Dostawa montaż i uruchomienie instalacji lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym „ (wygasły...)

Sandomierz:
Dostawa montaż i uruchomienie instalacji lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym Moje boisko Orlik 2012 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei, w ramach pilotażowego programu rządowego Biały Orlik

Numer ogłoszenia: 298403 - 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz , Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sandomierz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa montaż i uruchomienie instalacji lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym Moje boisko Orlik 2012 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei, w ramach pilotażowego programu rządowego Biały Orlik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sezonowego, demontowalnego lodowiska o wymiarach 17,5m x 30m położonego w Sandomierzu ul. Okrzei 6. Projektowe warunki pracy lodowiska : >temperatura otoczenia do +10oC, > prędkość wiatru do 2,0 m/s, > promieniowanie słoneczne wyłącznie rozproszone, > powierzchnia pod taflę: boisko wielofunkcyjne (ORLIK)o nawierzchni poliuretanowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.Dostawa, posadowienie i montaż kompaktowego agregatu chłodniczego, spełniającego poniższe wymagania: Kompaktowy agregat chłodniczy o wydajności chłodniczej dla 34% roztworu glikolu etylenowego -12/-9 oC na poziomie min. 125 kW dla sytemu ziębniczego na bazie mat z EPDM Współczynnik wydajności agregatu w trybie chłodzenia na poziomie min. COP = 3,80. Agregat musi być wyposażony w pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu , dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie. Agregat musi posiadać min. dwa obiegi chłodnicze a każdy obwód chłodniczy musi być wyposażony w przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia, presostat wysokiego ciśnienia. Agregat powinien zapewnić minimum cztery stopnie regulacji pracy agregatu: 25, 50, 75, 100%.Agregat musi posiadać zintegrowany (w jednej zabudowie) moduł hydrauliczny - pompa i naczynie rozszerzalne, elektroniczny wyłącznik przepływu, zawory odcinające i wyrównawcze, filtr wodny (średnica cząstek pow. 1mm), przyłącze umożliwiające pomiar spadku ciśnienia parownika oraz pomiar dostępnego ciśnienia, zawór nadmiarowy dostosowany do instalacji. Agregat musi posiadać wewnętrzny, izolowany zbiornik buforowy o pojemności min. 500l. Panel elektryczny agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny. Agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę następujących elementów: - temperaturę glikolu i czynnika chłodniczego, - ciśnienie czynnika chłodniczego, - historia min. 100 ostatnich zdarzeń, - harmonogram włączania/wyłączania, - zabezpieczenie przed zamarznięciem parownika, - sterowanie zdalne: styki bezprądowe dla awarii całego urządzenia, - modyfikowanie wartości zadanych temperatur glikolu, - monitorowanie wartości zadanych glikolu, temperatury powietrza otoczenia, działania agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek, - uruchamianie lub zatrzymywanie urządzenia. - sterownik pozwala na określenie temperatury na wyjściu glikolu oraz zarządza pracą pompy. Poziom mocy akustycznej mierzony za pomocą pomiaru ciśnienia akustycznego w odległ. 10 m od agregatu nie może przekraczać 55 dB (A). Cały agregat chłodniczy musi być oznakowany CE lub oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 2.Dostawa i montaż modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska: o długości pojedynczego modułu 2,5 m. Kolektory zasilające muszą pracować w układzie Tichelmana. Odległość (podziałka) pomiędzy osiami sąsiednich przewodów ziębniczych - nie może być większa niż 20 mm dla zapewnienia krótkiej drogi wymiany ciepła i bardzo równomiernej temperatury lodu. Przewody ziębnicze muszą być wykonane z odpowiedniej gumy EPDM zapewniającej brak po rozłożeniu na planowanej powierzchni oraz muszą mieć możliwość zwinięcia po zakończeniu sezonu w kręgi o małej średnicy, max. 80cm - dla zapewnienia łatwości transportu i magazynowania po sezonie. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przewodów ziębniczych wykonanych z materiału wykazującego tendencje do i powodujących potrzebę budowania i utrzymywania tafli lodu o nadmiernej grubości. Kolektory zasilające muszą być zabudowane w sztywnej ramie stalowej, dodatkowo obudowanej blachą celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i dostępem osób niepowołanych. Konstrukcja ram stalowych musi umożliwiać składowanie modułów jeden na drugim - minimum 2 moduły. Dla połączenia między sobą rur kolektorów poszczególnych modułów muszą być użyte szybko-złącza zapewniające bardzo szybki montaż i demontaż oraz szczelność połączenia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia rur kolektorów za pomocą złączy kołnierzowych. Cały (nie poszczególne elementy składowe) modułowy system ziębniczy tafli lodowiska musi być oznakowany CE lub oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany: a)zabezpieczyć powierzchnię pod taflą lodowiska poprzez rozłożenie na całej powierzchni foli PE o grubości min. 0,2 mm. b)zabezpieczyć całą powierzchnię pod kolektorami zasilającymi poprzez ułożenie trwałego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi nawierzchni poliuretanowej, np. płyty OSB, płyty drewniane, itp. 3.Dostawa i montaż band lodowiskowych o wysokości ok. 1,1m - 1,2m .Dla zapewnienia braku odkształceń na skutek zmian temperatury oraz zapewnienia niskiej wagi i łatwości montażu bandy lodowiska mają być wykonane z kompozytu polimerowego opartego na żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Jedna strona bandy pokryta dodatkowo żelkotem, tworzącym gładką estetyczną powłokę o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Dodatkowo w celu wzmocnienia wytrzymałości mechanicznej każdy panel bandy musi być użebrowany. Banda ma być wsparta na dwóch metalowych podporach. W każdym panelu bandy mają być wklejone (zabudowane) metalowe wkładki w miejscach skręcania śrubami. W miejscu narażonym na uszkodzenia mechaniczne za pomocą łyżew ma się znajdować listwa okopowa z polietylenu w kolorze żółtym o wysokości ok.20 cm i grubości 10 mm. W górnej części bandy lodowiska ma się znajdować zintegrowany pochwyt w kolorze niebieskim lub czerwonym . Komplet band musi zawierać bramę wjazdową dla rolby o wymiarach min. 3,2 mb oraz 2 szt. bramek wejściowych o wymiarach 0,9 m. Promień w narożnikach bandy - 4,50 m. 4.Podłączenie elektryczne agregatu do rozdzielni elektrycznej o mocy minimalnej ok. 45 kW i zabezpieczeniu 125A posadowionej w odległości max. do 10m od miejsca lokalizacji agregatu chłodniczego. Wykonanie przyłącza elektrycznego zakończonego rozdzielnią elektryczną i podłączenie leży w gestii Zamawiającego. 5.Dostawa i napełnienie instalacji 34% roztworem glikolu etylenowego w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy układu. 6.Dostawa odpowiedniej ilości pojemników do magazynowania glikolu po zakończeniu sezonu oraz dostawa przenośnej pompy wraz z osprzętem do wypompowania po sezonie glikolu z instalacji. 7.Dostawa mat gumowych do chodzenia na łyżwach o szerokości min.1 m i długości 100 mb. 8.Pierwszy montaż i rozruch instalacji, wytworzenie tafli lodu ok. 5cm. 9.Dostawa instrukcji użytkowania oraz montażu i demontażu lodowiska. Wykonawca zapewnia wyszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania oraz montażu i demontażu lodowiska.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.11-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 15.000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych), w terminie do dnia: 03.11.2010r do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w Banku Spółdzielczym, Nr 59 9429 0004 2001 0000 1300 0012 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto zamawiającego). 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis WADIUM - Przetarg na: Dostawa montaż i uruchomienie instalacji lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym Moje boisko Orlik 2012 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 6, w ramach pilotażowego programu rządowego Biały Orlik 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Ponadto zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zwrot wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 3 dostaw wraz z montażem i rozruchem demontowalnego, sztucznego lodowiska o powierzchni min. 500m2 i o wartości każde min. 400 000,00 zł każde z załączeniem dokumentu potwierdzającego, iż dostawy te zostały wykonane należycie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ewentualne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z zobowiązań umownych spowodowanych działaniem siły wyższej. 2.Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami takimi jak: wojna, rozruchy, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające charakter siły wyższej. 3.Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia. 4.W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na wystąpienie siły wyższej. 5.Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna być niezwłocznie o tym poinformowana.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Zamówień Publicznych, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 SANDOMIERZ.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

