Budowa ul. Leszka Czarnego - boczna w Sandomierzu (wygasły...)

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Budowa ul. Leszka Czarnego - boczna w Sandomierzu

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2006r

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia po złożeniu pisemnego wniosku można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy ul. Opatowskiej 3a w Sandomierzu, p. Nr 6, II p lub drogą pocztową (SIWZ - płatna 40zł)

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
Grzegorz Cież - Wydział Techniczno - Inwestycyjny
tel.+48 (0-15) 644-01-28 lub +48 (0-15) 644-68-21 w godz. 8:00 – 14:00 /poniedziałek - piątek/
Bogusław Mądry- Wydział Techniczno-Inwestycyjny
tel.+48 (0-15) 644-01-28 lub +48 (0-15) 644-68-21 w godz. 8:00 – 14:00 /poniedziałek - piątek/

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego3

Termin składania ofert upływa dnia 01.02.2006r godz. 9:30

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena – 100%

Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2006r o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego Pl. Poniatowskiego 3, p. Nr 11

Wadium - nie wymagane

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1i2 ustawy- prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 w/w ustawy oraz warunki dodatkowe tj. spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia” na podstawie załączonych do SIWZ dokumentów.

powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 16.01.2006
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 16.01.2006. Wygasa 02.02.2006. Odsłon 3917, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony