Wyłonienie menadżera przedsięwzięcia (wygasły...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

GMINA SANDOMIERZ, 27-600 SANDOMIERZ PL. PONIATOWSKIEGO 3
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro pn.:
Menadżer przedsięwzięcia: ”wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza” CPV- 74262000-3

Termin realizacji zamówienia: 15.12.2006 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku można odebrać w siedzibie zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy ul. Opatowskiej 3a, p. Nr 6, IIp w Sandomierzu. (SIWZ - bezpłatne) lub otrzymać drogą pocztową.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Grzegorz Cież - Wydział Techniczno - Inwestycyjny
tel. (0-15) 644-01-00 wew. 128 lub (0-15) 644-68-21 w godz. 8.00 – 14.00 /poniedziałek - piątek/

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3

Termin składania ofert upływa dnia 11.05.2005 r., godz. 9.30

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena – 100%

Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.05.2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego Pl. Poniatowskiego 3, p. Nr 11

Wymagane wadium – 7.500,00 PLN

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, oraz warunki dodatkowe tj. spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia”.

Burmistrz Sandomierza
mgr inż. Jerzy Borowskipowrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.04.2005
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.04.2005. Wygasa 12.05.2005. Odsłon 3485, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony