Remont chodnika ul. Grodzisko i Reja w Sandomierzu (wygasły...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont chodnika ul. Grodzisko i Reja w Sandomierzu

Wymagany termin realizacji: do 30.06.2004 r

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy ul. Opatowskiej 3a, p. Nr 6, IIp w Sandomierzu.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Grzegorz Cież - Wydział Techniczno - Inwestycyjny
tel. 832-22-28 wew. 128 lub 832-35-52 w godz. 8:00 – 14:00 /poniedziałek - piątek/

Bogusław Mądry- Wydział Techniczno- Inwestycyjny
Tel. 832-22-28 wew. 132 w godz. 8:00 - 14:00 /poniedziałek - piątek/

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego3

Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2004r. godz. 9:30

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.05.2004r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Pl. Poniatowskiego 3, p. Nr 11

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1i2 ustawy- prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 w/w ustawy, oraz warunki dodatkowe tj. spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaogloszenie .rtf
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 14.04.2004
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 14.04.2004. Wygasa 06.05.2004. Odsłon 3295, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony