Komisje Rady Miasta

 

KOMISJE  STAŁE  RADY  MIASTA  SANDOMIERZA 

 

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI

Przewodniczący: Piotr Majewski
Wiceprzewodniczący: Andrzej Juda

Członkowie:
- Piotr Chojnacki
- Wiesława Sabat
- Mariola Stępień

 

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1.
Bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, ruchu drogowego i ochrony przeciwpożarowej.
2.
Przepisów prawa miejscowego.
3.
Zagrożeń i patologii społecznych.
4.
Ogłaszania i przeprowadzania referendów.
5.
6.
Honorowego obywatelstwa miasta i innych wyróżnień.

Nazw ulic, placów publicznych, wznoszenia pomników i tablic pamiątkowych.KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Przewodniczący:  Andrzej Gleń                                                                                                  Wiceprzewodnicząca:  Mariola Stępień

Członkowie:

-Janusz Czajka

-Marceli Czerwiński

-Wojciech Czerwiec

-Andrzej Juda

-Robert Kurosz

-Andrzej Lebida

-Sylwester Łatka

-Piotr Majewski

-Wiesława Sabat

-Andrzej Anwajler

 

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1.
 Współtworzenia projektu budżetu na podstawie opinii i wniosków komisji Rady, stałych i nadzwyczajnych.
2.
 Formułowanie kwartalnych ocen realizacji budżetu.
3. 

 Podatków i opłat lokalnych.
4. Opiniowanie zmian w budżecie.
5. Kontrola w ramach kompetencji Komisji.KOMISJA NAUKI, OŚWIATY KULTURY I SPORTU

Przewodniczący:  Robert Kurosz                                                                                                  Wiceprzewodniczący:  Jerzy Żyła

Członkowie:

- Andrzej Bolewski
- Marceli Czerwiński
- Andrzej Gleń
- Andrzej Lebida
- Marcin Marzec
- Robert Pytka


 

  Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1.
 Tworzenie i upowszechnianie kultury, a zwłaszcza funkcjonowania ośrodków kultury na terenie miasta.
2.
 Szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego.
3.
 Kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
4.
 Funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych.
5.
 Kultury fizycznej, sportu i rekreacji.KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU I USŁUG

Przewodniczący: Andrzej Anwajler

Wiceprzewodniczący:  wakat

Członkowie:

- Jacek Dybus

- Agnieszka Frańczak-Szczepanek

- Andrzej Gleń

- Piotr Majewski

- Zbigniew Rusak

- Wiesława Sabat

- Mariola Stępień

 

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1.
 Infrastruktury miejskiej, a zwłaszcza:
- Dróg i komunikacji miejskiej,
- Urządzeń ciepłowniczych, wodnych i ściekowych, gazowych i elektrycznych.
2.
 Funkcjonowanie spółek komunalnych.
3.
 Organizacji handlu i usług.
4.
 Współdziałania z organizacjami samorządu rzemieślników i kupców.


KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Przewodniczący:   Janusz Czajka

Wiceprzewodniczący:  Jacek Dybus

Członkowie: 

- Andrzej Bolewski
- Piotr Chojnacki
- Andrzej Gleń
- Andrzej Lebida                                                                                                                           - Sylwester Łatka
- Jerzy Żyła

Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Planowania i zagospodarowania przestrzennego.
2. Gospodarka terenami.
3. Budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i towarzyszącego.
4. Małej architektury.
5. Ochrony i gospodarowania zasobami i tworami przyrody.
6. Ochrona środowiska, a zwłaszcza:
- Zieleni miejskiej,
- Gospodarki odpadami,
- Edukacji ekologicznej.
7. Rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony roślin.
8. Przeznaczenia gruntów rolnych.
9. Zagospodarowania wspólnot gruntowych
.
 

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

Przewodniczący: 
Andrzej Juda                                                                                                 Wiceprzewodniczący:  Wojciech Czerwiec

Członkowie    

- Piotr Chojnacki

- Agnieszka Frańczak-Szczepanek

- Andrzej Gleń

- Jerzy Żyła


 

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1.
 Gospodarka zasobami lokalowymi.
2.
 Kształtowania polityki mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa czynszowego i socjalnego.
3.
 Opiniowania wysokości stawek czynszu regulowanego.
4.
 Współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi.
5.
 Opracowania zasad przydziału mieszkań komunalnych.
6.
 Oceny warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o najem lokali mieszkalnych będących w mieszkaniowym zasobie gminy.
7.
 Proponowanie wyboru osób, z którymi umowy najmu winny być zawierane w pierwszej kolejności.
8.

 Rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez interesantów co do proponowanego wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności.

 

 

KOMISJA OPIEKI SPOŁECZNEJ, OCHRONY RODZINY I ZDROWIA

 

Przewodnicząca:  Mariola Stępień                         

Wiceprzewodniczący: 

Członkowie:

- Andrzej Bolewski
- Tomasz Frańczak
- Robert Kurosz
- Piotr Majewski

- Marcin Marzec                                                                                                                         

 

Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Placówek służby zdrowia i pomocy społecznej.
2. Stanu sanitarno-higienicznego miasta.
3. Profilaktyka uzależnień.
4. Ochrona zdrowotna.
5. Poradnictwo, pomoc socjalna i wychowawcza rodzinie.
6. Opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi.
7. Współdziałanie z Caritas D.S., DPS, ruchem AA, ośrodkami terapii zajęciowej.
 

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, TURYSTYKI
I PROMOCJI MIASTA


Przewodniczący: Marceli Czerwiński

Wiceprzewodniczący:  Piotr Chojnacki

Członkowie:
- Andrzej Juda

- Piotr Majewski
- Jerzy Żyła

 

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1. Tworzenia i opiniowania planów przedsięwzięć gospodarczych.

2. Tworzenia i opiniowania długo- i średniookresowych prognoz 
    
i  programów  rozwoju miasta.

3. Analiz potencjału gospodarczego.
4. Promocji miasta i polityki informacyjnej.
5. Rozwoju turystyki.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA


Przewodniczący: Sylwester Łatka                                        

Zastępca Przewodniczącego:  Tomasz Frańczak

Członkowie:

- Andrzej Anwajler
- Janusz Czajka
- Wojciech Czerwiec
- Marceli Czerwiński                                                                            
- Jacek Dybus
- Agnieszka Frańczak-Szczepanek
- Andrzej Gleń
- Andrzej Juda
- Robert Kurosz
- Andrzej Lebida
- Sylwester Łatka
- Piotr Majewski
- Marcin Marzec
- Robert Pytka
- Zbigniew Rusak                                                                                  
- Mariola Stępień

 

 

KOMISJA STATUOWA doraźna
Przewodniczący: Wiesława Sabat                                              
Zastępca Przewodniczącego:
  Robert Kurosz

Członkowie:
- Sylwester Łatka
- Piotr Majewski
- Marcin Marzec
- Mariola Stępień
- Jerzy Żyła


 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta.

(tekst Statutu Miasta w katalogu "Prawo Lokalne").

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 21.06.2018 0:00
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 27.08.2018 11:29. Odsłon 13346, Wersja 210ikona drukuj
Wersja : lewy  199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
Początek strony