Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza.. (wygasły...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Sandomierz: „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego mia-sta Sandomierza’’ - Prace konserwatorskie na obiekcie Ratusza i Bramy Opatowskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-gionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjno-ści regionów, Działanie 1.4 – Rozwój turystyki i kultury
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Sandomierz, z siedzibą: Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel./fax 015 644-01-00, do kontaktów:
Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w San-domierzu, ul Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, tel. 015 644 01 28, fax 644 68 21, e-mail: naczelnik_ti@um.sandomierz.pl,
Krzysztof Rubinkiewicz - "Grupa Inwestor" sp. z o.o., 35-326 Rzeszów, ul. Graniczna 1b (Menadżer przedsięwzięcia), tel. 017 8572383, faks: 017 8572890.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: "Grupa Inwestor" sp. z o.o., Krzysz-tof Rubinkiewicz, ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8572383, fax 017 8572890, e-mail: inwestycje@grin.rzeszow.pl, www.grin.rzeszow.pl.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację:
3.1) dokumentację przetargową /SIWZ/ - "Grupa Inwestor" sp. z o.o., ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8572383, fax 017 8572890, e-mail: inwesty-cje@grin.rzeszow.pl, www.grin.rzeszow.pl
3.2) dokumentację projektową ( do wglądu) : Gmina Miejska Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel./fax 015 644-01-00, Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Tech-niczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul Opatowska 1, 27-600 Sando-mierz, tel. 015 644 01 28, fax 644 68 21, e-mail: naczelnik_ti@um.sandomierz.pl oraz "Grupa Inwestor" sp. z o.o., Krzysztof Rubinkiewicz, ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów, woj. pod-karpackie, tel. 017 8572383, fax 017 8572890, e-mail: inwestycje@grin.rzeszow.pl, www.grin.rzeszow.pl.
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza” - Prace konserwatorskie na obiekcie Ratusza i Bramy Opatowskiej”
1.3) Opis przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac i zabiegów konserwatorskich obejmu-jących obiekt Bramy Opatowskiej i Ratusza w Sandomierzu zgodnie z opracowanymi programami konserwatorskimi, w tym: spięcie pękniętych ścian kotwami, oczyszczenie i odsolenie powierzchni lica ceglanego i kamieniarki, hydrofobizacja, założenie instalacji odgromowej, założenie siatek ochronnych i innych zabezpieczeń przeciw gołębiom, uzu-pełnienie uszkodzonych cegieł i wyspoinowanie ubytków, scalenie kolorystyczne, oczyszczenie i uzupełnienie dachówki, naprawy i uzupełnienie opierzeń blacharskich.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Sandomierz, płyta główna Rynku.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.45.30.00-7
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: jak w pkt II.1.3 - opis przedmiotu zamówienia.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: data rozpoczęcia 28.09.2005 r. i zakończenia 12.10.2006 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSO-WYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 20 000,00 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finanso-we i techniczne:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień pu-blicznych" (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. nr 19, poz. 177) oraz spełniający dodatkowe wa-runki określone w SIWZ.
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: Nie
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wy-jaśnień: dostępne do 14.09.2005r., cena – 61,00 PLN.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.09.2005r., godzina 10:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20.09.2005r., godzina 10:15, w Urzędzie Miej-skim w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego, 3, pok nr 11
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
1) Data wysłania ogłoszenia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: 28.07.2005r.

powrót...
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 28.07.2005
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 28.07.2005. Wygasa 21.09.2005. Odsłon 1492, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony