Wykonanie remontu ulicy Lipowej w Sandomierzu (wygasły...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 150 000 EUROZamawiający
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
tel. (+48) 0-15 644-01-00
fax. (+48) 0-15 644-01-01
e-mail: um@um.sandomierz.pl
Strona internetowa: www.um.sandomierz.pl

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie remontu ulicy Lipowej w Sandomierzu
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Prace polegać będą na wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II oraz wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ.

Znak sprawy
ZP. 341-36/08

Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony

Klasyfikacja CPV
Główny przedmiot: 45.23.32.20-7

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 maja 2009r

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Albin Sękul -Wydział Nadzoru Komunalnego
ul. Rynek 2/3 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-31
(w godz. od 8:00do 14:00 od poniedziałku do piątku)
Piotr Cieszkowski –Wydział Nadzoru Komunalnego
ul. Rynek 2/3, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-29
(w godz. od 8:00do 14:00 od poniedziałku do piątku)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej http://bip.um.sandomierz.pl oraz po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy Placu Poniatowskiego 3a w Sandomierzu, p. Nr 32, II p lub drogą pocztową


Warunki wymagane od wykonawców
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy – prawo zam. publ., spełniają wymogi art. 22 ust.1 oraz wymogi określone w SIWZ, a w szczególności:

> w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej
3 potwierdzone referencjami roboty podobne do niniejszego zamówienia tj. remonty ulic oraz o wartości minimum 100 000 zł każde,
> posiadają co najmniej 3 referencje dot. prac wymienionych w wykazie jw. potwierdzające, iż zostały one wykonane z należytą starannością z podaniem wartości prac daty i miejsca ich wykonania,
> dysponują lub będą dysponować sprzętem (własny, pożyczony, dzierżawiony) niezbędny do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia,
> kierownik budowy posiada zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego, iż wpisany jest na listę jej członków i posiada uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia tj. ogólnobudowlane

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia” na podstawie załączonych do SIWZ dokumentów

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty


Dokumenty wymagane od wykonawców
1)Wypełniony formularz ofertowy.
2)Kosztorys ofertowy.
3)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
4)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
6)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej 3 robót podobnych do niniejszego zamówienia tj. remonty ulic oraz o wartości minimum 100 000 zł każde z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz odbiorców.
7)Co najmniej 3 referencje dot. prac wymienionych w wykazie jw. potwierdzające, iż zostały one wykonane z należytą starannością.
8)Wykaz sprzętu.
9)Kserokopia zaświadczenia kierownika budowy o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopia uprawnień– branża ogólnobudowlana.
10)Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - ustawy – prawo zam.publ.
11)Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych
12)Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń- na formularzu oferty.
13)Oświadczenie o zapoznaniu się ze specyfikacją techniczną i przedmiarem robót – na formularzu oferty
14)Oświadczenie o związaniu ofertą – na formularzu oferty.
15)Oświadczenie o tajności części oferty – na formularzu oferty.
(w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
16)Upoważnienie do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów, lub pełnomocnictwo - w przypadku konsorcjum i spółki cywilnej).
17)Parafowany projekt umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Pl. Poniatowskiego3 do dnia: 05.12.2008r do godz. 9:30

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, pokój Nr 11 (parter) w dniu 05.12.2008r o godz. 10:00

Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium
Wadium – nie wymagane

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Data zamieszczenia ogłoszenia do BZP -14.11.2008r


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKUW odpowiedzi na pytania wykonawcy dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie remontu ulicy Lipowej w Sandomierzu” zamawiający na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy- prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie Nr 1 :
Jaka jest długość i szerokość ulicy przeznaczonej do remontu?
Odpowiedź:
Długość odcinka ulicy przeznaczonego do remontu to ok. 1 000 mb, szerokość średnio 3 do 4 metrów razem powierzchnia nie przekraczająca 3 500m2

Pytanie Nr 2:
Jaka jest technologia wykonania przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:

Wyrównanie i uzupełnienie ubytków wraz z przeprofilowaniem oraz mechanicznym zagęszczeniem istniejącej nawierzchni tłuczniowej. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno asfaltowych standard II gr. po zagęszczeniu 6 cm.

powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaPOBIERZ SIWZ
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 14.11.2008
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 14.11.2008. Wygasa 06.12.2008. Odsłon 3675, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony