Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
  

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz.:
od 8.00 do 16.00


 

 

Urząd Miejski w Sandomierzu
Zakres Kompetencji Wydziałów


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Naczelnik Wydziału - Leszek Komenda

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Tel. (15) 644-01-89
Adres e-mail: or@um.sandomierz.pl

Zakres działania:
- sprawy organizacyjno-kadrowe - tel. (15) 644-01-25
- sprawy obsługi Rady Miasta - tel. (15) 644-01-03, (15) 644-01-36
- sprawy administracyjno-gospodarcze i archiwum - tel. (15) 644-01-18
- sprawy obsługi sekretariatu - tel. (15) 644-01-71
- sprawy obsługi urzędu - tel. (15) 644-01-25
- biuro obsługi interesanta - tel. (15) 644-01-05, (15) 644-01-47, (15) 644-01-48

--------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ FINANSOWY
Naczelnik Wydziału - Barbara Grębowiec 
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Tel. (15) 644-01-08

Adres e-mail: naczelnikfn@um.sandomierz.pl

Struktura Wydziału: 

Zakres działania:
- sprawy budżetu miasta i księgowości budżetowej  tel.: (15) 644-01-56, (15) 644-01-08;
- sprawy płac i rozliczeń z ZUS i US  tel. (15) 644-01-19;
- sprawozdawczość budżetowa i księgowa  tel. (15) 644-01-56; (15) 644-01-23.
- regulowanie zobowiązań   tel.: (0-15) 644-01-08, (0-15) 644-01-56.
- sprawy wymiaru podatków i opłat  tel.: (15) 644-01-09, (15) 644-01-10,  (15) 644-01-11, (15) 644-01-44;
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym  tel.(15) 644-01-09.
 - ustalanie wysokości zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym oraz innych opłatach należnych Gminie Miejskiej Sandomierz (15) 644-01-09, (15) 644-01-15, (15) 644-01-11
- sprawy z zakresu udzielania ulg w spłacie zaległości podatkowych w podatkach lokalnych (15)644-01-57
- podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w stosunku do podmiotów posiadających zaległość
  z tytułu podatków i opłat (15)644-01-11, (15)644-01-09, (15) 644-01-10, (15)644-01-15 
- wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych (15)644-01-09.

--------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO
Naczelnik Wydziału -  Zenon Smuniewski

tel.: (15)644-01-31

Siedziba Wydziału - Plac Poniatowskiego 1

Adres e-mail:   zenon.smuniewski@um.sandomierz.pl  


  Zakres działania:
- sprawy lokalowe - tel. (15) 644-01-27 (15)644-01-76
- sprawy utrzymania czystości, porządku, zieleni miejskiej - tel. (15) 644-01-29,
- ochrona środowiska - tel. (15) 644-01-77
- sprawy utrzymania dróg, placów i chodników oraz oświetlenia miejskiego - tel. (15) 644-01-75
- wydawanie zezwoleń (decyzji) na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz zgody (decyzji wstępnych) na wejście w teren działek gminnych - tel. (15) 644-01-75
- sprawy wydawania i ewidencji zezwoleń na wykonywanie krajowego, drogowego przewozu osób i koordynacji przewozów -
 tel. (15) 644-01-30
- nadzór nad targowiskami i parkingami - tel. (15) 644-01-30
- ewidencja działalności gospodarczej CEIDG - tel. (15) 644-01-30
--------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Naczelnik Wydziału - Aneta Przyłucka

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Tel. (15) 644-01-52
Adres e-mail: naczelnikso@um.sandomierz.pl

 

Zakres działania:
- sprawy ewidencji ludności - tel. (15) 644-01-42
- informacja PESEL - tel. (15) 644-01-13
- sprawy dowodów osobistych - tel. (15) 644-01-14
- sprawy obronne i ochrony informacji niejawnych - tel. (15) 644-01-52
- sprawy koordynacji zadań w zakresie profilaktyki, zjawisk patologii społecznej i opieki zdrowotnej - tel. (15) 644-01-52

--------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
Naczelnik Wydziału - Barbara Rajkowska

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Tel. (15) 644-01-21
Adres e-mail: naczelnikg@um.sandomierz.pl

 

Zakres działania:
- sprawy gospodarki gruntami - tel. (15) 644-01-22, (15) 644-01-45
- sprawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej - tel. (15) 644-01-21
- sprawy geodezji - tel. (15) 644-01-22, (15) 644-01-24.

--------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Naczelnik Wydziału - Wiesław Polak

Siedziba - ul. Opatowska 1,  
Tel. (15) 644-01-39
Adres e-mail: naczelnikua@um.sandomierz.pl

 

Zakres działania:

- sprawy planowania przestrzennego - tel. (15) 644-01-38

--------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
Naczelnik Wydziału - Grzegorz Cież


Siedziba - ul. Opatowska 1
Tel. (15) 644-01-37 (Naczelnik Wydziału), fax: (15) 644-68-21

Adres e-mail: naczelnik_ti@um.sandomierz.pl

 

Zakres działania:

- sprawy przygotowania inwestycji - tel. (15) 644-01-28
- sprawy nadzoru budowlanego, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i drogowych - tel. (15) 644-02-03, 644-02-04
- pozyskiwanie funduszy UE - (15) 644-02-02, (15) 644-02-05

--------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Naczelnik Wydziału
(informacja w przygotowaniu)

tel.: 15/ 644-02-20


Siedziba - Plac Poniatowskiego 1


Tel.: (15) 644-01-41,  (15)644-01-79,  (15)644-02-08, (15) 644-01-40, (15) 644-01-33, (15)644-01-83, (15)644-01-84, (15)644-01-85, (15) 644-01-80

fax: (15) 644-01-41 

Adresy e-mail: edukacja@um.sandomierz.pl    turystyka@um.sandomierz.pl

 

Prowadzi sprawy z zakresu:
- kultury i sportu,
- promocji Sandomierza,
- prowadzenia miejskiej strony internetowej
- oświaty i wychowania
- remonty gminnych szkół podstawowych i przedszkoli - tel. (15) 644-01-78
---------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH
Naczelnik Wydziału - Dorota Drozdowska-Achenbach

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Tel. (15) 644-01-32, (15) 644-01-51,  (15) 644-01-53)

adres e-mail: zp@um.sandomierz.pl

 

Zakres działania:

- obsługa urzędu w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

--------------------------------------------------------------------------------

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik - Halina Sroczyńska

Zastępcy Kierownika USC - Izabela Rycombel, Mariusz Kopeć
Siedziba - Rynek 1 (Ratusz)
Tel. (15) 644-01-35, (15) 644-68-22
e-mail: usc@um.sandomierz.pl

 

Zakres działania:

- sprawy dot. urodzeń, małżeństw i zgonów oraz związanej z tym dokumentacji 

--------------------------------------------------------------------------------

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Tel. (15) 644-01-20

Zakres działania:

- wykonywanie obsługi prawnej na rzecz Burmistrza, Rady i Urzędu Miejskiego.

--------------------------------------------------------------------------------

STRAŻ MIEJSKA
Siedziba - ul. Opatowska 15
Komendant - Arkadiusz Strugała, tel (15)644-01-90


- obsługa fotoradaru - (15)644-01-91, (15)644-01-92
- strażnicy miejscy - (15)644-01-93 

 Tel. alarmowy: 986

Adres e-mail: strazmiejska@um.sandomierz.pl

- zakres zadań, obowiązków i uprawnień oraz strukturę określa Statut Straży Miejskiej w Sandomierzu.

--------------------------------------------------------------------------------

STANOWISKO PRACY DO SPRAW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I OBRONY CYWILNEJ

Andrzej Nowiński

Siedziba - Rynek 1 (Ratusz)
Tel. (15) 644-01-95  

adres e-mail: zkoc@um.sandomierz.pl  

 

Zakres działania:

- planowanie, przygotowanie oraz koordynowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
- tworzenie formacji obrony cywilnej,
- realizacja zadań Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego,
- udział w organizowaniu i prowadzeniu akcji ratunkowych wynikających z zaistnienia klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz działań zbrojnych i innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców Sandomierza.   

--------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ INFORMATYKI
Naczelnik Wydziału - Piotr Szyprowski


Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Tel. (15) 644-01-46 (15)644-01-66
Adres e-mail: informatyk@um.sandomierz.pl

 

Zakres działania:

- opracowywanie koncepcji komputeryzacji nowych dziedzin i wydziałów w porozumieniu z naczelnikiem  merytorycznego wydziału,
- opiniowanie i wnioskowanie nowych zakupów sprzętu i oprogramowania w porozumieniu z naczelnikiem merytorycznego wydziału, w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego,
- zapewnienie ciągłości pracy skomputeryzowanych wydziałów,
- prowadzenie magazynu materiałów eksploatacyjnych związanych ze sprzętem komputerowym,
- ochrona danych osobowych oraz przeciwdziałanie dostępowi do nich osób niepowołanych,
- wykonywanie kopii bezpieczeństwa na wypadek awarii,
- stały kontakt z autorami programów oraz firmą zajmującą się serwisem sprzętu,
- bieżący rozwój komputeryzacji w Urzędzie,
- okresowa konserwacja sprzętu.


--------------------------------------------------------------------------------- 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Jacek Szkodziński
Siedziba - Plac Poniatowskiego 1
Tel. (15) 644-01-50,

 e-mail: bip@um.sandomierz.pl 

 

Zakres działania:

- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej
- załatwianie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

---------------------------------------------------------

AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Piotr Sołtyk (uprawnienie nr 750/2004 Ministra Finansów)
Siedziba - Pl. Poniatowskiego 3
Tel. (15) 644-01-16
Adres e-mail: audytor@um.sandomierz.pl

 

Zakres działania:

- przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta,
- świadczenie czynności doradczych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, 

- dokonywanie okresowej oceny funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli Wydziałów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
- sporządzanie rocznego planu audytu oraz sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.01.2015 12:52
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.01.2015 12:52. Odsłon 25265, Wersja 200
Wersja :   189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 
Początek strony