Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Opatowskiej 5 (wygasły...)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EUROZamawiający
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
tel. (+48) 0-15 644-01-00
fax. (+48) 0-15 644-01-01
e-mail: um@um.sandomierz.pl
Strona internetowa: www.um.sandomierz.pl

Przedmiot zamówienia:
Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu
przy ul. Opatowskiej 5 wraz z likwidacją barier architektonicznych

Znak sprawy
ZP. 341-46/06

Klasyfikacja CPV
Główny przedmiot: 45231112-3
Przedmioty dodatkowe: 45100000-8, 45260000-7, 45261200-6, 45261320-3, 45420000-7, 45421100-5, 45317000-2, 45431000-7, 45311000-0, 45232420-2, 45231112-3

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia : 15 listopada 2006r

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Albin Sękul -Wydział Nadzoru Komunalnego
ul. Opatowska 3a, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-31
Teresa Pietryka –Wydział Nadzoru Komunalnego
ul. Opatowska 3a, 27-600 Sandomierz, telefon (0-15) 644-01-27

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatna) dostępna na stronie internetowej http://bip.um.sandomierz.pl oraz po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy ul. Opatowskiej 3a w Sandomierzu, p. Nr 3, I p lub drogą pocztową

Warunki wymagane od wykonawców
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy – prawo zam. publ. , spełniają wymogi art. 22 ust.1 oraz wymogi określone w SIWZ, a w szczególności:
> w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej 2 potwierdzone referencjami zadania o charakterze podobnym z niniejszym zamówieniem tj. prace polegające na remoncie budynku mieszkalnego w zakresie robót rozbiórkowych, pokrywczych i wykończeniowych,
> kierownik budowy posiada uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia tj. ogólnobudowlane oraz zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego, iż wpisany jest na listę jej członków,
> udzielą co najmniej 5-lat (60 miesięcy) gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 do dnia: 26.07.2006r do godz. 9:30

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, pokój Nr 11 (parter) w dniu 26.07.2006r o godz. 10:00

Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium
Wadium nie jest wymagane

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU
powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniasiwz.zip
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 18.07.2006
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 18.07.2006. Wygasa 27.07.2006. Odsłon 2892, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony