Sporządzenie zmiany mpzp oś. Gołębice III w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr VI/39/99 Rady Miasta (wygasły...)

Sandomierz:

Sporządzenie zmiany mpzp oś. Gołębice III w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr VI/39/99 Rady Miasta Sandomierza z dn. 28 stycznia 1999r. oraz sporządzenie zmiany nr III mpzp oś. Kruków w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr VI/38/99 Rady Miasta Sandomierza z dn. 28 stycznia 1999r

Numer ogłoszenia: 295553 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz , Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sandomierz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie zmiany mpzp oś. Gołębice III w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr VI/39/99 Rady Miasta Sandomierza z dn. 28 stycznia 1999r. oraz sporządzenie zmiany nr III mpzp oś. Kruków w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr VI/38/99 Rady Miasta Sandomierza z dn. 28 stycznia 1999r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem opracowania jest: I. Wykonanie projektu zmiany Nr III planu miejscowego osiedla Kruków w Sandomierzu, uchwalonego uchwałą Nr VI/38/99 Rady Miasta Sandomierza z dn. 28 stycznia 1999 roku, ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy na obszarze objętym planem oraz ustalenia zgodnie z kierunkami polityki przestrzennej zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sandomierza, uchwalonym uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr XL/344/2009 z dnia 28 października 2009 r. - w zakresie określonym w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dostosowaniu do występujących potrzeb - oraz: II. Wykonanie projektu zmiany planu miejscowego osiedla Gołębice III w Sandomierzu, uchwalonego uchwałą Nr VI/39/99 Rady Miasta Sandomierza z dn. 28 stycznia 1999 roku, ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy na obszarze objętym planem oraz ustalenia zgodnie z kierunkami polityki przestrzennej zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sandomierza, uchwalonym uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr XL/344/2009 z dnia 28 października 2009 r. - w zakresie określonym w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dostosowaniu do występujących potrzeb wraz z wykonaniem do w/w planów miejscowych: 1. Opracowań ekofizjograficznych dla terenów objętych planem miejscowym - wg załączników graficznych nr 1 stanowiących integralną część umowy, a wynikających z art. 72 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), 2.Prognoz oddziaływania na środowisko ustaleń przyjętych w projektach planów-, o której mowa w art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 3.Opracowań Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, a zakres opracowań odpowiadać będzie wymaganiom ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ze zm. - art. 17 pkt 5. 4.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu zmiany nr III miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oś.KRUKÓW na obszarze miasta Sandomierza, w granicach i przedmiocie określonych uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 roku oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oś.GOŁĘBICE III na obszarze miasta Sandomierza, w granicach i przedmiocie określonych uchwałą Nr VI/32/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 lutego 2011 roku. 5.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za merytoryczną stronę planu do chwili wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego opinii na temat oceny zgodności z prawem uchwały Rady Miasta Sandomierza wraz z dokumentacją planistyczną 6.Wykonawca przygotowuje wszelkie materiały i pisma niezbędne do przeprowadzenia czynności formalno - prawnych zmierzających do uchwalenia projektu planu oraz uczestniczy w spotkaniach z zainteresowanymi stronami - dyskusji publicznej oraz przy ocenie wniesionych uwag.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający w zakresie potencjału technicznego nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli załączy do oferty oświadczenie, iż posiada uprawnienia z zakresu projektowania przestrzennego i jest członkiem właściwej izby urbanistów, architektów

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej nie precyzuje żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ewentualne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy dotyczących: 1) terminu realizacji zamówienia oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów w następujących przypadkach: a) zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania spowodowanej zmianą przepisów prawa, norm lub normatywów mających zastosowanie umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, b) wystąpienia okoliczności zewnętrznych, niezależnych od Wykonawcy, w szczególności leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwią dotrzymanie zastrzeżonych umową terminów, np. okoliczności wynikających z uchwał podjętych przez Radę Miasta Sandomierza, c) konieczności powtórzenia prac lub czynności z przyczyn proceduralnych, niezależnych od Wykonawcy, d) spowodowanego przez Wykonawcę, opóźnienia w wykonaniu opracowań lub czynności składających się na etap umowy lub opóźnienia w wykonaniu uzupełnień, zmian lub usunięciu stwierdzonych wad w przedmiocie umowy - Zamawiający z tego tytułu naliczy kary umowne i nie złoży oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, w szczególności zmiana terminu realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Zamówień Publicznych, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

 

ZP.271.1.55.2011.JPA                                                                                Sandomierz, 2011-11-17

 

  
                                               Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Sporządzenie zmiany mpzp oś.”Gołębice III” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr VI/39/99 Rady Miasta Sandomierza z dn.28 stycznia 1999r. oraz sporządzenie zmiany Nr III mpzp oś.”Kruków” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą Nr VI/38/99 Rady Miasta Sandomierza z dn.28 stycznia 1999r".


   Zgodnie z art.38 ust.2  ustawy – prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższy sposób:
Załączniki graficzne do uchwał Rady Miasta Sandomierza znajdują się na stronie internetowej  BIP Sandomierz (Urzędu Miejskiego) – w załącznikach binarnych-http://bip.um.sandomierz.pl/uchwaly/eeb0b2a9ebe6a90b2e1f156402bbfa2d_2/uchwala%20nr%20v-32-2011.pdf oraz http://bip.um.sandomierz.pl/uchwaly/83b1e2e8a1524e71b8436174974c5287_1/uchw.%20nr%20vi-37-2011.pdf
W/w załączniki nie są załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaPOBIERZ SIWZ
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 14.11.2011
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 14.11.2011. Wygasa 24.11.2011. Odsłon 3549, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony