ZARZĄDZENIE NR P. 0151/ 22 /2005 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P. 0151/ 22 /2005
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt . 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r., Nr 15 , poz. 148 z pozn. zm. / oraz Uchwały Nr XXII / 192 / 2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.
I.Zwiększa się dochody w budżecie miasta o kwotę :


Dz.854 rozdz. 85415 §§ 2030 12.450,00 zł

§ 2.
II.Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :


Dz.854 rozdz. 85415 §§ 3240 12.450,00 zł

§ 3.
III.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§ 4.
IV.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz Miasta
Jerzy Borowski


Uzasadnienie


Dokonuje się zmian w budżecie miasta Sandomierza :

Na podstawie Decyzji Znak Fn. I-3011.1 / 23 / 05 z dnia 05.05.2005 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Wydziału Finansowego :

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów


o kwotę 12.450,00 zł

Zwiększenie planu dotacji na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym.
powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 20.06.2005
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 20.06.2005. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 2857
Początek strony