Remont zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej oraz poboczy ul.Powiśle w Sandomierzu (wygasły...)

Sandomierz:

Remont zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej oraz poboczy ul.Powiśle w Sandomierzu

Numer ogłoszenia: 202087 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz , Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sandomierz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej oraz poboczy ul.Powiśle w Sandomierzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej jezdni - 3 100m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (specyfikacja techniczna i przedmiar robót) stanowiąca ROZDZIAŁ II SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium- nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający w zakresie potencjału technicznego nie precyzuje żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli przedstawi w ofercie osobę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone- oświadczenie, iż kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń) lub drogowej z aktualnym wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy, ewentualne zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niebędnych zasobów na czas korzystania z nich przy realizacji zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: - Jeżeli roboty są utrudnione lub opóźnione przez Zamawiającego w taki sposób, że wynika z tego konieczność przedłużenia czasu wykonania robót to: a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o okolicznościach i spodziewanych następstwach; opóźnień lub utrudnień, b) czas na ukończenie robót będzie odpowiednio przedłużony przez Zamawiającego. - Jeżeli wystąpią okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, a które uniemożliwiają odpowiednie i zgodne z prawem wykonanie całości lub części robót zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego. Jeżeli w tych okolicznościach zajdzie konieczność zawieszania pewnych robót to czas na ich ukończenie zostanie odpowiednio przedłużony, aż do chwili kiedy okoliczności ustaną. Jeśli tempo wykonania pewnych robót będzie musiało ulec zahamowaniu, to czas na ich ukończenie zostanie przedłużony w stopniu, w jakim okoliczności to uzasadniają

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Zamówień Publicznych, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

ZP.271.1.43.2012.JPA                                                                                                                                     Sandomierz, 2012.09.27


                                                                            ZMIANA TREŚCI SIWZ


dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej oraz poboczy ul. Powiśle w Sandomierzu”

 

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy- Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- § 9 ust. 9 rozdziału  III SIWZ (wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego) otrzymuje następujące brzmienie:

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową  wystawioną
na podstawie protokółu odbioru końcowego robót i kompletnych materiałów odbiorowych. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania  jej przez inspektora nadzoru pod warunkiem uzyskania przez Gminę przyznanej dotacji od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
W przypadku opóźnienia w uzyskaniu dotacji, wypłata za prace nastąpi w ciągu siedmiu dni od jej otrzymania.  
- w § 8 rozdziału  III SIWZ (wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego) zmianie ulega numeracja ust. – jest – 1, 4, 5, winno być 1,2,3.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 

 

 

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaPOBIERZ SIWZ
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 20.09.2012
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 20.09.2012. Wygasa 06.10.2012. Odsłon 3058, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony