Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego - śmieciarki napędzanej CNG (wygasły...)

Sandomierz: Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego - śmieciarki napędzanej CNG

Numer ogłoszenia: 171789 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz , Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sandomierz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego - śmieciarki napędzanej CNG.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego - śmieciarki napędzanej CNG zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia. Opis techniczny przedmiotu zamówienia PODWOZIE >Podwozie fabrycznie nowe, >Dopuszczalna masa całkowita do 6,5 t, >Długość pojazdu nie większa niż 7100 mm, >Szerokość pojazdu nie większa niż 2300 mm, >Wysokość pojazdu nie większa niż 2900 mm, >Rozstaw osi nie większy niż 3750 mm, >Silnik 4-ro cylindrowy, 16-sto zaworowy DOHC, z wielopunktowym sekwencyjnym wtryskiem paliwa o mocy nie mniejszej niż 130 KM, przystosowanym do zasilania gazem ziemnym CNG >Pojemność silnika nie większa niż 3000 cm3, >Zbiorniki na gaz ziemny CNG o sumarycznej pojemności minimum 200 litrów, >Zbiornik paliwa na benzynę o pojemności minimum 14 litrów, >Emisja spalin zgodnie z normą EURO, co najmniej EURO 5, >Ogumienie przód pojedyncze, tył podwójne o rozmiarze minimum 225/75 R16, >Kabina 3 miejscowa, fotel kierowcy regulowany w trzech kierunkach, ławka dla dwóch pasażerów z pasami bezpieczeństwa, >Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach kabiny, >Centralny zamek w kabinie, >Podwozie wyposażone w tempomat, >Podgrzewana elektrycznie przednia szyba, >Układ hamulcowy o dwu niezależnych obwodach, tarczowe, z układem ABS, ASR, ESP z elektronicznym wskaźnikiem zużycia okładzin ciernych, >Wspomaganie układu kierowniczego, ZABUDOWA >Zabudowa fabrycznie nowa, >Pojemność skrzyni ładunkowej minimum 8 m3, >Masa przewożonych odpadów nie mniejsza niż 2200 kg, >Sposób ugniatania odpadów - hydrauliczny płytowy, praca płyty na całej długości zbiornika zasypowego, stopień zgniotu od 2 do 5, >Zabudowa wyposażona w uchwyt na miotłę i łopatę na tylnej klapie, >Zabudowa wyposażona w zbiornik na wodę czystą, >Zabudowa wyposażona w oświetlenie ostrzegawcze, zgodne z obowiązującymi przepisami, >Homologacja całopojazdowa dołączona do oferty Wykonawca bezpłatnie przeszkoli pracowników wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.10-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający w zakresie potencjału technicznego uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek, jeśli udokumentuje dysponowanie autoryzowaną stacją obsługi oferowanych śmieciarek w odległości nie większej niż 200 km od Sandomierza

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Zamówień Publicznych, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 SANDOMIERZ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

SPECYFIKACJA ISTOTONYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU


powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaPOBIERZ SIWZ
Informacja zatwierdzona przez dnia 21.06.2011
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 21.06.2011. Wygasa 01.07.2011. Odsłon 1533, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony