uzbrojeniem podziemnym do jakiego zbliża się projektowana sieć wodociągowa jest kabel elektryczny n/n. Oprócz w/w uzbrojenia podziemnego, żadne inne na zaprojektowanej trasie wodociągu lub w jego pobliżu nie występuje.

Charakterystyka sieci:
Łączna długość sieci w terenie wynosi L=818 mb, w tym poszczególnych średnic:
DN 90 PCV - 729,0 mb
DN 63 PCV - 60,0 mb
DN 50 PCV - 29 mb
Średnie zagłębienie rurociągów wynosi ok.1,7 m.
Hydranty p-poż . podziemne o średnicy Dn 80 mm.
Łączna ilość zasuw odcinających na sieci wodociągowej – 7 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie budowlanym (spełniającym jednocześnie wymagania projektu wykonawczego), przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej stanowiące Zał. do SIWZ

Znak sprawy
ZP. 341-29 /07

Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony

Klasyfikacja CPV
Główny przedmiot: 45231300

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 30.10.2007r

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

Grzegorz Cież -Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-28
(w godz. od 8:00do 14:00 od poniedziałku do piątku)

Andrzej Żuber– Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-28
(w godz. od 8:00do 14:00 od poniedziałku do piątku)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej http://bip.um.sandomierz.pl oraz po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy ul. Opatowskiej 3a w Sandomierzu, p. Nr 3, I p lub drogą pocztową

Warunki wymagane od wykonawców
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy – prawo zam. publ., spełniają wymogi art. 22 ust.1 oraz wymogi określone w SIWZ, a w szczególności:
> w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonali co najmniej 2 potwierdzone referencjami zadania o wartości minimum 50 000 zł każde, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowych w technologii rur z tworzyw sztucznych,
> dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności: sieci i instalacje sanitarne w zakresie budowy sieci wodociągowych,
> dołączą do oferty zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego, stwierdzające, że osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie są członkami Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia” na podstawie załączonych do SIWZ dokumentów

Dokumenty lub oświadczenia wymagane od wykonawców

1)Wypełniony formularz ofertowy
2)Kosztorys ofertowy
3)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
4)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
6)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 2 potwierdzonych referencjami zadań o wartości minimum 50 000 zł każde, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowych w technologii rur z tworzyw sztucznych.
8)Co najmniej 2 referencje dot. usług wymienionych w wykazie jw. potwierdzające, iż zostały one wykonane z należytą starannością z podaniem wartości robót, daty i miejsca ich wykonania
9)Kserokopie uprawnień kadry kierowniczej przewidzianej do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności : sieci i instalacje sanitarne w zakresie budowy sieci wodociągowych
10)Zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego, iż kadra kierownicza wpisana jest na listę jej członków oraz posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej
11)Wykaz kadry przewidzianej do wykonania zamówienia
12)Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - ustawy – prawo zam.publ.
13)Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń- na formularzu oferty
14)Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót – na formularzu oferty
15)Oświadczenie o związaniu ofertą – na formularzu oferty.
16)Oświadczenie o tajności części oferty – na formularzu oferty.
(w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
17)Upoważnienie do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów, lub pełnomocnictwo - w przypadku konsorcjum).
18)Parafowany projekt umowy


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego3 do dnia: 06.08.2007r do godz. 9:30

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, pokój Nr 11 (parter) w dniu 06.08.2007r o godz. 10:00

Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium
Wadium – nie wymagane

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Powyższe ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówien Publicznych w dniu: 16.07.2007r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

powrót...
Wersja : 1 2 3 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaPOBIERZ SIWZ
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 17.07.2007
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 17.07.2007. Wygasa 07.08.2007. Odsłon 4015, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony