Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40cm, placów, schodów i parkingó (wygasły...)

Sandomierz: Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40cm, placów, schodów i parkingów na terenie miasta Sandomierza wymienionych w załączniku Nr 1 do umowy o łącznej powierzchni 18 628 m2 oraz innych terenów nie wymienionych w w/w załączniku, a wymagających natychmiastowego posprzątania z nagromadzonego piachu, błota i innych zanieczyszczeń, a w sezonie zimowym ze śniegu i lodu

Numer ogłoszenia: 51797 - 2010; data zamieszczenia: 09.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz , Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sandomierz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40cm, placów, schodów i parkingów na terenie miasta Sandomierza wymienionych w załączniku Nr 1 do umowy o łącznej powierzchni 18 628 m2 oraz innych terenów nie wymienionych w w/w załączniku, a wymagających natychmiastowego posprzątania z nagromadzonego piachu, błota i innych zanieczyszczeń, a w sezonie zimowym ze śniegu i lodu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: oczyszczaniu chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40 cm, placów, schodów i parkingów na terenie miasta Sandomierza wymienionych w załączniku nr 1 do umowy o łącznej powierzchni 18628 m2 oraz innych terenów nie wymienionych w w/w załączniku, a wymagających natychmiastowego posprzątania z nagromadzonego piachu, błota i innych zanieczyszczeń a w sezonie zimowym ze śniegu i lodu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6, 90.91.00.00-9, 90.91.40.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium- nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli udokumentuje wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 3 usług polegających na oczyszczaniu z zanieczyszczeń chodników, placów , schodów i parkingów z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, iż zostały one wykonane lub są wykonywane należycie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający w zakresie potencjału technicznego uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek, jeśli załączy do oferty wykaz niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia sprzętu mechanicznego (zamiatarki, ciągniki z osprzętem, inny sprzęt specjalistyczny) wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um,sandomierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Zamówień Publicznych, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

 

 

 ZP.341-8/10                                                                                     Sandomierz, dn.12.03.2010r

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ


dot. przetargu nieograniczonego pn. „Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40cm, placów, schodów i parkingów na terenie miasta Sandomierza wymienionych w załączniku Nr 1 do umowy o łącznej powierzchni 18 628 m2 oraz innych terenów nie wymienionych w w/w załączniku, a wymagających natychmiastowego posprzątania z nagromadzonego piachu, błota i innych zanieczyszczeń, a w sezonie zimowym ze śniegu i lodu”

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 -ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień:

Pytanie Nr 1: Proszę o udzielenie informacji o ilości (krotność) wykonywania oczyszczania w okresie letnim w ciągu 1 miesiąca.

Odpowiedź: O krotności wykonywania oczyszczania chodników, placów, schodów
i parkingów decyduje Wykonawca jednakże winna być ona taka aby wymienione w załączniku nr 1 do Umowy tereny były czyste, zadbane i estetyczne.

Pytanie Nr 2: Proszę o udzielenie informacji o ilości (krotność) wykonywania oczyszczania w okresie zimowym w ciągu 1 miesiąca.

Odpowiedź: O krotności wykonywania oczyszczania chodników, placów, schodów i parkingów
w okresie zimowym decyduje Wykonawca, jednakże winna być ona taka aby tereny określone
w załączniku nr 1 do Umowy były odśnieżone, nie oblodzone i posypane materiałem uszarstniającym.

Pytanie Nr 3: Proszę o podanie częstotliwości odbiorów wykonywanych prac oraz zasad na jakich będą przeprowadzane.

Odpowiedź: Odbiory wykonywanych prac będą przeprowadzane wyrywkowo jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu przy udziale umawiających się stron. Odbiorom podlegać będą wszystkie tereny określone w załączniku Nr 1 do Umowy, a w przypadku oczyszczania terenów dodatkowych odbiór odbywał się będzie natychmiast po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac.

Pytanie Nr 4: Czy cena za jeden metr oczyszczania podana przez wykonawcę w ofercie przy
18628 m2 chodników będzie ceną za jednorazowe zamiatanie, czy będzie mnożona przez ilości zamiatań.

Odpowiedź: Cena za jeden metr oczyszczania podana przez wykonawcę w ofercie będzie ceną oczyszczenia 1m2 chodnika, placu, schodów bądź parkingu miesięcznie.

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaPOBIERZ SIWZ
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 09.03.2010
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 09.03.2010. Wygasa 18.03.2010. Odsłon 6934, Wersja 4
ikona drukuj
Początek strony