Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.

 Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna 

Dane adresowe:
Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.
ul. Przemysłowa 7
27-600 Sandomierz
 

tel.: (15) 832-34-21, (15) 832-34-22, (15) 832-60-97, (15) - 832-24-83
t
el/fax (15) 832-37-96, (15) 832-00-80 
strona wwwwww.gieldasan.pl 
e-mail: biuro@gieldasan.pl            sekretariat@gieldasan.pl            handel@gieldasan.pl            opakowania@gieldasan.pl            reklama@gieldasan.pl            ksiegowosc@gieldasan.pl 


Status prawny: spółka prawa handlowego
Regon: 830327023
NIP: 864-13-93-925
 
KRS 0000158166 Sąd Rejonowy w Kielcach
Kapitał akcyjny: 2.056.500,00 zł
 


Organy Spółki:
Zarząd:
Dariusz Wódz– Prezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza:
Ryszard Ciźla, Józef Burkowski, Szymon Heba


Przedmiot działalności Spółki:
-       
skup, sprzedaż, eksport świeżych owoców i warzyw,
-       
sprzedaż najwyższej jakości opakowań kartonowych składanych i klejonych na produkty ogrodnicze,
-       
pośrednictwo przy sprzedaży produktów ogrodniczych,
-        prowadzenie codziennych notowań cen produktów ogrodniczych na stronie internetowej Spółki (www.gieldasan.pl)
-       
wynajem komór chłodniczych w hali magazynowo – chłodniczej,
-       
wynajem powierzchni magazynowych zaopatrzonych w niezbędne media,
-       
świadczenie usług magazynowych,
-       
tereny pod inwestycje (sprzedaż/dzierżawa) (dogodny dojazd, w pobliżu nowoczesna oczyszczalnia ścieków, działka uzbrojona, położona w bezpośrednim sąsiedztwie zarządzanego przez Spółkę największego w Polsce producenckiego rynku hurtowego warzyw i owoców),
-       
usługi reklamowe w prowadzonym na terenie rynku hurtowego radiowęźle,
-        usługi doradczo-szkoleniowe. 

Od 2004 roku na terenie Spółki funkcjonuje Centrum Dystrybucji Produktów Ogrodniczych –  hala o powierzchni 2000 m2, w której znajduje się hala 

sortowni oraz 18 komór chłodniczo – przechowalniczych o jednorazowej zdolności

przechowywania ok. 2000 ton.


Zadaniem Centrum jest przygotowywanie do sprzedaży świeżych produktów ogrodniczych z regionu sandomierskiego przy spełnieniu wymagań jakościowych Unii Europejskiej i rynków wschodnich. 
Spółka zarządza:
-        największym w Polsce producenckim rynkiem hurtowym warzyw i owoców (placem targowym) w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej czynnym przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia;
-        największą w regionie giełdą samochodową, która odbywa się na terenie placu targowego w każdą sobotę w godzinach: 0.00 - 13.00.  

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
Osobiście i listownie. Godziny przyjęć codziennie w dni robocze od 7.30 do 15.30.

Majątek Spółki pochodzący z zadysponowania majątkiem Gminy Sandomierz:
a) budynek na terenie placu targowego przy ul. Przemysłowej na działce nr ewid. 1352/27 o pow. użytkowej 76m2 i pow. zabudowy 101 m2 (umowa użyczenia z dnia

 06.01.2004 r.)
b) system informatyczny do obsługi wjazdów i wyjazdów na placu targowym przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu (protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 30.11.2002 r.) .
 

Pożytki uzyskane z powyższego majątku:
Spółka nie uzyskuje żadnych pożytków własnych z powyższego majątku. W budynku znajdują się toalety z natryskami dla klientów placu targowego oraz pomieszczenia socjalne dla służb porządkowych zatrudnionych na placu targowym. Ww. budynek poprawia stan sanitarno – higieniczny placu targowego. System informatyczny służy do obsługi wjazdów i wyjazdów na placu targowym oraz kontroli poprawności naliczania opłaty targowej dla wjeżdżających pojazdów. System zapewnia wysoki poziom przychodów do budżetu Miasta z tytułu opłat targowych. 


Akcjonariusze:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2 056 500,00 zł. Aktualnie Spółka posiada 116 akcjonariuszy. Głównym udziałowcem Spółki jest Gmina Sandomierz posiadająca 15 991 akcji. Pozostali akcjonariusze to samorządy lokalne, spółdzielnie, grupy producenckie i producenci rolni z woj. świętokrzyskiego.  Dochody i straty Spółki za ostatnie lata oraz sposób zadysponowania dochodami i sposób pokrywania strat:

ROK 2006

Spółka zakończyła rok obrotowy 2006 zyskiem netto w wysokości 97 242,83 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 83/100).Na podstawie Uchwały nr 9 z dnia 29.05.2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SORH S.A. zysk netto za rok obrotowy 2006, w wysokości 97 242,83 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 83/100), został w całości przeznaczony na podniesienie kapitału zapasowego.

ROK 2005

Rok obrotowy 2005 Spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 80 637,14 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 14/100).Na podstawie Uchwały nr 9 z dnia 20.06.2006 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SORH S.A. zysk netto za rok obrotowy 2005, w wysokości 80 637,14 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 14/100), został w całości przeznaczony na podniesienie kapitału zapasowego.

ROK 2004

Zysk netto za rok obrotowy 2004 wyniósł: 102 328,63 zł (słownie: sto dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych 63/100)Na podstawie Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SORH S.A. z dnia 23.06.2005 r. zysk netto za rok obrotowy 2004 w wysokości 102 328,63 zł (słownie: sto dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych 63/100) został w całości przeznaczony na podniesienie kapitału zapasowego Spółki.  

 

Dane za rok 2011

1. Bilans  [pobierz str.1]  [pobierz str.2]
2. Rachunek zysków i strat  [pobierz]
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym  [pobierz str. 1]  [pobierz str.2]
4. Rachunek przepływów pieniężnych  [pobierz] 

  

Dane za rok 2010 

1. Bilans  [pobierz]
2. Rachunek zysków i strat  [pobierz]
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym  [pobierz]
4. Rachunek przepływów pieniężnych  [pobierz]

 

Dane za rok 2009:

1. Bilans I [pobierz] i II [pobierz]
2. Rachunek zysków i strat [pobierz]

Dane za rok 2008:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki [pobierz]
2. Sprawozdanie finansowe Spółki [pobierz]
 

 Dane za rok 2007:

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności [pobierz]
 2. Bilans na dzień 31.12.2007 r. [pobierz]
 3. Rachunek zysków i strat. [pobierz]

Dane za rok 2006:

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności [pobierz]
 2. Bilans na dzień 31.12.2006 r. [pobierz]
 3. Rachunek zysków i strat. [pobierz]
Dane za rok 2005:
 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności [pobierz]
 2. Bilans na dzień 31.12.2005 r. [pobierz]
 3. Rachunek zysków i strat. [pobierz]
Dane za rok 2004:
 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności [pobierz]
 2. Bilans na dzień 31.12.2004 r. [pobierz]
 3. Rachunek zysków i strat. [pobierz]
      

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.08.2015 14:21
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.08.2015 14:21. Odsłon 2879, Wersja 38ikona drukuj
Wersja : lewy  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Początek strony