Remont ulicy Holowniczej w Sandomierzu (wygasły...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

GMINA SANDOMIERZ, SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont ulicy Holowniczej w Sandomierzu

Wymagany termin realizacji: do 30. IX. 2003r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego
w Wydziale Techniczno - Inwestycyjnym przy ul. Opatowskiej 1 w Sandomierzu.

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Grzegorz Cież - Wydział Techniczno - Inwestycyjny
tel. 832-22-28 wew. 128 lub 821-35-52 w godz. 8 - 14 /poniedziałek - piątek/
Bogusław Mądry - Wydział Techniczno - Inwestycyjny
tel. 832-22-28 wew. 132 w godz. 8 - 14 / poniedziałek - piątek/

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 (sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 19.08.2003r. godz. 9.30

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena – 100%

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.08.2003r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego
Pl. Poniatowskiego 3

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w wysokości : 5 000 zł /pięć tysięcy/

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 19, art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte
w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe tj. spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

powrót...
Informacja zatwierdzona przez Piotr Szyprowski dnia 17.07.2003
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.07.2003. Wygasa 19.08.2003. Odsłon 1342, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony