Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji

  

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:

poniedziałek - od 8.00 do 17.00
od wtorku do czwartku - od 7.30 do 15.30
piątek - od 7.30 do 14.30


Zakresy kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych


 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Naczelnik Wydziału - Leszek Komenda
Tel. (15) 8154 - 189

Adres e-mail: leszek.komenda@um.sandomierz.pl 
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:
- sprawy organizacyjno-kadrowe - tel. (15) 8154 - 196
- sprawy obsługi Rady Miasta - tel. (15) 8154 - 103, (15) 8154 - 136
- sprawy  archiwum - tel. (15) 8154 - 199
- obsługa sekretariatu - tel. (15) 8154 - 171
- biuro obsługi interesanta - tel. (15) 8154 - 147, (15) 8154 - 148

 


 

WYDZIAŁ FINANSOWY
Skarbnik - Barbara Grębowiec

Tel. (15) 8154 - 107

Adres e-mail: barbara.grebowiec@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

Referat Księgowości

Kierownik Referatu - Klaudia Cetnarska

Tel. ( 15 ) 8154-123

Adres e-mail: klaudia.cetnarska@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

- sprawy księgowości budżetowej - tel. ( 15) 8154-123, ( 15 ) 8154-213

- sprawy płac i rozliczeń z ZUS i US - tel. 8154-119

- regulowanie zobowiązań wynikających z faktur, umów i innych tytułów - tel.( 15 ) 8154-119

- rozliczanie podatku VAT - tel. (15 ) 8154-219

 

REFERAT PLANOWANIA I KONTROLI BUDŻETU

Kierownik Referatu - Mateusz Niezgoda

Tel.  (15) 8154-106

Adres e-mail: mateusz.niezgoda@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

- opracowanie projektu budżetu i realizacja budżetu, Wieloletnia Prognoza Finansowa -                   tel.(15) 8154-106

- opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń - tel.(15) 8154-159

- sprawozdawczość budżetowa - tel.(15) 8154-154

 

REFERAT OPŁAT, PODATKÓW I WINDYKACJI

Kierownik Referatu - Monika Hill

Tel. (15) 8154-111

Adres e-mail: monika.hill@um.sandomierz.pl

Zakres działania:

- sprawy z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych - tel.(15) 8154-110

- sprawy z zakresu wymiaru podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych - tel.(15) 8154-109

- sprawy z zakresu księgowości i windykacji podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych - tel(15) 8154-115,

- sprawy z zakresu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - tel.(15) 8154-212

- sprawy z zakresu podatków od osób prawnych - tel.(15) 8154-144

- sprawy z zakresu kontroli podatkowej - tel. 8154-159,

- sprawy z zakresu księgowości i windykacji opłat:

  *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tel.(15)8154-211,

  * opłaty od posiadania psów - tel.(15)8154-211

  * opłaty za czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe - tel.(15)8154-134

  * opłaty za dzierżawę - tel.(15)8154-134,

  * opłaty za użytkowanie wieczyste - tel.(15)8154-212,

  * opłaty za zajęcie pasa drogowego - tel.(15)8154-217,

  * opłatymiejscowej - tel.(15)8154-111,

  * opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - tel.(15)8154-111,

  * opłaty skarbowej - tel.(15)8154-217,

  * opłaty za przystanki - tel.(15)8154-217,

  * opłaty adiacenckiej - tel.(15)8154-217,

- sprawy z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań - tel.(15)8154-159,

- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym - tel.(15)8154-109,

- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach/stwierdzające zaległości w podatkach - tel.(15)8154-115,

- wydawanie abonamentów parkingowych, kwitariuszy, biletów opłaty targowej - tel.(15)8154-217

 

 


 

WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO
Naczelnik Wydziału - Jacek Kuliga
Tel. (15) 8154 - 131

Adres e-mail: jacek.kuliga@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

 Zakres działania:
- utrzymanie czystości i porządku - tel. (15) 8154 - 186,

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - tel. (15) 8154 - 210,

- odbiór odpadów komunalnych - tel. (15) 8154 - 186,

- utrzymanie zieleni miejskiej - tel. (15) 8154 - 209,
- ochrona środowiska - tel. (15) 8154 - 206
- sprawy wydawania i ewidencji zezwoleń na wykonywanie krajowego, drogowego przewozu osób i koordynacji przewozów -  tel. (15) 8154 - 181
- nadzór nad targowiskami i parkingami - tel. (15) 8154 - 130

 WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

p.o. Naczelnika Wydziału - Agata Król
Tel. (15) 8154 - 152

Adres e-mail: agata.krol@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:
- sprawy ewidencji ludności - tel. (15) 8154 - 142
- informacja PESEL - tel. (15) 8154 - 113
- sprawy dowodów osobistych - tel. (15) 8154 - 114; (15) 8154 - 214
- sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony ( prowadzenie kwalifikacji wojskowej, prowadzenie akcji kurierskiej - tel. (15) 8154 - 114
- sprawy koordynacji zadań w zakresie profilaktyki, zjawisk patologii społecznej i opieki zdrowotnej - tel. (15) 8154 - 152; ( 15) 8154 - 207
- sprawy z zakresu działalności gospodarczej (CEIDG) - tel. (15) 8154 - 114; (15) 8154 - 113;
- sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - tel. (15) 8154 - 214
- Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego - tel. (15) 8154 - 207
- Karta Dużej Rodziny - tel. (15) 8154 - 207

 


 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Naczelnik Wydziału - Barbara Rajkowska
Tel. (15) 8154 - 121

Adres e-mail: barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

Zakres działania:
- sprawy gospodarki gruntami - tel. (15) 8154 - 188, (15) 8154 - 145
- sprawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej - tel. (15) 8154 - 187
- sprawy geodezji - tel. (15) 8154 - 122, (15) 8154 - 124
- sprawy lokalowe - tel. (15) 8154-127, (15) 8154-176


 

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Naczelnik Wydziału - Piotr Paszkiewicz
Tel. (15) 8154 - 139

Adres e-mail: piotr.paszkiewicz@um.sandomierz.pl
Siedziba - ul. Opatowska 1

Zakres działania:
- sprawy planowania przestrzennego - tel. (15) 8154 - 138, (15) 8154 - 202

 WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

Naczelnik Wydziału - Krzysztof Kwieciński
Tel. (15) 8154 - 137,

Adres e-mail: krzysztof.kwiecinski@um.sandomierz.pl
Siedziba - ul. Opatowska 1

Zakres działania:
- sprawy przygotowania inwestycji - tel. (15) 8154 - 128
- sprawy nadzoru budowlanego, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i drogowych - tel. (15) 8154 - 203, (15) 8154 - 204
- sprawy utrzymania dróg, placów i chodników oraz oświetlenia miejskiego - tel. (15) 8154 - 175
- wydawanie zezwoleń (decyzji) na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz zgody (decyzji wstępnych) na wejście w teren działek gminnych - tel. (15) 8154 - 175

______________________________________________________________________________________________

 

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik Referatu - Joanna Pawelczyk
Tel. 15/ 8154-132, 15/8154-208

Adres e-mail: joanna.pawelczyk@um.sandomierz.pl

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

 

Zakres działania:

- prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne
- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych
- udział w pracach komisji przetargowych
- sporządzanie pisemnych protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego
- przechowywanie dokumentacji przetargowej
- prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych
- sporządzanie i publikacja rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych
- sporządzanie i publikacja planu zamówień publicznych

 


 

REFERAT KULTURY, PROMOCJI, SPORTU I TURYSTYKI
Kierownik Referatu - Dariusz Socha
Tel. (15) 8154 - 133, (15) 8154 - 185
,
Adres e-mail: dariusz.socha@um.sandomierz.pl
Pozostałe adresy e-mail katarzyna.knap@um.sandomierz.pl , ewelina.ura@um.sandomierz.pl

tomasz.chmiel@um.sandomierz.pl


Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

Zakres działania:
- nadzór nad działalnością miejskich instytucji kulturalnych:
   Sandomierskie Centrum Kultury,
   Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,
   Miejska Biblioteka Publiczna,
- obsługa miejskiej strony internetowej i miejskich portali społecznościowych,
- koordynacja miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych,
- prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury,
- udzielanie dotacji na działalność z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,
- współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
- współpraca ze szkołami, gimnazjami i przedszkolami w zakresie działalności kulturalnej,
- przygotowywanie i przekazywanie informacji o najważniejszych wydarzeniach do mediów,
- koordynowanie sandomierskiego kalendarza imprez kulturalnych,
- organizowanie uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych wpisanych w harmonogram, których organizatorem jest Burmistrz Sandomierza,
- współpraca z Centrum Informacji Turystycznej,
- promocja miasta na własnych i zewnętrznych wydarzeniach turystycznych,
- katalogowanie i aktualizowanie bazy gastronomiczno-noclegowej,
- opracowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
- kreowanie i dbałość o markę Sandomierza,
- przygotowywanie oprawy graficznej materialnych i multimedialnych materiałów promocyjnych (banerów, plakatów, bilboardów, spotów),
- prowadzenie archiwum fotograficznego, udostępnianie fotografii na cele promocyjne,
- prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań wykonywanych przez Referat,
- współpraca z miastami partnerskimi


 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Aleksandra Zbyradowska, Adriana Wójcik
Tel. (15) 8154 - 179, (15) 8154 - 141

Adres e-mail: aleksandra.zbyradowska@um.sandomierz.pl 
adriana.wojcik@um.sandomierz.pl

Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

Zakres działania:
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania i realizacji kontraktów regionalnych oraz programów rządowych, wojewódzkich i zagranicznych dotyczących inwestycji miejskich,
- pozyskiwanie krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania realizacji projektów inwestycyjnych,
- opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i innych,
- współpraca przy wdrażaniu, monitorowaniu i prowadzeniu sprawozdawczości oraz rozliczaniu projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
- współpraca z instytucjami europejskimi, administracją samorządową oraz rządową, instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie programów finansowanych ze środków europejskich i innych bezzwrotnych, w ramach przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycyjnych projektów europejskich oraz efektywnego wykorzystania szan rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w unii Europejskiej,
- praca w zespołach powołanych przez Burmistrza do przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
- prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o pożytku publicznym (15) 8154 - 179,
- prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim.

 


 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ URZĘDU

 

Oskar Żak, Andrzej Krasoń

 

tel. (15) 8154-166, (15) 8154-146

adresy e-mail: oskar.zak@um.sandomierz.pl 

andrzej.krason@um.sandomierz.pl

 

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

 

Zakres działania:

- zapewnienie ciągłości pracy skomputeryzowanych komórek organizacyjnych Urzędu
- opiniowanie i wnioskowanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- ochrona danych osobowych oraz przeciwdziałanie dostępowi do nich osób nieupoważnionych,
- stały kontakt z autorami programów oraz serwisantami sprzętu komputerowego,
- okresowa konserwacja sprzętu komputerowego,
- bieżący rozwój komputeryzacji w Urzędzie

___________________________________________________________________________
URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik - Halina Sroczyńska

Tel. ( 15 ) 8154 - 223
Zastępcy kierownika USC - Izabela Rycombel, Mariusz Kopeć
Tel. (15) 8154 - 224, (15) 8154 - 225

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Tel. ( 15 ) 8154 - 184


Adres e-mail: usc@um.sandomierz.pl
Siedziba - Rynek 1 (Ratusz)

Zakres działania:
- sprawy dot. urodzeń, małżeństw i zgonów oraz związanej z tym dokumentacji


 

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Koordynator Zespołu - Piotr Kossak

Tel. (15) 8154 - 153

Adres e-mail: piotr.kossak@um.sandomierz.pl

Radcowie
Tel. (15) 8154 - 120

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Zakres działania:
- wykonywanie obsługi prawnej na rzecz Burmistrza, Rady i Urzędu Miejskiego.

 STRAŻ MIEJSKA  ( Telefon alarmowy - 986 )

Komendant - Arkadiusz Strugała
Tel. (15) 8154 - 190

Adres e-mail: strazmiejska@um.sandomierz.pl
Siedziba - ul. Opatowska 15

Zakres działania:
- dyżurny SM - (15) 832-04-40, (15) 8154-126
- obsługa fotoradaru - (15) 8154 - 191, (15) 8154 - 192
- strażnicy miejscy - (15) 8154 - 193 
- pozostały zakres zadań, obowiązków i uprawnień oraz strukturę określa Statut Straży Miejskiej w Sandomierzu.

 


 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I OBRONY CYWILNEJ

Andrzej Nowiński,
Tel. (15) 8154 - 195

Adres e-mail: andrzej.nowinski@um.sandomierz.pl
Siedziba - Rynek 1 ( Ratusz)

Zakres działania:
- planowanie, przygotowanie oraz koordynowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
- tworzenie formacji obrony cywilnej,
- realizacja zadań Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego,
- udział w organizowaniu i prowadzeniu akcji ratunkowych wynikających z zaistnienia klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz działań zbrojnych i innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców Sandomierza.   

 


 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ
Jacek Szkodziński
Tel. (15) 8154 - 150

Adres e-mail: jacek.szkodzinski@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 1


Zakres działania:
- załatwianie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,

- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowych i odpowiedzialnością cywilną Gminy Sandomierz


 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


Marzena Wieczorek
Tel. (15) 8154 - 196


Adres e-mail: marzena.wieczorek@um.sandomierz.pl

 

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

 

Zakres działania:
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
- zapewnienie ochrony informacji niejawnych

 


 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
VACAT

Tel.

Adres e-mail:

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:
- przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta,
- świadczenie czynności doradczych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, 
- dokonywanie okresowej oceny funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli Wydziałów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
- sporządzanie rocznego planu audytu oraz sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

 

 


 

MIEJSKI OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO (czynny pn-pt 8:00-16:00)
Dariusz Gadawski
Tel. (15) 8154 - 207, (15) 832-84-13

Adres e-mail: dariusz.gadawski@um.sandomierz.pl
Siedziba - ul. Mariacka 1 (dawne Kolegium Językowe)

Zakres działania:
- profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Karta Dużej Rodziny


 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 17.01.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.01.2019 10:06. Odsłon 52002, Wersja 320ikona drukuj
Wersja : lewy  317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327  z 337  
Początek strony