Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji

  

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz.:
od 8.00 do 16.00


 

 

Urząd Miejski w Sandomierzu
Zakres Kompetencji Wydziałów


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Naczelnik Wydziału - Leszek Komenda

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Tel. (15) 644-01-89
Adres e-mail: or@um.sandomierz.pl

Zakres działania:
- sprawy organizacyjno-kadrowe - tel. (15) 644-01-25
- sprawy obsługi Rady Miasta - tel. (15) 644-01-03, (15) 644-01-36
- sprawy administracyjno-gospodarcze i archiwum - tel. (15) 644-01-18
- obsługa sekretariatu - tel. (15) 644-01-71
- kadry - tel. (15) 644-01-25
- biuro obsługi interesanta - tel. (15) 644-01-47, (15) 644-01-48
- obsługa informatyczna Urzędu - tel. (15) 644-01-46, (15) 644-01-66

--------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ FINANSOWY
Naczelnik Wydziału - Barbara Grębowiec 
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Tel. (15) 644-01-08

Adres e-mail: naczelnikfn@um.sandomierz.pl


Zakres działania:
- sprawy budżetu miasta i księgowości budżetowej  tel.: (15) 644-01-08;
- sprawy płac i rozliczeń z ZUS i US  tel. (15) 644-01-19;
- sprawozdawczość budżetowa i księgowa  tel. (15) 644-01-23.
- regulowanie zobowiązań, tel.: (0-15) 644-01-08, (0-15) 644-01-59.
- abonamenty parkingowe, tel: (15) 644-01-59.
- sprawy wymiaru podatków i opłat  tel.: (15) 644-01-09, (15) 644-01-10,  (15) 644-01-11, (15) 644-01-15, (15) 644-01-44;
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym  tel.(15) 644-01-09.
 - ustalanie wysokości zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym oraz innych opłatach należnych Gminie Miejskiej Sandomierz (15) 644-01-09, (15) 644-01-10, (15) 644-01-15, (15) 644-01-11
- sprawy z zakresu udzielania ulg w spłacie zaległości podatkowych w podatkach lokalnych (15) 644-01-57
- podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w stosunku do podmiotów posiadających zaległość z tytułu podatków i opłat (15)644-01-11, (15)644-01-09, (15) 644-01-10, (15)644-01-15 
- wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych (15)644-01-09,
- księgowość i windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (15)644-02-11, (15)644-02-12

--------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO
Naczelnik Wydziału -  Zenon Smuniewski

tel.: (15)644-01-31

Siedziba Wydziału - Plac Poniatowskiego 1

Adres e-mail:   zenon.smuniewski@um.sandomierz.pl   


  Zakres działania:
- sprawy lokalowe - tel. (15) 644-01-27 (15)644-01-76
- sprawy utrzymania czystości, porządku, zieleni miejskiej - tel. (15) 644-01-86,
- ochrona środowiska - tel. (15) 644-01-77
- sprawy wydawania i ewidencji zezwoleń na wykonywanie krajowego, drogowego przewozu osób i koordynacji przewozów -  tel. (15) 644-01-30
- nadzór nad targowiskami i parkingami - tel. (15) 644-01-30
--------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Naczelnik Wydziału - Aneta Przyłucka

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Tel. (15) 644-01-52
Adres e-mail: naczelnikso@um.sandomierz.pl

 

Zakres działania:
- sprawy ewidencji ludności - tel. (15) 644-01-42
- informacja PESEL - tel. (15) 644-01-13
- sprawy dowodów osobistych - tel. (15) 644-01-14
- sprawy obronne i ochrony informacji niejawnych - tel. (15) 644-01-52
- sprawy koordynacji zadań w zakresie profilaktyki, zjawisk patologii społecznej i opieki zdrowotnej - tel. (15) 644-01-52
- sprawy z zakresu działalności gospodarczej (CEIDG) - tel. (15) 644-01-82
- sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - tel. (15) 644-01-14
- Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego - tel. (15) 644-02-07
- Karta Dużej Rodziny - tel. (15) 644-02-07

--------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
Naczelnik Wydziału - Barbara Rajkowska

Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Tel. (15) 644-01-21
Adres e-mail: naczelnikg@um.sandomierz.pl

 

Zakres działania:
- sprawy gospodarki gruntami - tel. (15) 644-01-22, (15) 644-01-45
- sprawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej - tel. (15) 644-01-21
- sprawy geodezji - tel. (15) 644-01-22, (15) 644-01-24.

--------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Naczelnik Wydziału - Piotr Paszkiewicz

Siedziba - ul. Opatowska 1,  
Tel. (15) 644-01-39
Adres e-mail: naczelnikua@um.sandomierz.pl

 

Zakres działania:

- sprawy planowania przestrzennego - tel. (15) 644-01-38

--------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
Naczelnik Wydziału - Grzegorz Cież


Siedziba - ul. Opatowska 1
Tel. (15) 644-01-37 (Naczelnik Wydziału), fax: (15) 644-68-21

Adres e-mail: naczelnik_ti@um.sandomierz.pl

 

Zakres działania:

- sprawy przygotowania inwestycji - tel. (15) 644-01-28
- sprawy nadzoru budowlanego, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i drogowych - tel. (15) 644-02-03, 644-02-04
- pozyskiwanie funduszy UE - (15) 644-02-02, (15) 644-02-05
- sprawy utrzymania dróg, placów i chodników oraz oświetlenia miejskiego - tel. (15) 644-01-75
- wydawanie zezwoleń (decyzji) na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz zgody (decyzji wstępnych) na wejście w teren działek gminnych - tel. (15) 644-01-75

--------------------------------------------------------------------------------

REFERAT KULTURY, PROMOCJI, SPORTU I TURYSTYKI


Kierownik Referatu - Marcin Kapka

tel. 15/644-01-40

adres e-mail: marcin.kapka@um.sandomierz.pl

Siedziba - Plac Poniatowskiego 1


Tel.: (15) 644-01-33, (15)644-01-85, (15) 644-01-80

fax: (15) 644-01-41 

Adresy e-mail:  turystyka@um.sandomierz.pl , katarzyna.knap@um.sandomierz.pl , ewelina.ura@um.sandomierz.pl

 

Prowadzi sprawy z zakresu:
- kultury, sportu i turystyki
- promocji Sandomierza,
- prowadzenia miejskiej strony internetowej
 ---------------------------------------------------------------------------------

REFERAT POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Kierownik Referatu - Lidia Sulicka-Tworek

tel. 15/644-01-83 (Naczelnik Wydziału), 644-01-79, 644-02-02

adres e-mail: lidia.sulicka@um.sandomierz.pl  


Siedziba - Plac Poniatowskiego 1

 

Zakres działania:

- współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania i realizacji kontraktów regionalnych oraz programów rządowych, wojewódzkich i zagranicznych dotyczących inwestycji miejskich,
- pozyskiwanie krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania realizacji projektów inwestycyjnych,
- opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i innych,
- współpraca przy wdrażaniu, monitorowaniu i prowadzeniu sprawozdawczości oraz rozliczaniu projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
- współpraca z instytucjami europejskimi, administracją samorządową oraz rządową, instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie programów finansowanych ze środków europejskich i innych bezzwrotnych, w ramach przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycyjnych projektów europejskich oraz efektywnego wykorzystania szan rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w unii Europejskiej,
- praca w zespołach powołanych przez Burmistrza do przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
- prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o pożytku publicznym,
- prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim.

--------------------------------------------------------------------------------

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik - Halina Sroczyńska

Zastępcy Kierownika USC - Izabela Rycombel, Mariusz Kopeć
Siedziba - Rynek 1 (Ratusz)
Tel. (15) 644-01-35, (15) 644-68-22
e-mail: usc@um.sandomierz.pl

 

Zakres działania:

- sprawy dot. urodzeń, małżeństw i zgonów oraz związanej z tym dokumentacji 

--------------------------------------------------------------------------------

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3
Tel. (15) 644-01-20

Zakres działania:

- wykonywanie obsługi prawnej na rzecz Burmistrza, Rady i Urzędu Miejskiego.

--------------------------------------------------------------------------------

STRAŻ MIEJSKA
Siedziba - ul. Opatowska 15
Komendant - Arkadiusz Strugała, tel (15)644-01-90


- obsługa fotoradaru - (15)644-01-91, (15)644-01-92
- strażnicy miejscy - (15)644-01-93 

 Tel. alarmowy: 986

Adres e-mail: strazmiejska@um.sandomierz.pl

- zakres zadań, obowiązków i uprawnień oraz strukturę określa Statut Straży Miejskiej w Sandomierzu.

--------------------------------------------------------------------------------

STANOWISKO PRACY DO SPRAW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I OBRONY CYWILNEJ

Andrzej Nowiński

Siedziba - Rynek 1 (Ratusz)
Tel. (15) 644-01-95  

adres e-mail: zkoc@um.sandomierz.pl  

 

Zakres działania:

- planowanie, przygotowanie oraz koordynowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
- tworzenie formacji obrony cywilnej,
- realizacja zadań Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego,
- udział w organizowaniu i prowadzeniu akcji ratunkowych wynikających z zaistnienia klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz działań zbrojnych i innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców Sandomierza.   

--------------------------------------------------------------------------------


STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Jacek Szkodziński
Siedziba - Plac Poniatowskiego 1
Tel. (15) 644-01-50,

 e-mail: bip@um.sandomierz.pl

 

Zakres działania:
- załatwianie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,

 _____________________________________________________________

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Marzena Wieczorek
Siedziba - Plac Poniatowskiego 1
Tel. (15) 644-01-96

 

Zakres działania:

- prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

---------------------------------------------------------

AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Eliza Czerwińska

Siedziba - Pl. Poniatowskiego 3
Tel. (15) 644-01-16
Adres e-mail: audytor@um.sandomierz.pl

 

Zakres działania:

- przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta,
- świadczenie czynności doradczych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, 

- dokonywanie okresowej oceny funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli Wydziałów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
- sporządzanie rocznego planu audytu oraz sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

_______________________________________

MIEJSKI OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO

 

Siedziba - ul. Mariacka 1 (dawne Kolegium Językowe)

tel: 15/ 832-84-13, 644-02-07

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00

Zakres działania:

- profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Karta Dużej Rodziny

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2015 13:27
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2015 13:27. Odsłon 28798, Wersja 236ikona drukuj
Wersja : lewy  225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 
Początek strony