„Remont chodników oraz schodów przy ul.Ogrodowej w Sandomierzu (Ogrodowa 10 oraz wokół Przedszkola N (wygasły...)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO

Zamawiający
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
tel. (+48) 0-15 644-01-00
fax. (+48) 0-15 644-01-01
e-mail: um@um.sandomierz.pl
Strona internetowa: www.um.sandomierz.pl

Przedmiot zamówienia:
„Remont chodników oraz schodów przy ul.Ogrodowej w Sandomierzu (Ogrodowa 10 oraz wokół Przedszkola Nr 3) z materiałów powierzonych przez Inwestora tj. kostka brukowa, obrzeża oraz krawężniki.”
Prace polegać będą na wykonaniu remontu chodników z kostki betonowej, wymianie obrzeży oraz krawężników.

Znak sprawy
ZP. 341-10/2007

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Klasyfikacja CPV
Główny przedmiot: 45000000-7

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Albin Sękul –Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego
ul. Opatowska 3a, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-31
Piotr Cieszkowski –Wydział Nadzoru Komunalnego
ul. Opatowska 3a, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-29

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatna) dostępna na stronie internetowej http://bip.um.sandomierz.pl lub po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy ul. Opatowskiej 3a w Sandomierzu, p. Nr 3, I p lub drogą pocztową

Warunki wymagane od wykonawców
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy – prawo zam. publ. , spełniają wymogi art. 22 ust.1 oraz wymogi określone w SIWZ, a w szczególności:
•W okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej 2 potwierdzone referencjami roboty podobne do niniejszego zamówieniem tj. remonty placów, chodników oraz parkingów oraz o porównywalnej wartości tj. ok. 40 000zł. każde,
•Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia ogólnobudowlane oraz zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego, iż wpisany jest na listę jej członków .

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia” na podstawie załączonych do SIWZ dokumentów

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie udziału warunków w postępowaniu, które należy dołączyć do oferty:
1)Wypełniony formularz ofertowy
2)Kosztorys ofertowy
3)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
4)Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału ZUS lub KRUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert stwierdzające, iż wykonawca lub współwykonawca nie zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
5)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert stwierdzające, że wykonawca lub współwykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
6)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, robót podobnych do niniejszego zamówienia tj. remonty placów, chodników oraz parkingów z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.
7)Co najmniej 2 referencje dot. prac wymienionych w wykazie jw. potwierdzające, iż zostały one wykonane z należytą starannością.
8)Wykaz kadry przeznaczonej do realizacji niniejszego zamówienia
9)Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia
10)Kserokopie zaświadczenia kierownika budowy o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopie uprawnień–branża ogólnobudowlana.
11)Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - ustawy – prawo zam.publ..
12)Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych
13)Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń- na formularzu oferty.
14)Oświadczenie o zapoznaniu się ze specyfikacją techniczną i przedmiarem robót – na formularzu oferty
15)Oświadczenie o związaniu ofertą – na formularzu oferty.
16)Oświadczenie o tajności części oferty – na formularzu oferty.
( w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
17)Upoważnienie do podpisania oferty ( o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów, lub pełnomocnictwo - w przypadku konsorcjum i spółki cywilnej).
18)Parafowany projekt umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 do dnia: 25.04.2007r do godz. 9.30

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, pokój Nr 11 (parter) w dniu 25.04.2007r o godz. 10.00

Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium
Wadium nie jest wymagane

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznejpowrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniapobierz SIWZ
Informacja zatwierdzona przez Ewelina Brzozowska dnia 13.04.2007
Opublikowana przez Ewelina Brzozowska dnia 13.04.2007. Wygasa 04.05.2007. Odsłon 3225, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony