ZARZĄDZENIE NR P. 0151/ 49 /2005 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P. 0151/ 49 /2005
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 23.08.2005 r
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 116 oraz art. 128 ust. 1 pkt . 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 , Nr. 15 , poz. 148 z pózn. zm. / oraz Uchwały Nr XXII / 192 / 2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.
I. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.600 rozdz. 60016 §§ 4210 o kwotę 30.000,00 zł
Dz.600 rozdz. 60016 §§ 4300 o kwotę 30.000,00 zł
Dz.900 rozdz. 90095 §§ 4170 o kwotę 20.000,00 zł

§ 2.
II. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.758 rozdz. 75818 §§ 4810 o kwotę 80.000,00 zł


§ 3.
III. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§ 4.
IV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta
Jerzy BorowskiU Z A S A D N I E N I E

Zmniejszenie rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na :

1.Zakup materiałów na budowę chodników – budżet NK ( Dz. 600 )
2.Zwiększenie wydatków na awarie nuieprzewidziane – ul. Zamkowa – budżet NK ( Dz. 600 )
3.Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - Wydział NK
powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 29.08.2005
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 29.08.2005. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 3086
Początek strony