Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji

  

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz.: od 8.00 do 16.00


Urząd Miejski w Sandomierzu  Zakres Kompetencji Wydziałów


 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Naczelnik Wydziału - Tomasz Piórkowski
Tel. (15) 644-01-25

Adres e-mail: tomasz.piorkowski@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:
- sprawy organizacyjno-kadrowe - tel. (15) 644-01-25
- sprawy obsługi Rady Miasta - tel. (15) 644-01-03, (15) 644-01-36
- sprawy administracyjno-gospodarcze i archiwum - tel. (15) 644-01-18
- obsługa sekretariatu - tel. (15) 644-01-71
- zamówienia publiczne - tel. (15) 644-02-08
- biuro obsługi interesanta - tel. (15) 644-01-47, (15) 644-01-48
- obsługa informatyczna Urzędu - tel. (15) 644-01-46, (15) 644-01-66

 


 

WYDZIAŁ FINANSOWY
Skarbnik - Barbara Grębowiec

Tel. (15) 644-01-07

Adres e-mail: barbara.grebowiec@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Zakres działania:
- sprawy budżetu miasta i księgowości budżetowej  tel.: (15) 644-01-08;
- sprawy płac i rozliczeń z ZUS i US  tel. (15) 644-01-19;
- sprawozdawczość budżetowa i księgowa  tel. (15) 644-01-23.
- regulowanie zobowiązań, tel.: (0-15) 644-01-08, (0-15) 644-01-59.
- abonamenty parkingowe, tel: (15) 644-01-59.
- sprawy wymiaru podatków i opłat  tel.: (15) 644-01-09, (15) 644-01-10,  (15) 644-01-11, (15) 644-01-15, (15) 644-01-44;
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym  tel.(15) 644-01-09.
 - ustalanie wysokości zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym oraz innych opłatach należnych Gminie Miejskiej Sandomierz (15) 644-01-09, (15) 644-01-10, (15) 644-01-15, (15) 644-01-11
- sprawy z zakresu udzielania ulg w spłacie zaległości podatkowych w podatkach lokalnych (15) 644-01-57
- podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w stosunku do podmiotów posiadających zaległość z tytułu podatków i opłat (15)644-01-11, (15)644-01-09, (15) 644-01-10, (15)644-01-15 
- wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych (15)644-01-09,
- księgowość i windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (15)644-02-11, (15)644-02-12

 


 

WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO
Naczelnik Wydziału - Jacek Kuliga
Tel. (15) 644-01-31

Adres e-mail: jacek.kuliga@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

 Zakres działania:
- sprawy lokalowe - tel. (15) 644-01-27 (15)644-01-76
- utrzymanie czystości i porządku - tel. (15) 644-01-86,

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - tel. (15) 644-01-86,

- odbiór odpadów komunalnych - tel. (15) 644-01-86,

- utrzymanie zieleni miejskiej - tel. (15) 644-02-09,
- ochrona środowiska - tel. (15) 644-02-06
- sprawy wydawania i ewidencji zezwoleń na wykonywanie krajowego, drogowego przewozu osób i koordynacji przewozów -  tel. (15) 644-01-81
- nadzór nad targowiskami i parkingami - tel. (15) 644-01-30

 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Wydziału - Aneta Przyłucka
Tel. (15) 644-01-52

Adres e-mail: aneta.przylucka@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:
- sprawy ewidencji ludności - tel. (15) 644-01-42
- informacja PESEL - tel. (15) 644-01-13
- sprawy dowodów osobistych - tel. (15) 644-01-14; (15) 644-02-14
- sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony ( prowadzenie kwalifikacji wojskowej, prowadzenie akcji kurierskiej           tel. (15) 644-01-14
- sprawy koordynacji zadań w zakresie profilaktyki, zjawisk patologii społecznej i opieki zdrowotnej - tel. (15) 644-01-52;            ( 15) 644-02-07
- sprawy z zakresu działalności gospodarczej (CEIDG) - tel. (15) 644-01-14; (15) 644-01-13;
- sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - tel. (15) 644-02-14
- Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego - tel. (15) 644-02-07
- Karta Dużej Rodziny - tel. (15) 644-02-07

 


 

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
Naczelnik Wydziału - Barbara Rajkowska
Tel. (15) 644-01-21

Adres e-mail: barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

Zakres działania:
- sprawy gospodarki gruntami - tel. (15) 644-01-88, (15) 644-01-45
- sprawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej - tel. (15) 644-01-87
- sprawy geodezji - tel. (15) 644-01-22, (15) 644-01-24.


 

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Naczelnik Wydziału - Piotr Paszkiewicz
Tel. (15) 644-01-39

Adres e-mail: piotr.paszkiewicz@um.sandomierz.pl
Siedziba - ul. Opatowska 1

Zakres działania:
- sprawy planowania przestrzennego - tel. (15) 644-01-38, (15) 644-02-02

 WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

Naczelnik Wydziału - Krzysztof Kwieciński
Tel. (15) 644-01-37, fax (15) 644-68-21

Adres e-mail: krzysztof.kwiecinski@um.sandomierz.pl
Siedziba - ul. Opatowska 1

Zakres działania:
- sprawy przygotowania inwestycji - tel. (15) 644-01-28
- sprawy nadzoru budowlanego, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i drogowych - tel. (15) 644-02-03, (15) 644-02-04
- sprawy utrzymania dróg, placów i chodników oraz oświetlenia miejskiego - tel. (15) 644-01-75
- wydawanie zezwoleń (decyzji) na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz zgody (decyzji wstępnych) na wejście w teren działek gminnych - tel. (15) 644-01-75

 


 

REFERAT KULTURY, PROMOCJI, SPORTU I TURYSTYKI
Kierownik Referatu - Dariusz Socha
Tel. (15) 644-01-33, (15) 644-01-85
,
Adres e-mail: dariusz.socha@um.sandomierz.pl
Pozostałe adresy e-mail katarzyna.knap@um.sandomierz.pl , ewelina.ura@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

Zakres działania:
- nadzór nad działalnością miejskich instytucji kulturalnych:
   Sandomierskie Centrum Kultury,
   Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,
   Miejska Biblioteka Publiczna,
- obsługa miejskiej strony internetowej i miejskich portali społecznościowych,
- koordynacja miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych,
- prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury,
- udzielanie dotacji na działalność z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,
- współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
- współpraca ze szkołami, gimnazjami i przedszkolami w zakresie działalności kulturalnej,
- przygotowywanie i przekazywanie informacji o najważniejszych wydarzeniach do mediów,
- koordynowanie sandomierskiego kalendarza imprez kulturalnych,
- organizowanie uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych wpisanych w harmonogram, których organizatorem jest Burmistrz Sandomierza,
- współpraca z Centrum Informacji Turystycznej,
- promocja miasta na własnych i zewnętrznych wydarzeniach turystycznych,
- katalogowanie i aktualizowanie bazy gastronomiczno-noclegowej,
- opracowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
- kreowanie i dbałość o markę Sandomierza,
- przygotowywanie oprawy graficznej materialnych i multimedialnych materiałów promocyjnych (banerów, plakatów, bilboardów, spotów),
- prowadzenie archiwum fotograficznego, udostępnianie fotografii na cele promocyjne,
- prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań wykonywanych przez Referat,
- współpraca z miastami partnerskimi


 

REFERAT POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Kierownik Referatu - Lidia Sulicka -Tworek
Tel. (15) 644-01-83

Adres e-mail: lidia.sulicka@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

Zakres działania:
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania i realizacji kontraktów regionalnych oraz programów rządowych, wojewódzkich i zagranicznych dotyczących inwestycji miejskich,
- pozyskiwanie krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania realizacji projektów inwestycyjnych,
- opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i innych,
- współpraca przy wdrażaniu, monitorowaniu i prowadzeniu sprawozdawczości oraz rozliczaniu projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
- współpraca z instytucjami europejskimi, administracją samorządową oraz rządową, instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie programów finansowanych ze środków europejskich i innych bezzwrotnych, w ramach przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycyjnych projektów europejskich oraz efektywnego wykorzystania szan rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w unii Europejskiej,
- praca w zespołach powołanych przez Burmistrza do przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
- prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o pożytku publicznym (15) 644-01-79,
- prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim.

 URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik - Halina Sroczyńska
Zastępcy kierownika USC - Izabela Rycombel, Mariusz Kopeć
Tel. (15) 644-01-35, (15) 644-01-84

Adres e-mail: usc@um.sandomierz.pl
Siedziba - Rynek 1 (Ratusz)

Zakres działania:
- sprawy dot. urodzeń, małżeństw i zgonów oraz związanej z tym dokumentacji


 

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Koordynator Zespołu - Piotr Kossak

Tel. (15) 644 -01-53

Adres e-mail: piotr.kossak@um.sandomierz.pl

Radcowie
Tel. (15) 644-01-20

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Zakres działania:
- wykonywanie obsługi prawnej na rzecz Burmistrza, Rady i Urzędu Miejskiego.

 STRAŻ MIEJSKA  ( Telefon alarmowy - 986 )

Komendant - Arkadiusz Strugała
Tel. (15) 644-01-90

Adres e-mail: strazmiejska@um.sandomierz.pl
Siedziba - ul. Opatowska 15

Zakres działania:
- obsługa fotoradaru - (15)644-01-91, (15)644-01-92
- strażnicy miejscy - (15)644-01-93 
- pozostały zakres zadań, obowiązków i uprawnień oraz strukturę określa Statut Straży Miejskiej w Sandomierzu.

 


 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I OBRONY CYWILNEJ

Andrzej Nowiński,
Tel. (15) 644-01-95

Adres e-mail: andrzej.nowinski@um.sandomierz.pl
Siedziba - Rynek 1 ( Ratusz)

Zakres działania:
- planowanie, przygotowanie oraz koordynowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
- tworzenie formacji obrony cywilnej,
- realizacja zadań Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego,
- udział w organizowaniu i prowadzeniu akcji ratunkowych wynikających z zaistnienia klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz działań zbrojnych i innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców Sandomierza.   

 


 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ
Jacek Szkodziński
Tel. (15) 644-01-50

Adres e-mail: jacek.szkodzinski@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:
- załatwianie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,


 

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Marzena Wieczorek
Tel. (15) 644-01-96

Adres e-mail: marzena.wieczorek@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

 


 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Eliza Czerwińska
Tel. (15) 644-01-16

Adres e-mail: eliza.czerwinska@um.sandomierz.pl
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:
- przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta,
- świadczenie czynności doradczych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, 
- dokonywanie okresowej oceny funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli Wydziałów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
- sporządzanie rocznego planu audytu oraz sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

 

 


 

MIEJSKI OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO (czynny pn-pt 8:00-16:00)
Dariusz Gadawski
Tel. (15) 644-02-07, (15) 832-84-13

Adres e-mail: dariusz.gadawski@um.sandomierz.pl
Siedziba - ul. Mariacka 1 (dawne Kolegium Językowe)

Zakres działania:
- profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Karta Dużej Rodziny


 

Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 21.03.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 03.11.2017 14:03. Odsłon 39970, Wersja 281ikona drukuj
Wersja : lewy  270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 
Początek strony