 

 

ZP.341-40/10                                                                                                  Sandomierz, dn. 26.10.2010r
 

                                                                 Z M I A N A   T R E Ś C I   SIWZ

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa montaż i uruchomienie instalacji lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym „Moje boisko Orlik 2012” na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei, w ramach pilotażowego programu rządowego „Biały Orlik”

Zgodnie z art.38.ust.4 ustawy –Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
- zmianie ulegają poszczególne zapisy umowy.

Umowa po zmianach do pobrania w SIWZ.

 

 

ZP. 341-40/10                                                                                                 Sandomierz, dn. 28.10.2010r
 

                                                                       WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ


dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„ Dostawa montaż i uruchomienie instalacji lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym „Moje boisko Orlik 2012” na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei, w ramach pilotażowego programu rządowego „Biały Orlik”


W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 -ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień:

Pytanie 1
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia rozdział 3 punkt 1 zawarł zapis „Agregat musi posiadać wewnętrzny, izolowany zbiornik buforowy o pojemności min.500l”.                                                                                                                                  Zapis ten dotyczy agregatu chłodniczego do klimatyzacji, dla potrzeb którego wymagany jest zbiornik buforowy o takiej pojemności. Sugerujemy, aby agregat chłodniczy był wyposażony w zewnętrzny moduł pompowy ze zbiornikiem buforowym o pojemności max.50l. zapewni to prawidłową pracę agregatu dla lodowiska oraz pozwoli na precyzyjne sterowanie temperaturą lodu, a także obniży koszt eksploatacji stacji chłodniczej.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w rozdziale 3 punkt 1 opisu przedmiotu zamówienia ”Agregat musi posiadać wewnętrzny, izolowany zbiornik buforowy o pojemności min.500l”.

Pytanie 2
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada zgodę Wykonawcy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego do posadowienia lodowiska mobilnego bez utraty okresu gwarancyjnego udzielonego na nawierzchnię.

Odpowiedź:
Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania przetargowego.


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaPOBIERZ SIWZ
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 22.10.2010
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 22.10.2010. Wygasa 04.11.2010. Odsłon 5999, Wersja 4
ikona drukuj
Początek strony