Remont chodnika ul. Powiśle w Sandomierzu, powierzchnia z polbruku 100m2- II etap (wygasły...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYCZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 278 000 EURO


Zamawiający
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
tel. (+48) 0-15 644-01-00
fax. (+48) 0-15 644-01-01
e-mail: um@um.sandomierz.pl
Strona internetowa: www.um.sandomierz.pl

Przedmiot zamówienia:
Remont chodnika ul. Powiśle w Sandomierzu, powierzchnia z polbruku 100m2- II etap
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
Prace polegać będą na budowie nawierzchni chodnika z polbruku.

Znak sprawy
ZP. 341-34/2007

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Klasyfikacja CPV
Główny przedmiot: CPV- 45233252-0

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Termin realizacji zamówienia
15.11.2007r

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Grzegorz Cież-Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Opatowska 1 , 27-600 Sandomierz, tel. 0-15 644-01-28
Bogusław Mądry- Wydział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz, tel. 0-15 644-01-37

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatna) dostępna na stronie internetowej http://bip.um.sandomierz.pl lub po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych przy Placu Poniatowskiego 3 w Sandomierzu, p. Nr 32, II p lub drogą pocztową

Warunki wymagane od wykonawców
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy – prawo zam. publ., spełniają wymogi określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 ustawy j.w, a w szczególności:

> w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej 2 potwierdzone referencją zadania o podobnym charakterze i zakresie tj. wykonanie nawierzchni z polbruku o wartości minimum 20.000zł każde,
> kierownik budowy winien posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane (bez ograniczeń) lub drogowe oraz zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego, iż wpisany jest na listę jej członków.

Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia” na podstawie załączonych do SIWZ dokumentów.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

1)Wypełniony formularz ofertowy
2)Kosztorys ofertowy
3)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, robót podobnych do niniejszego zamówienia (tj. wykonanie nawierzchni z polbruku) z podaniem ich wartości (2 roboty bud. o wartości minimum 20.000zł każda) oraz daty i miejsca wykonania
4)Co najmniej 2 referencje dot. prac wymienionych w wykazie jw. potwierdzające, iż zostały one wykonane z należytą starannością
5)Kserokopia zaświadczenia kierownika budowy o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopia uprawnień– branża konstrukcyjno-budowlana (bez ograniczeń) lub drogowa
6)Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - ustawy – prawo zam.publ.
7)Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych
8)Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń- na formularzu oferty.
9)Oświadczenie o zapoznaniu się ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót – na formularzu oferty
10)Oświadczenie o związaniu ofertą – na formularzu oferty.
11)Oświadczenie o tajności części oferty – na formularzu oferty.
( w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
12)Upoważnienie do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów, lub pełnomocnictwo - w przypadku konsorcjum)
13)Parafowany projekt umowy


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 do dnia: 01.10.2007r do godz. 9:30Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, pokój Nr 11 (parter) w dniu 01.10.2007r o godz. 10:00


Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium
Wadium nie jest wymagane
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP – 10.09.2007r

SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU


powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaPOBIERZ SIWZ
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 10.09.2007
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 10.09.2007. Wygasa 02.10.2007. Odsłon 1433, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony