Oświetlenie uliczne w Sandomierzu ul. Zamiejska i Łąkowa (wygasły...)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EUROZamawiający
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
tel. (+48) 0-15 644-01-00
fax. (+48) 0-15 644-01-01
e-mail: um@um.sandomierz.pl
Strona internetowa: www.um.sandomierz.pl

Przedmiot zamówienia:
Oświetlenie uliczne w Sandomierzu ul. Zamiejska i Łąkowa

Znak sprawy
ZP. 341-52/2006

Klasyfikacja CPV
Główny przedmiot: 45316110-9

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia : 30 dni od daty zawarcia umowy

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Grzegorz Cież -Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-28
Stanisław Małkiewicz –Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-28

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatna) dostępna na stronie internetowej http://bip.um.sandomierz.pl oraz po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy ul. Opatowskiej 3a w Sandomierzu, p. Nr 3, I p lub drogą pocztową

Warunki wymagane od wykonawców
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy – prawo zam. publ. , spełniają wymogi art. 22 ust.1 oraz wymogi określone w SIWZ, a w szczególności:
> w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej 2 potwierdzone referencjami zadania o wartości minimum 20 000zł każde i charakterze podobnym z niniejszym zamówieniem
> kierownik budowy posiada uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia tj. uprawnienia branży elektrycznej oraz zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego, iż wpisany jest na listę jej członków,
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia” na podstawie załączonych do SIWZ dokumentów


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 do dnia: 28.08.2006r do godz. 9:30

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, pokój Nr 11 (parter) w dniu 28.08.2006r o godz. 10:00

Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium
Wadium nie jest wymagane


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniasiwz.zip
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 17.08.2006
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 17.08.2006. Wygasa 29.08.2006. Odsłon 3303, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony