Sprawy Obywatelskie

WYDZIAŁ  SPRAW OBYWATELSKICH - EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

p.o.Naczelnika - Iwona Głowacka - Dzieciuch

Siedziba - Pl. Poniatowskiego 3. pok. 22 (I pietro)
Tel. (0-15) 644-01-52

  Załatwiane sprawy:
-
   zameldowanie na pobyt stały,
-
  zameldowanie na pobyt czasowy – ponad 2 miesiące obywateli polskich i obcokrajowców,
-
zgłoszenie pobytu czasowego do 2 miesięcy – obywateli polskich i obcokrajowców,
-   wymeldowanie z pobytu stałego,
-
wymeldowanie z pobytu czasowego obywateli polskich i obcokrajowców,
- zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy – ponad 2 miesiące poza granice kraju, -
-
zgłoszenie przedpoborowego opuszczenia miejsca pobytu stałego w związku z wyjazdem na pobyt czasowy – ponad 2 miesiące,
- zgłoszenie przez poborowego powrotu z miejsca pobytu czasowego – trwającego ponad 2 miesiące do miejsca pobytu stałego,
-    potwierdzenie zameldowania do dotacji mieszkaniowej i zamiany mieszkań, oraz do celów rent zagranicznych,
-
 wydawanie decyzji administracyjnej o wymeldowaniu z pobytu stałego – na wniosek strony,
-
wydawanie decyzji administracyjnej o zameldowaniu na pobyt stały – na wniosek strony,
-
wydawanie poświadczenia zameldowania – na wniosek strony,
-
wydawanie zaświadczenia zameldowania do celów emerytalnych – na wniosek strony,
-
udzielanie informacji adresowej -  na wniosek strony,
-
 przyjmowanie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców i wydanie decyzji w tej sprawie,
-
 wydawanie zezwolenia o przeprowadzanie zbiórki publicznej na terenie Sandomierza – na wniosek organizatora,
-
wydawanie zezwolenia na przeprowadzanie imprezy masowej - na wniosek organizatora,
-
 przyjmowanie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym – na wniosek organizatora na terenie miasta Sandomierza,
-    przyjmowanie zawiadomienia o zabawie tanecznej – na wniosek organizatora na terenie miasta Sandomierza,
-
 informacja o uzyskaniu numeru ewidencyjnego PESEL. 

Ponadto Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi:

sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony – rejestracja przedpoborowych,
decyzje o uznaniu żołnierza za jedynego żywiciela rodziny, świadczenia rekompensujące utracone zarobki w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych,
  sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i patologiom społecznym – bezpośrednia współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.S
prawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i patologiom społecznym –  bezpośrednia współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych. 

 
UWAGA!!!
Szczegółowe opisy sposobu załatwiania poszczególnych spraw znajdują się w katalogu "MOJA SPRAWA".
 

Formularze niezbędne do załatwienia poszczególnych spraw można otrzymać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich - budynek Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przy Pl. Poniatowskiego 3, pokój nr 22 (I piętro), w biurze obsługi interesanta (parter) oraz w katalogu "MOJA SPRAWA".

Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.02.2009 11:07
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.02.2009 11:07. Odsłon 7911, Wersja 19ikona drukuj
Wersja : lewy  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  z 27  
Początek strony