Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Sa (wygasły...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Sandomierzu”
Termin realizacji: 09.02.2006r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, po uprzednim złożeniu wniosku można odebrać w siedzibie zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy ul. Opatowskiej 3a, p. Nr 6, IIp w Sandomierzu. (SIWZ - bezpłatne) lub otrzymać drogą pocztową

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Grzegorz Cież - Wydział Techniczno - Inwestycyjny
tel.(0-15) 644-01-00 wew. 128 lub 644-68-21 w godz. 8.00 – 14.00 /poniedziałek - piątek/

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego3

Termin składania ofert upływa dnia 09.09.2005r. godz. 9.30
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena – 100%

Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert Wadium nie jest wymagane.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.09.2005r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego Pl. Poniatowskiego 3, p. Nr 11

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1i2 ustawy- prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 w/w ustawy oraz warunki dodatkowe tj. spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia”.


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 23.08.2005
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 23.08.2005. Wygasa 13.09.2005. Odsłon 1234, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony