„Zaprojektowanie i wybudowanie ekranu akustycznego przy Skate Parku przy ul. Słowackiego w Sandomier (wygasły...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO

Zamawiający
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
tel. (+48) 0-15 644-01-00
fax. (+48) 0-15 644-01-01
e-mail: um@um.sandomierz.pl
Strona internetowa: www.um.sandomierz.pl

Przedmiot zamówienia:
„Zaprojektowanie i wybudowanie ekranu akustycznego przy Skate Parku przy
ul. Słowackiego w Sandomierzu” o wymiarach ok. 36mb x 4 mb.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie ekranu akustycznego typu zielona ściana, którego zadaniem będzie ograniczenie emisji hałasu w stronę budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Sandomierzu o wymiarach ok. 36mb x 4mb wysokości (wymiary ekranu mogą ulec zmianie po dokładnych obliczeniach projektanta), do poziomu dopuszczalnego przez obowiązujące przepisy.
Zakres zamówienia:
I.
– wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego,
- uzyskanie przewidzianych prawem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla przedmiotu zamówienia,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- projekt organizacji robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- projekt zagospodarowania placu budowy.
II.
- realizacja obiektu budowlanego,
- dokumentacja powykonawcza,
- inwentaryzacja powykonawcza.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie prace pomocnicze i towarzyszące konieczne do prawidłowego wykonania robót.
Wyszczególnienie zakresu przedsięwzięcia zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ- programem funkcjonalno-użytkowym.

Znak sprawy
ZP. 341-5/08

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Klasyfikacja CPV
Główny przedmiot: 453 23 000-7

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Termin realizacji zamówienia: 28.07.2008r.

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Grzegorz Cież -Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-28
(w godz. od 800do 1400 od poniedziałku do piątku)
Witold Wawszczyk- Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-28
(w godz. od 800do 1400 od poniedziałku do piątku)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatna) dostępna na stronie internetowej http://bip.um.sandomierz.pl oraz po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy Placu Poniatowskiego 3 w Sandomierzu, p. Nr 32, II p lub drogą pocztową
Warunki wymagane od wykonawców

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy – prawo zam. publ., spełniają wymogi określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 ustawy j.w, a w szczególności:
•W okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizowali minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie ekranów akustycznych, potwierdzone referencjami o wartości nie mniejszej niż 100.000zł każda.
•Posiadają uprawnioną kadrę- wymagane uprawnienia budowlane kierownika budowy w branży konstrukcyjnej z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia” na podstawie załączonych do SIWZ dokumentów
Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty

Dokumenty lub oświadczenia, jakie maja dostarczyć wykonawcy:
1)Wypełniony formularz ofertowy
2)Szczegółowa wycena prac projektowych-budowlanych.
3)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
4)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
6)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych– w tym minimum 2 potwierdzone referencjami polegające na budowie ekranów akustycznych o wartości nie mniejszej niż 100 000zł każda - z podaniem daty wykonania i odbiorcy.
7)Co najmniej 2 referencje dot. robót budowlanych wymienionych w wykazie jw. potwierdzającą, iż została ona wykonana z należytą starannością o wartości jw.
8)Wykaz osób i podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia.
9)Kserokopię uprawnień zawodowych kierownika budowy do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia w branży konstrukcyjnej z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
10)Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - ustawy – prawo zam. publ..
11)Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych.
12)Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z Zał. Nr 1 do SIWZ- na formularzu oferty.
13)Oświadczenie o związaniu ofertą – na formularzu oferty.
14)Oświadczenie o tajności części oferty – na formularzu oferty.
( w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
15)Upoważnienie do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów, lub pełnomocnictwo - w przypadku konsorcjum)
16)Parafowany projekt umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 do dnia: 06.03.2008r do godz. 9.30

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz, pokój Nr 11 (parter) w dniu 06.03.2008r o godz. 10.00

Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium
Wadium – 3 000,00zł

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Data zamieszczenia ogłoszenia do BZP – 12.02.2008r

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniapobierz SIWZ
Informacja zatwierdzona przez Ewelina Brzozowska dnia 12.02.2008
Opublikowana przez Ewelina Brzozowska dnia 12.02.2008. Wygasa 06.03.2008. Odsłon 1670, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony