Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskiej w Sandomierzu-Etap II (wygasły...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EURO

Zamawiający
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
tel. (+48) 0-15 644-01-00
fax. (+48) 0-15 644-01-01
e-mail: um@um.sandomierz.pl
Strona internetowa: www.um.sandomierz.pl
Przedmiot zamówienia:
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskiej w Sandomierzu-Etap II” planowanego do realizacji w 2008 roku.

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej na działkach prywatnych przy ul.Krakowskiej od projektowanej studni S72 do istniejącej kanalizacji z włączeniem w studni oznaczonej w projekcie jako „A”.
Jest to II etap zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kolektora sanitarnego od węzła„Kraków” do osiedla Rokitek.
Nowobudowany odcinek kolektora zlokalizowany będzie w przeważającej części na działkach inwestorów prywatnych.
Wybudowanie odcinka kanalizacji umożliwi podłączenie do niej obiektów: stacja paliw, myjnia samochodowa, bar i stacja diagnostyczna należących do Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ”Baryłka” Jacek Sieradzki” ul. Krakowska 36D, 27-600 Sandomierz oraz planowanego do wybudowania obiektu Galerii Handlowo-Usługowej.

Opis systemu kanalizacyjnego: grawitacyjno-tłoczny

Parametry kanału grawitacyjnego : - rury o średnicy DN 250 mm, długość - 131 mb.
materiał: polietylen PEHD, SN 8

Studnie kanalizacyjne : średnica – DN 1200 mm z włazem żeliwnym, stopniami, kinetą i króćcami, pierścieniem odciążającym i płytą nakrywową
materiał : polietylen PEHD, ilość kpl. – 4

- rury o średnicy DN 250 mm, długość- 133 mb.
materiał: polipropylen (PP), SN 8
Studnie kanalizacyjne : średnica –DN1000 mm z kinetą przepływową z nastawnymi kielichami DN 250 90º ,pierścieniem dystansowym, włazem żeliwnym z betonowym pierścieniem odciążającym
materiał: polietylen, ilość kpl.-2
Studnie kanalizacyjne: średnica – DN600 mm z kinetą przepływową DN250 90º,rurą trzonową karbowaną, włazem żeliwnym D400 z adapterem teleskopowym
materiał: polipropylen, ilość kpl.-5

Parametry kanału tłocznego:
- rurociąg tłoczny z rur PEHD SDR 17 DN 100 ciśnieniowych łączonych przez zgrzewanie
doczołowe – 125 mb.

Pompownia P2:
Zbiornik pompowni o średnicy 1,5m monolityczny w zabudowie szczelnej z polimerobetonu, przykryty płytą żelbetową nadstudzienną z włazem zamykanym i pomostem wykonane ze stali nierdzewnej.
W zbiorniku 2szt. pomp zatapialnych do ścieków, piony tłoczne ze stali kwasoodpornej, prowadnice ze stali kwasoodpornej, armatura żeliwna kołnierzowa, drabinka aluminiowa.
Pompy z wirnikiem otwartym super Vortex, moc silnika 2,2 kW, wysokość podnoszenia 6m.
Zasilanie pompowni: z istniejącego słupa linii napowietrznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –stanowiące załącznik do SIWZ zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Ponadto Zamawiający dla ułatwienia pracy Wykonawców przy sporządzaniu oferty przekazuje przedmiar robót, tj. zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia.

Znak sprawy
ZP. 341-29/08

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Klasyfikacja CPV
45232410-9 kod główny : roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej
45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233142 -6 - roboty drogowe.

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 28 Listopad 2008r.

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
w sprawach formalnych dot. zamówień publicznych:
Ewa Jasińska- Wydział Zamówień Publicznych tel. +48 (0-15) 644-01-32
Plac Poniatowskiego3, 27-600 Sandomierz
w sprawach technicznych:
Grzegorz Cież -Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-28
(w godz. od 8:00do 14:00 od poniedziałku do piątku)

Andrzej Żuber –Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-28
(w godz. od 8:00do 14:00 od poniedziałku do piątku)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej http://bip.um.sandomierz.pl oraz po złożeniu pisemnie lub faksem wniosku lub w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy Placu Poniatowskiego 3 w Sandomierzu, p. Nr 32, II p lub drogą pocztową po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty jej druku oraz ewentualny koszt wysyłki.

Warunki wymagane od wykonawców
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy – prawo zam. publ., spełniają wymogi określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 ustawy jw., a w szczególności:

> w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej 2 potwierdzone referencją zadania o wartości minimum 200 000zł każde, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych w technologii rur z tworzyw sztucznych
>w referencji od inwestora winny się znajdować: wartość robót, data i miejsce wykonania oraz potwierdzenie, że roboty te została wykonane należycie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonych przez Wykonawcę referencji.
> w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże:
- kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie min. sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 16.05.2006),
- kierownika robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu § 24 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia.
- przedstawią zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego, stwierdzające, że osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie są członkami Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca udzieli zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji
na wykonane roboty.
Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym i ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Osoby wymienione w wykazie mają się wykazać aktualnym - w dniu składania ofert - wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób wskazanych w wykazie.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą

Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie wykonawcy winni załączyć do oferty:
1)Wypełniony formularz ofertowy
2)Kosztorys ofertowy.
3)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
4)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
6)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót, potwierdzonych referencjami- co najmniej 2 o wartości minimum 200.000,00zł każde, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - z podaniem daty i miejsca wykonania, wartości i odbiorcy
7)Co najmniej 2 referencje dot. robót budowlanych wymienionych w wykazie jw. potwierdzające, iż zostały one wykonane z należytą starannością o wartości jw.
8)Wykaz osób i podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia–
9)Kserokopie uprawnień zawodowych:
kierownika budowy– uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie między innymi sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń
kierownika robót elektrycznych- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
10)Kserokopie aktualnych wpisów w/w pracowników na listę właściwej izby samorządu zawodowego.
11)Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
12)Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - ustawy – prawo zam. publ.
13) Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych.
14)Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z SIWZ i dokumentacja techniczną - na formularzu oferty.
15)Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie budowy - na formularzu oferty.
16)Oświadczenie o związaniu ofertą – na formularzu oferty.
17)Oświadczenie o tajności części oferty – na formularzu oferty.
(w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
18)Upoważnienie do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów, lub pełnomocnictwo - w przypadku konsorcjum)
19)Parafowany wzór umowy.
20) Dowód wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Pl. Poniatowskiego 3 do dnia: 25.09.2008r do godz. 9:30

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz, pokój Nr 11 (parter) w dniu 25.09.2008r o godz. 10:00

Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium
Wadium – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Data zamieszczenia ogłoszenia do BZP – 04.09.2008r


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

powrót...
Wersja : 1 2 3 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaPOBIERZ SIWZ
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 04.09.2008
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 04.09.2008. Wygasa 26.09.2008. Odsłon 4807, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony